ECAV Liptovská Kokava

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovská Kokava (ECAV Liptovská Kokava)

 

Milí bratia a milé sestry,

na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň po oficiálnom vydaní Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, v situácii šírenia sa prenosného ochorenia COVID-19 na Slovensku

 

Vám oznamujeme,

 

že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 2.júna 2020 bolo doplnené nasledovne:

S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 500 osôb.
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

– vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicový vzor),
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.). Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
– pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

Pre náš Cirkevný zbor to znamená, že od nedele 14.júna 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže zúčastniť 230 (dvestotridsať) veriacich, čo je polovica z celkovej kapacity chrámu Božieho – bez využitia chóru je to 152 (stopäťdesiatdva) veriacich.

Vzhľadom na to, že služieb Božích sa už môže zúčastniť oveľa viac veriacich ako tomu bolo od 10.mája 2020, video záznamy služieb Božích už nahrávať nebudeme. Nakoľko to bude v našich silách, možnostiach a tiež vzhľadom na naše skromné technické vybavenie a obmedzené možnosti, chceme nahrávať zvukové (audio) záznamy služieb Božích. Ak Pán Boh dá, audio záznamy budú dostupné až v nasledujúci deň po službách Božích (napr. v pondelok) na „YouTube kanáli“ brata farára.

Ak chcete dostávať upozornenia na nové audio záznamy hneď po zverejnení na stránke „www.youtube.com“, prejdite do „YouTube kanála“ brata farára, a pod prehrávaným videom sa prihláste na odber videí kliknutím na tlačidlo „ODOBERAŤ“.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

 

Slovo Božie môžeme aj naďalej prijímať pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

Niektoré Cirkevné zbory v tejto neľahkej spoločenskej situácii vysielajú prostredníctvom internetu biblické lekcie pre deti. Nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe, Cirkevného zboru Bratislava–Petržalka, Cirkevného zboru Trnava, Cirkevného zboru Háj, …
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

 

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

 

Úplné znenie Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz… Usmernenie

 

 

 

! ! ! Niektoré časti webovej stránky sú ešte nefunkčné – za čo sa ospravedlňujeme. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujeme… ! ! !

Evanjelický a. v. chrám Boží v Liptovskej Kokave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava je cirkevno-kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Pána Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám Ho zjavuje Biblia – Božie slovo.

Prameňom a základom našej viery je evanjelium – dobrá, radostná správa o Božej milosti v Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi.

Za správne vysvetľovanie Písma svätého – Biblie považujeme vysvetľovanie podľa Augsburského vyznania. Augsburské vyznanie je oficiálnym vyznaním našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), pochádzajúce z roku 1530. Viac informácií o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa dozviete na nasledujúcom odkaze: O NÁS

Aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môžete podporiť osobne – svojou účasťou. Aktivity však môžete podporiť aj prinesením či zaslaním svojho milodaru na bankový účet. Svojou účasťou alebo svojím milodarom môžete pravidelne podporovať napríklad: prácu s deťmi, prácu s dorastom, rôzne opravy nášho chrámu, alebo aj zborový spevokol. O možnosti pravidelného prispievania na aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava sa dozviete aj na nasledujúcom odkaze: AKO PRISPIEVAŤ NA ČINNOSŤ CIRKEVNÉHO ZBORU?

Vaše milodary môžete doniesť osobne na náš Evanjelický a. v. farský úrad, Liptovská Kokava 353. Milodary však môžete aj poslať na účet Cirkevného zboru vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok. Číslo účtu Cirkevného zboru v tvare IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001. Pre platbu zo zahraničia je potrebné uviesť aj iné údaje, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: KONTAKT

Za Vašu účasť a za Vaše milodary vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)