Výsledky volieb 2018 – dozorca VD

Milí bratia, milé sestry!

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 14.júla 2018 na základe zápisu sčítacej komisie, vyhlasuje výsledky volieb na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:

Celkový počet konventuálov: 9.822

Ing. Ľubomír Pankuch získal: 8.060 hlasov, čo je 82,06%.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV vyhlasuje, že za dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku na volebné obdobie 2018-2024 bol zvolený Ing. Ľubomír Pankuch.

Dištriktuálne presbsyterstvo VD ECAV zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov VD ECAV vyhlásiť výsledky volieb na hlavných službách Božích v 9.nedeľu po Svätej Trojici dňa 29.júla 2018. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Mgr. Slavomír Sabol – biskup Východného dištriktu

Ing. Ján Brozman – dozorca Východného dištriktu

Pridaj komentár