Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov:

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla:

  1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.
  1. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.
  1. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.
  1. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.
  1. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1.listu Tesalonickým 5,12-22: „Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!“

Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.

Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019

90 rokov posvätenia chrámu Božieho

„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“ (Žalm 84,6)

V 2.nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom, 20.januára 2019 náš Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava prežíval pekný slávnostný deň, v ktorý sme si presne na deň pripomenuli 90–te výročie posvätenia nášho chrámu Božieho. Continue reading „90 rokov posvätenia chrámu Božieho“

Potvrdenie výsledkov volieb 2018 – dozorca VD

Milí bratia, milé sestry!

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 30.novembra 2018 v Prešove v zmysle Cirkevného ústavného zákona č.1/1993 čl.26 odst.2 písm. l) sa zaoberalo procesom volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku a v tejto súvislosti prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.81/2018

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

A) konštatuje, že po predchádzajúcom napadnutí volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku žalobou na Dištriktuálnom súde Východného dištriktu a následnom zamietnutí tejto žaloby Dištriktuálnym súdom Východného dištriktu, voľba Ing. Ľubomíra Pankucha na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku nadobudla právoplatnosť dňom 16.11.2018.

B) konštatuje, že funkčné obdobie dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha je v zmysle platných cirkevnoprávnych predpisov šesťročné, t.j. od 16.11.2018 do 15.11.2024.

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku zároveň schválilo svojim uznesením č.83/2018 vykonať úvod novozvoleného dozorcu Východného dištriktu dňa 16.11.2018 v 3.adventnú nedeľu popoludní o 15,00 hodine v chráme Božom v Lade – filiálka Cirkevného zboru Nemcovce (Šarišsko-zemplínsky seniorát).

Mgr. Slavomír Sabol – biskup Východného dištriktu

Ing. Ľubomír Pankuch – dozorca Východného dištriktu

Výsledky volieb 2018 – generálny biskup – 2.kolo

Milí bratia, milé sestry!

na zasadnutí generálneho presbyterstva ECAV dňa 15.októbra 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.kola volieb generálneho biskupa ECAV, ktoré sa konali v dňoch 09.09.2018, 16.09.2018 a 23.09.2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledovné:

Na funkciu generálneho biskupa:

Počet voličov: 16.545

Ivan Eľko získal: 8.322 hlasov, čo je 50,30%;

Marián Kaňuch získal: 6.795 hlasov, čo je 41,07%.

Neplatné hlasy: 1.428, čo je 8,63%.

 

Nadpolovičnú väčšinu získal kandidát na generálneho biskupa brat Ivan Eľko.

Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenie: Generálne presbyterstvo berie na vedomie, že brat Ivan Eľko získal v druhom kole volieb generálneho biskupa 8.322 hlasov, t.j. o 1.527 hlasov viac ako brat Marián Kaňuch.

Generálne presbyterstvo schválilo termín vyhlásenia výsledku volieb generálneho predsedníctva na 28.októbra 2018, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a web stránke ECAV. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Generálny súd ECAV podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

List rodičom budúcich konfirmandov

Vážení rodičia,

na tomto mieste nájdete základnú informáciu o konfirmačnej príprave v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovská Kokava a povzbudzujem Vás k tomu, aby ste Vaše dieťa/deti narodené v roku 2006 (alebo aj staršie, ak doposiaľ nebolo/i konfirmované), prihlásili do 1.ročníka konfirmačnej prípravy na našom farskom úrade.

1.ročník Konfirmačnej prípravy v školskom roku 2018/2019 je určený mladým ľuďom, ktorí navštevujú 7.ročník Základnej školy, teda narodeným v roku 2006 (mesiace: január–august) a v roku 2005 (mesiace: september–december), či skôr – ak neboli doteraz konfirmovaní. Konfirmačná príprava prebieha počas dvoch školských rokov – 1x týždenne a preberáme na nej témy týkajúce sa nášho života, viery, vzťahov.

