Výsledky volieb 2018 – generálne predsedníctvo

Milí bratia, milé sestry!

na mimoriadnom zasadnutí generálneho presbyterstva ECAV dňa 13.júla 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov volieb predsedníctva ECAV, ktoré sa konali v dňoch 17.06.2018, 24.06.2018 a 01.07.2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledovné:

Na funkciu generálneho biskupa:

Počet voličov: 18.704

Sidonia Horňanová získala: 2.302 hlasov, čo je 12,31%;

Katarína Hudáková získala: 3.513 hlasov, čo je 18,78%;

Ivan Eľko získal: 6.820 hlasov, čo je 36,46%;

Marián Kaňuch získal: 5.183 hlasov, čo je 27,71%.

Neplatné hlasy: 886, čo je 4,74%.

 

Na funkciu generálneho dozorcu:

Počet voličov: 18.667

Ján Broznam získal: 11.493 hlasov, čo je 61,57%;

Neplatné hlasy: 7.174, čo je 38,43%.

 

Vzhľadom na to, že nadpolovičnú väčšinu nezískal ani jeden kandidát na generálneho biskupa, bude sa konať druhé kolo volieb, do ktoré postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov, teda brat Ivan Eľko a brat Marián Maňuch. Druhé kolo volieb na funkciu generálneho biskupa sa bude konať v nasledovných termínoch: 09.09.2018, 16.09.2018 a 23.09.2018.

Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenie 24-2/2018: Generálne presbyterstvo konštatuje, že za generálneho dozorcu bol zvolený Ing. Ján Brozman počtom hlasov 11.493 z celkového počtu voličov 18.667, t.j. získal 61,57% všetkých hlasov.

Generálne presbyterstvo schválilo termín vyhlásenia výsledku volieb generálneho predsedníctva na 5.augusta 2018, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a web stránke ECAV. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Generálny súd ECAV podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Pridaj komentár