ECAV Liptovská Kokava

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovská Kokava (ECAV Liptovská Kokava)

 

 

Milí bratia, milé sestry, Pánu Bohu milí členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava!

V mene predsedníctva Cirkevného zboru si Vás dovoľujeme pozvať na vyplnenie Zborového dotazníka, ktorý nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Zborový dotazník. Dotazník pripravil Vnútromisijný výbor ECAV na Slovensku a zosumarizované odpovede potrebujeme poslať na GBÚ v Bratislave. Zároveň prosíme mladších členov rodín, aby pomohli s vyplnením dotazníka svojim rodičom, či starým rodičom. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas pri vypĺňaní Zborového dotazníka.

 

Milí bratia a milé sestry,

na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v situácii šírenia sa prenosného ochorenia COVID-19 na Slovensku

 

Vám oznamujeme,

 

že dňa 3.marca 2021 bola vo Vestníku vlády, ročník 31, čiastka 40, zverejnená pod č.98 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, a je účinná od 8.marca 2021.

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“ alebo „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:“

V § 4 ods. 1 sa uvádza nasledovné:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.


Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí – dôležitý je pre nás bod b):

b) sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,

 

Pre náš Cirkevný zbor to znamená, že už na základe rozhodnutia RÚVZ v Liptovskom Mikuláši od 23.decembra 2020 a následnom rozhodnutí ÚVZ SR od 1.januára 2021 sú až do odvolania zakázané všetky služby Božie s výnimkou cirkevných obradov ako sú: krst, sobáš, pohreb. Na týchto cirkevných obradoch sa v interiéri alebo v exteriéri môže zúčastniť najviac 6 (šesť) prítomných osôb z najbližšej rodiny.

Vnútromisijné aktivity a stretanie menších spoločenstiev je aktuálne úplne zrušené zákazom akéhokoľvek zhromažďovania sa. Cirkevné náboženské obrady (krst, sobáš, pohreb) sa môžu uskutočniť len pri dodržaní všetkých ostatných hygienických opatrení, ako R – O – R (Respirátor FFP2 – Odstup – dezifenkcia Rúk) a dezinfekcia priestorov.

 

Keďže došlo k zákazu nielen konania služieb Božích, ale aj k zákazu vychádzania a akéhokoľvek zhromažďovania sa, zborové aktivity sa až do odvolania konať nebudú.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v nahrávaní video záznamov služieb Božích v rámci našich možností a s ohľadom na naše skromné technické vybavenie. Nakoľko to bude v našich silách a možnostiach a ak Pán Boh dá, video záznamy služieb Božích budú vysielané na „YouTube kanáli“ brata farára.

Všetky video záznamy služieb Božích z nášho „kokavského“ chrámu Božieho nájdete aj tak, keď na stránke „www.youtube.com“ do vyhľadávania zadáte: #ecavliptkokava

Ak chcete dostávať upozornenia na nové audio záznamy hneď po zverejnení na stránke „www.youtube.com“, prejdite do „YouTube kanála“ brata farára, a pod prehrávaným videom sa prihláste na odber videí kliknutím na tlačidlo „ODOBERAŤ“.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

 

To, že sa v tejto mimoriadnej situácii nemôžeme stretávať v našom chráme Božom ako spoločenstvo Cirkevného zboru pri Božom slove ale neznamená, že pri modlitbách, piesňach a čítaní Božieho slova sa nemôžeme stretnúť vo svojich domácnostiach v kruhu svojej rodiny. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa vo svojich rodinách. Práve v tomto čase buďme aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier a pod.
Slovo Božie môžeme prijímať aj pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

Pre deti z detskej besiedky sa v tejto mimoriadnej situácii aj v našom Cirkevnom zbore rozbehlo „OnLine“ stretávanie detí a opäť sa začínajú rozbiehať aj „OnLine“ prenosy z iných Cirkevných zborov. Tieto nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy zatiaľ obnovili v Cirkevnom zbore Hybe, v Cirkevnom zbore Bratislava–Petržalka, v Cirkevnom zbore Bratislava–Legionárska, v Cirkevnom zbore Háj, i v Cirkevnom zbore Dolný Kubín. K dispozícii sú aj staršie videá biblických lekcií pre deti z Cirkevného zboru Trnava, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Legionárska
ECAV Trnava
ECAV Háj
Detská besiedka ECAV Dolný Kubín

 

Rozhlasové a televízne priame prenosy služieb Božích v mesiaci apríl 2021:

– streda (14.apríl 2021) o 17,30 hodine na stanici Rádio Regina – Rozhlasová evanjelická pobožnosť

 

Celý prehľad vysielaných náboženských relácií nájdete na nasledovnom odkaze: PROGRAM MÉDIÍ: 1. – 15.04.2021

 

 

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

 

 

 

! ! ! Niektoré časti webovej stránky sú ešte nefunkčné – za čo sa ospravedlňujeme. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujeme… ! ! !

Evanjelický a. v. chrám Boží v Liptovskej Kokave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava je cirkevno-kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Pána Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám Ho zjavuje Biblia – Božie slovo.

Prameňom a základom našej viery je evanjelium – dobrá, radostná správa o Božej milosti v Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi.

Za správne vysvetľovanie Písma svätého – Biblie považujeme vysvetľovanie podľa Augsburského vyznania. Augsburské vyznanie je oficiálnym vyznaním našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), pochádzajúce z roku 1530. Viac informácií o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa dozviete na nasledujúcom odkaze: O NÁS

Aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môžete podporiť osobne – svojou účasťou. Aktivity však môžete podporiť aj prinesením či zaslaním svojho milodaru na bankový účet. Svojou účasťou alebo svojím milodarom môžete pravidelne podporovať napríklad: prácu s deťmi, prácu s dorastom, rôzne opravy nášho chrámu, alebo aj zborový spevokol. O možnosti pravidelného prispievania na aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava sa dozviete aj na nasledujúcom odkaze: AKO PRISPIEVAŤ NA ČINNOSŤ CIRKEVNÉHO ZBORU?

Vaše milodary môžete doniesť osobne na náš Evanjelický a. v. farský úrad, Liptovská Kokava 353. Milodary však môžete aj poslať na účet Cirkevného zboru vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok. Číslo účtu Cirkevného zboru v tvare IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001. Pre platbu zo zahraničia je potrebné uviesť aj iné údaje, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: KONTAKT

Za Vašu účasť a za Vaše milodary vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)