Konfirmačná príprava je aj príležitosťou spoznať nových priateľov a počas spoločných stretnutí a na táboroch zažiť veľa dobrodružstiev, na ktoré budú mladí radi spomínať.

Úvodné stretnutie konfirmačnej prípravy pre 1.ročník sa bude konať v piatok 12.októbra 2018 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti (suterén farského úradu).

Prosím, priniesť si treba: zošit, pero, úsmev, radosť a vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu. Prihlášku na konfirmačnú prípravu nájdete na nasledovnom odkaze: Prihláška na konfirmáciu – tlačivo

Viac informácií o konfirmačnej príprave nájdete na našej internetovej stránke na nasledovnom odkaze: Informácie ku konfirmácii.

Ak by ste mali nejaké otázky, prosím, kontaktujte ma. Kontaktné údaje nájdete na nasledovnom odkaze: Kontakt

S vďakou, bratským pozdravom a s prianím Božieho požehnania zostáva:
Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

Informácie ku konfirmácii

Prihláška na konfirmáciu – tlačivo

Stanovisko predsedníctva LOS k listu predsedníctva ECAV

Všetkým cirkevným zborom Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku

1. 9. 2018; Liptovský Mikuláš

Vec: Stanovisko k listu Predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 30. 8. 2018 GBÚ-2091/2018-1.4.6

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,

z poverenia Predsedníctva Liptovsko-oravského seniorátu Vám zasielam Stanovisko k listu Predsedníctva ECAV na Slovensku a usmernenie v spojitosti s druhým kolom volieb generálneho biskupa.

Predsedníctvo cirkvi podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté 13. 7. 2018, pravdepodobne v súvislosti s vyhlásením výsledkov volieb predsedníctva cirkvi, čo z dikcie listu ani nie je celkom jasné. Odvolaním proti uzneseniam sa má zaoberať synoda.

Na základe tohto skutkového stavu sa predsedníctvo cirkvi domnieva, že ide o nezákonnosť a žiada predsedníctva cirkevných zborov ECAV, aby vo voľbách generálneho biskupa nepokračovali.

Domnievame sa, že konanie predsedníctva cirkvi je svojvoľným konaním a zasahovaním do procesu volieb, čo je neprípustné. Odporúčame, aby sa druhé kolo volieb generálneho biskupa v cirkevných zboroch seniorátu riadne konalo v stanovených termínoch. Tak splníme danú nám úlohu generálnym presbyterstvom, ktorú nikto nezrušil. Každé vyhlásené voľby sme povinní uskutočniť a nikto nemá právo zasahovať do ich procesu, ani predsedníctvo cirkvi.

Žaloby proti výsledkom volieb sú vecou príslušných súdov a akceptovania ich rozhodnutí.

Prípadné otázky zodpovie predsedníctvo a seniorálny právny zástupca.

Mgr. Stanislav Grega, ev. a. v. farár-senior v.r.
Ing. Peter Gärtner, seniorátny dozorca v.r.
Mgr. Vladimír Ferenčík, seniorátny právny zástupca v. r.

Zmarené voľby? Predsedníctvo ECAV k voľbám 2018

Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť.

Na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb. V prípade voľby generálneho biskupa je žaloba spojená aj so žiadosťou, aby Dištriktuálny súd Západného dištriktu vydal predbežné opatrenie, ktoré by zastavilo druhé kolo volieb. Keďže príslušný súd, ktorým je Dištriktuálny súd ZD ECAV pod vedením Mgr. Jána Bunčáka, doteraz nerozhodol, voľby v druhom kole v termínoch tak, ako ich stanovilo generálne presbyterstvo 13.7.2018, sa nemôžu uskutočniť.

V záujme zachovania zákonnosti preto Predsedníctvo ECAV na Slovensku podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva 13.7.2018. Týmto odvolaním uznesenie GP o konaní druhého kola voľby generálneho biskupa nenadobudlo právoplatnosť. Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať, až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb ako aj do rozhodnutia o odvolaní voči uzneseniam GP o voľbách generálneho predsedníctva.

