Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

(späť)

Ako môžem podporovať aktivity vo svojom Cirkevnom zbore?

Ako môžem prispievať na prácu vo svojom Cirkevnom zbore?

Každý člen Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môže podporovať Cirkevný zbor svojim dobrovoľným príspevkom. Tieto príspevky sú používané na potreby spojené so životom a rozvojom Cirkevného zboru. Okrem ofery, milodarov a cirkevného príspevku (cirkevnej dane), sa nám dnes v našej spoločnosti ponúka možnosť finančne podporovať Cirkevný zbor pravidelným prispievaním z účtu formou trvalého príkazu (biblické označenie „desiatky“ = Pánu Bohu patrí desatina zo všetkého). Každý, kto má založený účet v banke, môže požiadať svoju banku, aby pravidelne (napríklad: raz v mesiaci) poukazovala na účet Cirkevného zboru ECAV na slovensku Liptovská Kokava Vami stanovenú čiastku. Rovnako je to možné urobiť aj prostredníctvom „Internet bankingu“.

Aké údaje sú potrebné pri zadaní trvalého platobného príkazu?

 

Číslo účtu – IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001 – CZ Liptovská Kokava
BIC / SWIFT: KOMASK2X
Čiastka: Dobrovoľná (napr.: 5, 10, 20, 50 alebo aj vyššia) v € (Eurách)
Dátum splatnosti: Dobrovoľný
Doba trvania platobného príkazu: Dobrovoľná (alebo neurčitá)
Variabilný symbol: môžete uviesť číslo domu
Špecifický symbol: môžete uviesť kalendárny rok
Konštantný symbol: 0298 alebo 0558
Správa pre prijímateľa: (milo)dar, ofera, dorast, spevokol, Detská besiedka, oprava chrámu Božieho, oprava Evanjelickej školy, CP 2020 (cirkevný príspevok za rok 2020), … atď.

Trvalý platobný príkaz je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. V prípade otázok, nezrovnalostí alebo nedostatku informácií, kontaktujte Evanjelický a.v. farský úrad Liptovská Kokava, na ktorom Vám všetko bude objasnené a vysvetlené.

Kontakt nájdete na nasledovnom odkaze:          Evanjelický a.v. farský úrad

 

„Zameškané“ ofery počas mimoriadnej situácie

Bezhotovostné uhradenie ofery a platby pomocou QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky

Mimoriadna situácia vyhlásená na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru. Cirkevný zbor musí totiž naďalej platiť za energie a odvádzať rôzne ďalšie platby a poplatky napr. pre Liptovsko-oravský seniorát, pre Biskupský úrad Východného dištriktu, pre Generálny biskupský úrad, … , ale finančný príjem do Cirkevného zboru je v tejto mimoriadnej situácii takmer na nule. Z posledného bankového výpisu sme s potešením zistili, že niektoré rodiny začali po výročnom konvente v roku 2020 pravidelne prispievať na účet nášho Cirkevného zboru, za čo srdečne ďakujeme.

QR – Ofera, Milodar

Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Svoju „zameškanú“ oferu alebo milodary môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Potrebné informácie sú uvedené vyššie v tabuľke.

Pre tých, ktorí radi využívajú mobilné aplikácie, sme pripravili tzv. „pay by square“ rýchlu platbu pomocou QR kódu. Po zoskenovaní QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky je potrebné doplniť sumu, do „Variabilného symbolu“ doplniť číslo domu a v „Informácii pre prijímateľa“ ponechať jeden z dvoch prednastavených účelov – podľa druhu Vašej platby „Milodar“ alebo „Ofera“ – a nezabudnite, prosím, doplniť Vaše meno.

 

Tí, ktorí neviete používať „Internet banking“, môžete svoju „zameškanú“ oferu, svoj dar vložiť spolu s lístočkom do obálky a priniesť sestre pokladníčke Márii Bartekovej, alebo na farský úrad.

 

QR – Cirkevný príspevok 2021

Od roku 2020 schválil zborový konvent Cirkevný príspevok (cirkevnú daň) vo výške 10,-€ na osobu. Ak ste členmi nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava a tento rok ste ešte nepodporili náš Cirkevný zbor uhradením cirkevného príspevku, môžete tak urobiť osobne, alebo aj bezhotovostne bankovým prevodom na účet nášho Cirkevného zboru (potrebné informácie sú uvedené vyššie v tabuľke). Pri platbe mobilnou aplikáciou môžete ako pomôcku využiť QR kód. Do „Variabilného symbolu“ je potrebné vpísať číslo domu a do „Informácie pre prijímateľa“ je potrebné vpísať meno za koho sa cirkevný príspevok uhrádza. Ak uhrádzate cirkevný príspevok za viac ľudí, potom je potrebné zmeniť sumu a rovnako tak aj v „Informácii pre prijímateľa“ počet členov. V prípade viacčlenných rodín je možné Cirkevný príspevok rozložiť aj na viac splátok – mesačne po 10,-€ alebo 20,-€.

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a štedrosť. „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9,7)

Predsedníctvo Cirkevného zboru

 

Dokument na stiahnutie vo formáte „pdf“: Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

 

(späť)