Konfirmácia

(späť)

Ak v krste nebeský Otec už k tým najmenším, ktorí ešte nedokážu nič povedať, hovorí svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím dieťaťom, potom pri konfirmácii ide o to, aby dieťa, ktoré vyrástlo, dokázalo nie iba ústami, ale predovšetkým srdcom povedať: Áno, Pane Bože, ja chcem byť Tvojím poslušným dieťaťom. V našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku konfirmujeme po dvojročnej príprave, ktorá je rozvrhnutá do 80-100 vyučovacích hodín. Prípravu má absolvovať každý pokrstený člen cirkvi vo veku nad 12 rokov. Jej súčasťou je práca s Bibliou, Evanjelickým spevníkom (ES) – t.j. naučenie sa spamäti prvého verša z aspoň niekoľkých piesní, viacerých biblických výpovedí, žalmov, základné poznanie dejín cirkvi a poslania cirkvi. Konfirmovaný by sa mal vedieť orientovať v Biblii, dokázať vysvetliť Komu verí, dosvedčiť i obhájiť svoju vieru, samostatne sa modliť.

Konfirmáciu chápeme ako vstupnú bránu ku kresťanskej dospelosti, každopádne nie ako slávnostný záver vzdelávania sa v otázkach viery. Pri príprave používame učebnicu, v ktorej sú zrozumiteľným spôsobom vysvetlené jednotlivé články kresťanskej viery. Popri získavaní vedomostí je súčasťou prípravy i pravidelná účasť na nedeľných službách Božích. – Nie ako povinnosť, ktorú si „odfajknem“, ale ako stretnutie s bratmi a sestrami pri základnej úlohe, ktorú každý jeden Cirkevný zbor ECAV na Slovensku má: prijímať Božie slovo a oslavovať Pána Boha slovom, modlitbou i činom.

Niekedy sa kvalita života Cirkevného zboru hodnotí aj podľa počtu (kvantity) konfirmovaných. Nechceme byť ľahostajní k číslam, no záležať nám má nie iba na počte-kvantite, ale predovšetkým na kvalite konfirmovaných. Veď konfirmačná príprava by mala byť takou šancou našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pre budúcnosť. Neraz je ťažké zbaviť sa dojmu, že konfirmácia je skôr akési konzervovanie minulých zvykov. Preto hľadáme cesty ako konfirmandov osloviť, aby prípravu nevnímali len ako „školu“, ale aby na nej zažili aj spoločenstvo. Bez toho, aby konfirmandi nevideli príklad živej viery aj u svojich rodičov, bez toho, aby ich aj doma nepripravovali na to, že o vieru treba zápasiť (List Júdov v.3b), že viera nie je iba záležitosť pre starenky a malé deti, budú z mnohých našich konfirmandov navonok ľudia cirkevne dospelí, no v skutočnosti ľudia svetskí, od Božích vecí odcudzení. Preto buďme ochotní urobiť aspoň to, čo môžeme. Jedným z opatrení je už niekoľko rokov zavedená zmena v platných poriadkoch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, že rodičia, či krstní rodičia, pokiaľ sú evanjelikmi, majú byť konfirmovaní. Mýli sa ten, kto sa domnieva, že sa týmto zavádzajú v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku byrokraticko-administratívne postupy. Nie sú a neboli nám vlastné. Ide skôr o to, aby sme nedávali priestor ľahostajnosti a lacnému zaobchádzaniu s Božou milosťou. Veď za to, aby sa nám jej dostalo, zaplatil nevinný Boží Syn Ježiš Kristus predraho – vlastným životom. Požiadavka konfirmácie tu nie je preto, aby od našej Evanjelickej cirkvi odradila ľudí. Naopak, aby im pomohla vo viere pevnieť a napredovať. V cirkvi voláme po časoch „zašlej slávy“, no mnohí sami nechcú duchovne rásť. Ako môžeme očakávať od rodičov, že budú viesť svoje deti vo viere, keď mnohí rodičia nevedia ani povedať Komu a čomu veria? Nezriedka sa, žiaľ, nedokážu ani pomodliť, ani vysvetliť svojim deťom základné biblické pravdy, a nieto ešte byť človeku, ktorý hľadá Pána Boha, duchovnou oporou. Nechceme nad nikým vyslovovať súd, ale skôr podať pomocnú ruku. Ňou chce byť i konfirmačná príprava pre dospelých, ponúkaná aj v našom Cirkevnom zbore. Chce byť príležitosťou, aby nikto nemusel žalostiť: minulá doba bola taká a onaká, nemal som vtedy možnosť. Možnosť máme teraz. Nejde pritom prvotne o počty konfirmovaných, hoci tešíme sa z každého, kto sa pre konfirmáciu v našom Cirkevnom zbore rozhodol a boli by sme radi, keby v našom Cirkevnom zbore nebolo nekonfirmovaných dospelých ľudí. Keby išlo pri konfirmácii len o čosi formálne, nemalo by to veľkú cenu. Cieľom rozhodne nie je množiť formalizmus, ale pomôcť ľuďom, „aby poznali Tvoju (t.j. Božiu) cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi“ (Žalm 67,3).