O ďalšom priebehu volebného procesu bude Predsedníctvo ECAV cirkevné zbory informovať.

V Bratislave, 30.8.2018
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
generálny dozorca

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup

 

Prevzaté zo stránky: www.ecav.sk

Výsledky volieb 2018 – generálne predsedníctvo

Milí bratia, milé sestry!

na mimoriadnom zasadnutí generálneho presbyterstva ECAV dňa 13.júla 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov volieb predsedníctva ECAV, ktoré sa konali v dňoch 17.06.2018, 24.06.2018 a 01.07.2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledovné:

Na funkciu generálneho biskupa:

Počet voličov: 18.704

Sidonia Horňanová získala: 2.302 hlasov, čo je 12,31%;

Katarína Hudáková získala: 3.513 hlasov, čo je 18,78%;

Ivan Eľko získal: 6.820 hlasov, čo je 36,46%;

Marián Kaňuch získal: 5.183 hlasov, čo je 27,71%.

Neplatné hlasy: 886, čo je 4,74%.

 

Na funkciu generálneho dozorcu:

Počet voličov: 18.667

Ján Broznam získal: 11.493 hlasov, čo je 61,57%;

Neplatné hlasy: 7.174, čo je 38,43%.

 

Vzhľadom na to, že nadpolovičnú väčšinu nezískal ani jeden kandidát na generálneho biskupa, bude sa konať druhé kolo volieb, do ktoré postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov, teda brat Ivan Eľko a brat Marián Maňuch. Druhé kolo volieb na funkciu generálneho biskupa sa bude konať v nasledovných termínoch: 09.09.2018, 16.09.2018 a 23.09.2018.

Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenie 24-2/2018: Generálne presbyterstvo konštatuje, že za generálneho dozorcu bol zvolený Ing. Ján Brozman počtom hlasov 11.493 z celkového počtu voličov 18.667, t.j. získal 61,57% všetkých hlasov.

Generálne presbyterstvo schválilo termín vyhlásenia výsledku volieb generálneho predsedníctva na 5.augusta 2018, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a web stránke ECAV. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Generálny súd ECAV podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Výsledky volieb 2018 – dozorca VD

Milí bratia, milé sestry!

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 14.júla 2018 na základe zápisu sčítacej komisie, vyhlasuje výsledky volieb na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:

Celkový počet konventuálov: 9.822

Ing. Ľubomír Pankuch získal: 8.060 hlasov, čo je 82,06%.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV vyhlasuje, že za dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku na volebné obdobie 2018-2024 bol zvolený Ing. Ľubomír Pankuch.

Dištriktuálne presbsyterstvo VD ECAV zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov VD ECAV vyhlásiť výsledky volieb na hlavných službách Božích v 9.nedeľu po Svätej Trojici dňa 29.júla 2018. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Mgr. Slavomír Sabol – biskup Východného dištriktu

Ing. Ján Brozman – dozorca Východného dištriktu

Výsledky volieb 2018 – senior LOS

Milí bratia, milé sestry!

Presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na svojom zasadnutí 15.februára 2018 prijalo uznesenie č.22/2018:

„Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“

Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega.

Sčítacia komisia spočítala hlasy 3.júla 2018 a konštatovala, že volebné konventy sa konali vo všetkých cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu v stanovených termínoch. Na volebných konventoch sa zúčastnilo 1.919 konventuálov. Brat Mgr. Stanislav Grega získal 1.813 hlasov, čo je 94,48%.

Výsledok volieb je potrebné vyhlásiť v cirkevných zboroch na najbližších službách Božích.

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Bratovi Mgr. Stanislavovi Gregovi prajeme Božie požehnanie a vyprosujeme vedenie Duchom Svätým k jeho ďalšej službe medzi nami.

