Evanjelický posol spod Tatier – verzus – Reformačné listy

(Všetky články)

Bratia a sestry v našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi!

Objektívnosť Evanjelického posla spod Tatier (EPST)

Tí z Vás, ktorí odoberáte alebo si kupujete Evanjelický posol spod Tatier (EPST), ste si už určite všimli, že na stránkach Posla sa v poslednom čase riešia mnohé kauzy a prípady, ktoré by sa mali riešiť na úplne inom mieste a úplne iným spôsobom. Ak sa EPST už pustil po takejto ceste, mnohí zainteresovaní sa ozývajú, že EPST o týchto kauzách a prípadoch informuje len jednostranne, lebo zámerne nedáva priestor na vyjadrenie či obhajobu aj druhej zainteresovanej strane.

Na poslednom valnom zhromaždení Tranoscia a. s. (konalo sa 28.apríla 2017), ktoré vydáva týždenník EPST, bol kvôli neobjektívnosti EPST podaný návrh na odvolanie šéfredaktorky EPST, ale o tomto návrhu predsedníctvo Valného zhromaždenia odmietlo diskutovať a hlasovať, lebo vydavateľstvo Tranoscius je akciovou spoločnosťou, ktorá sa musí riadiť Obchodným zákonníkom. Predsedníctvom Valného zhromaždenia bolo odmietnuté aj hlasovanie o uznesení, aby vedenie Tranoscia a. s. (Predstavenstvo a riaditeľ) riešili tento problém vyvodením personálnej zodpovednosti voči šéfredaktorke EPST. Riaditeľ Tranoscia sa k tomuto problému vyjadril v tom zmysle, že vedenie Tranoscia presadzuje „investigatívnu*“ žurnalistiku vo svojom periodiku (EPST) a snaží sa zvýšiť predajnosť tohto periodika aj na verejných miestach ako sú stánky PNS, čerpacie stanice, atď. Nikto z prítomných členov Valného zhromaždenia Tranoscia a. s. sa však nedozvedel, komu slúži táto investigatívna žurnalistika a pre koho alebo z poverenia koho investiguje (úradne vyšetruje).

*investigatívny = úradne vyšetrujúci, pátrajúci, odhaľujúci nezákonnú činnosť

Po skončení Valného zhromaždenia Tranoscia a. s. bola šéfredaktorka EPST spolu s ďalšími zamestnancami Tranoscia za svoju doterajšiu prácu ocenená pamätnou medailou k 500.výročiu reformácie, ktorú im odovzdalo predsedníctvom ECAV (generálny biskup a generálny dozorca).

Reformačné listy – protipól ku súčasnému EPST

Už niekoľko rokov v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) pôsobí dobrovoľné občianske združenie „Evanjelická jednota“. Jej poslaním je pestovať bratsko-sesterské a modlitebné spoločenstvo, napomáhať sebavzdelávaniu, prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi. (Viac o Evanjelickej jednote sa dozviete na internetovej stránke: http://evanjelickajednota.sk)

V Evanjelickej jednote bola začiatkom roka 2017 vytvorená sekcia H.E.L.P. (Hnutie evanjelických laických pracovníkov), ktoré začalo 3.marca 2017 vydávať v elektronickej forme (dokument vo formáte pdf) týždenník „Reformačné listy“, kde uverejňujú reakcie, postrehy a články, ktoré Evanjelický posol spod Tatier z akéhokoľvek dôvodu odmietol uverejniť.

V prvom čísle Reformačných listov autori a zostavovatelia vysvetľujú, prečo začali tento týždenník vydávať.

Prečo vznikajú Reformačné listy?

„V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností. Týždenník EPST a internetová stránka GBÚ www.ecav.sk sa stali výhradnými komunikačnými nástrojmi súčasného Predsedníctva ECAV. Obavy z ovládnutia cirkvi úzkou mocenskou štruktúrou sú oprávnené! Sú v rozpore s reformačným, demokratickým a samosprávnym charakterom cirkvi. Otázka znie: Ako je možné, že sme dopustili tento stav? Je to naša ľahostajnosť, strata záujmu? Dôvodov je určite viac. Reformačné listy budú prinášať správy a objasňovať dôležité dokumenty z aktuálneho diania v cirkvi. Chcú vecne a profesionálne dopĺňať aj fakty, ktoré EPST zamlčuje. Nech si čitatelia Reformačných listov vytvoria vlastný názor. Budú vyzývať na vzájomnú spoluprácu a odmietnutie ľahostajnosti k ďalšiemu smerovaniu cirkvi. Medzi iniciátorov vzniku tohto informačného zdroja patria laickí pracovníci a rovnako aj farári a kapláni v službe, ktorí sa neboja nahlas vysloviť svoje obavy zo súčasného smerovania cirkvi.“

Týždenník Reformačné listy si môžete stiahnuť a prečítať na nasledovnom odkaze (nové čísla budú priebežne dopĺňané): Reformačné listy na stiahnutie

Iné kresťanské časopisy a literatúra

Ak máte záujem o čítanie iných kvalitných kresťanských časopisov, môžete si prostredníctvom Evanjelického a. v. farského úradu objednať časopis evanjelický Východ (12 čísel) za 18,-€ na rok, alebo časopis Rozmer (4 čísla) za 10,-€ na rok, alebo časopis v českom jazyku Zápas o duši (4 čísla ročne – dobrovoľný príspevok na vydávanie) či inú hodnotnú kresťanskú literatúru v kresťanských vydavateľstvách a kníhkupectvách ako sú ViViT s.r.o. v Kežmarku, Kníhkupectvo KRUH v Leviciach, a iné.

 

(Všetky články)

Pridaj komentár