Stanovisko predsedníctva LOS k listu predsedníctva ECAV

Všetkým cirkevným zborom Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku

1. 9. 2018; Liptovský Mikuláš

Vec: Stanovisko k listu Predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 30. 8. 2018 GBÚ-2091/2018-1.4.6

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,

z poverenia Predsedníctva Liptovsko-oravského seniorátu Vám zasielam Stanovisko k listu Predsedníctva ECAV na Slovensku a usmernenie v spojitosti s druhým kolom volieb generálneho biskupa.

Predsedníctvo cirkvi podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté 13. 7. 2018, pravdepodobne v súvislosti s vyhlásením výsledkov volieb predsedníctva cirkvi, čo z dikcie listu ani nie je celkom jasné. Odvolaním proti uzneseniam sa má zaoberať synoda.

Na základe tohto skutkového stavu sa predsedníctvo cirkvi domnieva, že ide o nezákonnosť a žiada predsedníctva cirkevných zborov ECAV, aby vo voľbách generálneho biskupa nepokračovali.

Domnievame sa, že konanie predsedníctva cirkvi je svojvoľným konaním a zasahovaním do procesu volieb, čo je neprípustné. Odporúčame, aby sa druhé kolo volieb generálneho biskupa v cirkevných zboroch seniorátu riadne konalo v stanovených termínoch. Tak splníme danú nám úlohu generálnym presbyterstvom, ktorú nikto nezrušil. Každé vyhlásené voľby sme povinní uskutočniť a nikto nemá právo zasahovať do ich procesu, ani predsedníctvo cirkvi.

Žaloby proti výsledkom volieb sú vecou príslušných súdov a akceptovania ich rozhodnutí.

Prípadné otázky zodpovie predsedníctvo a seniorálny právny zástupca.

Mgr. Stanislav Grega, ev. a. v. farár-senior v.r.
Ing. Peter Gärtner, seniorátny dozorca v.r.
Mgr. Vladimír Ferenčík, seniorátny právny zástupca v. r.

Pridaj komentár