Mgr. Katarína Hudáková – ev.a.v. farárka, seniorka

Ing. Peter Gärtner – seniorátny dozorca

Oprava strechy na chráme Božom

Začali sme s výmenou strešnej krytiny na chráme Božom

Milí bratia, milé sestry, vážení spoluobčania!

V pondelok 14.mája 2018 sme začali na našom Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskej Kokave s výmenou strešnej krytiny. Pôvodná azbestová strešná krytina – eternit, nám začala robiť vážne problémy okolo veže chrámu Božieho, kde na viacerých miestach pri výdatnejších zrážkach zatekala. Z oslovených firiem Presbyterstvo Cirkevného zboru vybralo firmu ŠveStav s.r.o., ktorá sa špecializuje na opravu striech kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb (chrámy Božie, kláštory, kaštiele, kultúrne pamiatky,…). Táto firma opravovala strechu aj na Evanjelickom a. v. chráme Božom v Ružomberku, taktiež strechu veže na chráme Božom v Pribyline a na mnohých ďalších chrámoch Božích. Výsledok ich práce si môžete pozrieť na internetovej stránke tejto firmy na nasledovnom odkaze: ŠveStav s.r.o.

Vzhľadom na to, že výmena strešnej krytiny na chráme Božom je finančne náročná a náš Cirkevný zbor si musí viac ako polovicu finančných prostriedkov požičať, každý z Vás môže prispieť svojím milodarom či už priamo na Farskom úrade, alebo aj poslaním príspevku na bankový účet, ktorého číslo je uvedené nižšie. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „Oprava strechy“. Za Vaše príspevky vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)

Číslo účtu – IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001
BIC / SWIFT:           KOMASK2X

Continue reading „Oprava strechy na chráme Božom“

Úmyselná diskriminácia cirkevných sobášov zo strany štátu (Slovenskej republiky)

Štát (Slovenská republika) úmyselne diskriminuje registrované cirkvi a náboženské spoločnosti!!!

Viete, že za cirkevný sobáš sa od 1.1.2018 na matrike účtuje poplatok 10 EUR, ale sobáš na úrade je ZADARMO?

To znamená, že ak ste napr. z Bratislavy – Starého Mesta, tak máte celý civilný sobáš v slávnostnom Zichyho paláci zadarmo, ale keď na matriku donesiete hotové vypísané podklady o sobáši v chráme Božom (kostole), tak si zaplatíte poplatok 10 EUR.

Čo sa presne stalo?

V rámci novely zákona o e-Governmente bol do zákona o správnych poplatkoch zavedený aj nový poplatok „Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti(Zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov)  II. ČASŤ, Položka 17, bod b). Jeho výška je 10 EUR, s účinnosťou 1.1.2018. Túto novelu realizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a poplatok bol do novely vložený na základe pripomienky ZMOS v pripomienkovom konaní.

Poplatok bol zavedený iba pre tých, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš. Podobný poplatok týkajúci sa prípravy podkladov k uzavretiu manželstva pred štátnym orgánom neexistuje.

Máme vážnu obavu, že týmto dochádza k diskriminácii občana SR, ktorý chce uzavrieť cirkevný sobáš, na základe jeho náboženského presvedčenia.

Nakoľko sa domnievame, že toto ustanovenie je diskriminačné a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, obraciame sa na ministra vnútra s požiadavkou, aby zabezpečil bezodkladné odstránenie poplatku za cirkevný sobáš.

Tento poplatok sa pri celej svadbe môže zdať zanedbateľný, ale čo je dôležité, je dať vláde vedieť, že veriaci nie sú občania druhej kategórie, ktorých je možné spoplatňovať extra poplatkami, a že sa budeme dožadovať spravodlivosti vždy, keď sa bude diať neprávosť.

Pomôžte nám, prosím, zastaviť diskrimináciu cirkevných sobášov zo strany štátu a podporte túto petíciu:

http://www.citizengo.org/sk/sc/146639-poplatok-za-cirkevny-sobas

Vopred ďakujeme za Váš podpis, či zdieľanie uvedeného odkazu na Facebooku.

