Potvrdenie výsledkov volieb 2018 – dozorca VD

Milí bratia, milé sestry!

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 30.novembra 2018 v Prešove v zmysle Cirkevného ústavného zákona č.1/1993 čl.26 odst.2 písm. l) sa zaoberalo procesom volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku a v tejto súvislosti prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.81/2018

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

A) konštatuje, že po predchádzajúcom napadnutí volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku žalobou na Dištriktuálnom súde Východného dištriktu a následnom zamietnutí tejto žaloby Dištriktuálnym súdom Východného dištriktu, voľba Ing. Ľubomíra Pankucha na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku nadobudla právoplatnosť dňom 16.11.2018.

B) konštatuje, že funkčné obdobie dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha je v zmysle platných cirkevnoprávnych predpisov šesťročné, t.j. od 16.11.2018 do 15.11.2024.

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku zároveň schválilo svojim uznesením č.83/2018 vykonať úvod novozvoleného dozorcu Východného dištriktu dňa 16.11.2018 v 3.adventnú nedeľu popoludní o 15,00 hodine v chráme Božom v Lade – filiálka Cirkevného zboru Nemcovce (Šarišsko-zemplínsky seniorát).

Mgr. Slavomír Sabol – biskup Východného dištriktu

Ing. Ľubomír Pankuch – dozorca Východného dištriktu

Pridaj komentár