Čo potrebujete ak chcete aby Vaše dieťa bolo konfirmované v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?

1) Evanjelickí rodičia dieťaťa musia byť konfirmovaní;
2) Dieťa musí mať k 1.septembru daného školského roka, keď začína konfirmačnú prípravu, dovŕšený vek 12 rokov (v odôvodnených prípadoch je možné požiadať o výnimku z veku dieťaťa na Seniorskom úrade – informácie získate na Evanjelickom a. v. farskom úrade Liptovská Kokava);
3) Priniesť vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu – získate ju na farskom úrade alebo si ju môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Prihláška na konfirmáciu;
4) Dieťa musí absolvovať celú dvojročnú konfirmačnú prípravu – vrátane náboženskej výchovy v škole a stretávania konfirmačného dorastu na fare.

Pokiaľ je dieťa prihlasované na konfirmačnú prípravu členom/členkou iného Cirkevného zboru ECAV na Slovensku ako toho, v ktorom sa hlási na konfirmačnú prípravu, musí k prihláške na konfirmačnú prípravu doložiť písomný súhlas duchovného/duchovnej Cirkevného zboru, ktorého je členom/členkou.

Niekoľko otázok a odpovedí o zmysle a význame konfirmácie

Čo je to konfirmácia?
1) Potvrdenie sľubov a
2) priznanie sa k viere, ktorú za mňa rodičia a krstní rodičia vyznávali pri Krste svätom.

Čo robíme pri konfirmácii?
Pri konfirmácii:
1) osobne vyznávame vieru v Pána Boha
2) sľubujeme vernosť Bohu i spoločenstvu Evanjelickej cirkvi.

Čo znamená žiť verne Pánu Bohu?
1) Chcem sa v živote riadiť Božím slovom a
2) nechcem Pána Boha zarmucovať (myšlienkami, slovami ani skutkami), ale chcem Ho milovať a poslúchať.

Čo znamená zostať verným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania? Žiť aktívne svoju vieru – tým, že sa budem starať o jej rast: modlitbami, čítaním Biblie, čítaním ev. tlače a duchovnej literatúry, svojou pravidelnou účasťou na službách Božích, cirkevných aktivitách, brigádach, finančných zbierkach, službou blížnym, pekným – usporiadaným životom v rodine, čestnosťou v povolaní i v osobnom živote. K vernosti Evanjelickej cirkvi patrí aj: uzavretie manželstva v evanjelickom a. v. chráme Božom; vychovávanie svojich detí v duchu evanjelia – aby v našej cirkvi mohli spoznať Pána Boha; usilovanie sa o to, aby Evanjelická cirkev bola cirkvou živou.

K čomu nás konfirmácia oprávňuje? Konfirmáciou sa stávame dospelými členmi cirkvi. Môžeme sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení 18.roku života svedkom pri sobáši. Od 18.roku života mám v cirkvi volebné právo. Volený do funkcií môžem byť po dovŕšení 21.roku života.

Aký má byť život kresťana po konfirmácii? Konfirmáciou preberám zodpovednosť za svoju vieru. Aby nevychladla, potrebuje spoločenstvo. K nemu som pozvaný na stretnutiach dorastu, mládeže, na službách Božích v chráme Božom, na Biblických hodinách. Mám sa snažiť žiť tak, aby celý môj život bol pre iných pozvaním ku Kristovi.

 

Ďalšie dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Prihláška na konfirmáciu

Konfirmačná príprava pre dospelých

Záväzné úpravy ku konfirmácii

 

(späť)

Pridaj komentár