 

S priateľským pozdravom,

Miriam Kuzárová, CitizenGO v spolupráci s Fórum kresťanských inštitúcií

 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v chráme Božom

Náš Cirkevný zbor je ako právnická osoba povinný mať vykonané všetky potrebné pravidelné revízie na všetkých svojich budovách a zariadeniach, medzi ktoré okrem iného patrí aj revízia elektroinštalácie. Posledná revízia elektroinštalácie v chráme Božom skončila s výsledkom NEVYHOVUJÚCA s množstvom závad, ktoré bolo potrebné čo najskôr odstrániť. Preto sme začiatkom roka 2017 na zasadnutí zborového presbyterstva a následne na výročnom konvente rozhodli o úplnej rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom.

Pri pátraní v historických dokumentoch sme zistili, že posledná rekonštrukcia elektroinštalácie v chráme Božom bola vykonaná pred 25 rokmi, v rokoch 1992-1993 svojpomocne s odborníkmi z Liptovskej Kokavy. Nielen v spoločnosti, ale aj v oblasti bezpečnosti a technológií sa odvtedy veľmi veľa zmenilo. Pôvodná a rekonštruovaná elektroinštalácia podľa revíznej správy už nevyhovovala novým bezpečnostným normám a preto sme začiatkom roka 2017 oslovili projektanta, aby vypracoval projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Projekt vypracovala firma DELTECH, a.s..

Následne sme oslovili firmy, aby na základe vypracovaného projektu predložili cenové ponuky na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v chráme Božom. Presbyterstvo na svojom zasadnutí rozhodlo, že rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom bude na základe predložených cenových ponúk vykonávať firma Milan Benček BENEL.

V pondelok 21.augusta 2017 začala firma Milan Benček BENEL s prácami na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Práce v priebehu týždňa dosť rýchlo napredovali a počas týždňa boli vymenené elektrické rozvody v sakristii, ku nástenným lustrom, k lustrom pod chórom, na schodištiach, osvetlenie oltára a boli osadené nové elektrické zásuvky v sakristii, na oltári, pred oltárom, na chóre.

Niektoré z nevyhovujúcich elektrických rozvodov

 

Rekonštrukcia elektrických rozvodov

 

 

(Všetky články)

Evanjelický posol spod Tatier – verzus – Reformačné listy

(Všetky články)

Bratia a sestry v našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi!

Objektívnosť Evanjelického posla spod Tatier (EPST)

Tí z Vás, ktorí odoberáte alebo si kupujete Evanjelický posol spod Tatier (EPST), ste si už určite všimli, že na stránkach Posla sa v poslednom čase riešia mnohé kauzy a prípady, ktoré by sa mali riešiť na úplne inom mieste a úplne iným spôsobom. Ak sa EPST už pustil po takejto ceste, mnohí zainteresovaní sa ozývajú, že EPST o týchto kauzách a prípadoch informuje len jednostranne, lebo zámerne nedáva priestor na vyjadrenie či obhajobu aj druhej zainteresovanej strane.

Na poslednom valnom zhromaždení Tranoscia a. s. (konalo sa 28.apríla 2017), ktoré vydáva týždenník EPST, bol kvôli neobjektívnosti EPST podaný návrh na odvolanie šéfredaktorky EPST, ale o tomto návrhu predsedníctvo Valného zhromaždenia odmietlo diskutovať a hlasovať, lebo vydavateľstvo Tranoscius je akciovou spoločnosťou, ktorá sa musí riadiť Obchodným zákonníkom. Predsedníctvom Valného zhromaždenia bolo odmietnuté aj hlasovanie o uznesení, aby vedenie Tranoscia a. s. (Predstavenstvo a riaditeľ) riešili tento problém vyvodením personálnej zodpovednosti voči šéfredaktorke EPST. Riaditeľ Tranoscia sa k tomuto problému vyjadril v tom zmysle, že vedenie Tranoscia presadzuje „investigatívnu*“ žurnalistiku vo svojom periodiku (EPST) a snaží sa zvýšiť predajnosť tohto periodika aj na verejných miestach ako sú stánky PNS, čerpacie stanice, atď. Nikto z prítomných členov Valného zhromaždenia Tranoscia a. s. sa však nedozvedel, komu slúži táto investigatívna žurnalistika a pre koho alebo z poverenia koho investiguje (úradne vyšetruje).

*investigatívny = úradne vyšetrujúci, pátrajúci, odhaľujúci nezákonnú činnosť

Po skončení Valného zhromaždenia Tranoscia a. s. bola šéfredaktorka EPST spolu s ďalšími zamestnancami Tranoscia za svoju doterajšiu prácu ocenená pamätnou medailou k 500.výročiu reformácie, ktorú im odovzdalo predsedníctvom ECAV (generálny biskup a generálny dozorca).

Reformačné listy – protipól ku súčasnému EPST

Už niekoľko rokov v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) pôsobí dobrovoľné občianske združenie „Evanjelická jednota“. Jej poslaním je pestovať bratsko-sesterské a modlitebné spoločenstvo, napomáhať sebavzdelávaniu, prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi. (Viac o Evanjelickej jednote sa dozviete na internetovej stránke: http://evanjelickajednota.sk)

V Evanjelickej jednote bola začiatkom roka 2017 vytvorená sekcia H.E.L.P. (Hnutie evanjelických laických pracovníkov), ktoré začalo 3.marca 2017 vydávať v elektronickej forme (dokument vo formáte pdf) týždenník „Reformačné listy“, kde uverejňujú reakcie, postrehy a články, ktoré Evanjelický posol spod Tatier z akéhokoľvek dôvodu odmietol uverejniť.

V prvom čísle Reformačných listov autori a zostavovatelia vysvetľujú, prečo začali tento týždenník vydávať.

Prečo vznikajú Reformačné listy?

„V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností. Týždenník EPST a internetová stránka GBÚ www.ecav.sk sa stali výhradnými komunikačnými nástrojmi súčasného Predsedníctva ECAV. Obavy z ovládnutia cirkvi úzkou mocenskou štruktúrou sú oprávnené! Sú v rozpore s reformačným, demokratickým a samosprávnym charakterom cirkvi. Otázka znie: Ako je možné, že sme dopustili tento stav? Je to naša ľahostajnosť, strata záujmu? Dôvodov je určite viac. Reformačné listy budú prinášať správy a objasňovať dôležité dokumenty z aktuálneho diania v cirkvi. Chcú vecne a profesionálne dopĺňať aj fakty, ktoré EPST zamlčuje. Nech si čitatelia Reformačných listov vytvoria vlastný názor. Budú vyzývať na vzájomnú spoluprácu a odmietnutie ľahostajnosti k ďalšiemu smerovaniu cirkvi. Medzi iniciátorov vzniku tohto informačného zdroja patria laickí pracovníci a rovnako aj farári a kapláni v službe, ktorí sa neboja nahlas vysloviť svoje obavy zo súčasného smerovania cirkvi.“

Týždenník Reformačné listy si môžete stiahnuť a prečítať na nasledovnom odkaze (nové čísla budú priebežne dopĺňané): Reformačné listy na stiahnutie

Iné kresťanské časopisy a literatúra

Ak máte záujem o čítanie iných kvalitných kresťanských časopisov, môžete si prostredníctvom Evanjelického a. v. farského úradu objednať časopis evanjelický Východ (12 čísel) za 18,-€ na rok, alebo časopis Rozmer (4 čísla) za 10,-€ na rok, alebo časopis v českom jazyku Zápas o duši (4 čísla ročne – dobrovoľný príspevok na vydávanie) či inú hodnotnú kresťanskú literatúru v kresťanských vydavateľstvách a kníhkupectvách ako sú ViViT s.r.o. v Kežmarku, Kníhkupectvo KRUH v Leviciach, a iné.

 

(Všetky články)