„Zameškané“ ofery počas mimoriadnej situácie

Bezhotovostné uhradenie ofery a platby pomocou QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky

Bratia a sestry, žijeme v pohnutých časoch, keď nás čoraz viac ohrozuje nebezpečné ochorenie COVID–19.
Od 25.novembra 2021 boli opäť sprísnené opatrenia na ochranu zdravia pred ochorením COVID-19, a zasiahlo to aj život nášho Cirkevného zboru. Vláda schválila zavedenie LOCKDOWNU a spolu s ním aj zákaz vychádzania a zákaz konania akýchkoľvek hromadných podujatí. Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru. Cirkevný zbor musí totiž naďalej platiť za energie a odvádzať rôzne ďalšie platby a poplatky napr. do seniorátu, do dištriktu, … , ale finančný príjem do Cirkevného zboru je v tejto mimoriadnej situácii minimálny. Z bankových výpisov za posledných niekoľko mesiacov sme s potešením zistili, že niektoré rodiny začali po výročnom konvente vo februári 2020 pravidelne prispievať na účet nášho Cirkevného zboru.

QR – Ofera, Milodar

Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Svoju „zameškanú“ oferu alebo milodary môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Potrebné informácie sú uvedené na stránke „Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?“, alebo v dokumente na stiahnutie v spodnej časti tohto článku.

Pre tých, ktorí radi využívajú mobilné aplikácie, sme pripravili tzv. „pay by square“ rýchlu platbu pomocou QR kódu. Po zoskenovaní QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky je potrebné doplniť sumu, do „Variabilného symbolu“ doplniť číslo domu a v „Informácii pre prijímateľa“ ponechať jeden z dvoch prednastavených účelov – podľa druhu Vašej platby „Milodar“ alebo „Ofera“ – a nezabudnite, prosím, doplniť Vaše meno.

 

Tí, ktorí neviete používať „Internet banking“, môžete svoju „zameškanú“ oferu, svoj dar vložiť spolu s lístočkom do obálky a priniesť sestre pokladníčke Márii Bartekovej, alebo na farský úrad.

 

QR – Cirkevný príspevok 2021

Od roku 2020 schválil zborový konvent Cirkevný príspevok (cirkevnú daň) vo výške 10,-€ na osobu. Ak ste členmi nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava a tento rok ste ešte nepodporili náš Cirkevný zbor uhradením cirkevného príspevku, môžete tak urobiť osobne, alebo aj bezhotovostne bankovým prevodom na účet nášho Cirkevného zboru (potrebné informácie sú uvedené na stránke „Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?“, alebo v dokumente na stiahnutie v spodnej časti tohto článku). Pri platbe mobilnou aplikáciou môžete ako pomôcku využiť QR kód. Do „Variabilného symbolu“ je potrebné vpísať číslo domu a do „Informácie pre prijímateľa“ je potrebné vpísať meno za koho sa cirkevný príspevok uhrádza. Ak uhrádzate cirkevný príspevok za viac ľudí, potom je potrebné zmeniť sumu a rovnako tak aj v „Informácii pre prijímateľa“ počet členov. V prípade viacčlenných rodín je možné Cirkevný príspevok rozložiť aj na viac splátok – mesačne po 10,-€ alebo 20,-€.

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a štedrosť. „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9,7)

Predsedníctvo Cirkevného zboru

 

Dokument na stiahnutie vo formáte „pdf“: Ako prispievať na činnosť Cirkevného zboru?

Voľby Generálneho dozorcu ECAV na Slovensku – 2021

Počas najbližších nedieľ (25.7., 1.8. a 8.8.2021) si zvolíme nového generálneho dozorcu ECAV.

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada v Trenčianskych Tepliciach navrhla celkovo troch kandidátov: Mariána Damankoša – dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Imricha Lukáča – bývalého generálneho dozorcu v rokoch 2012–2018 a Ivana Trepáča – dozorcu Turčianskeho seniorátu.

Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.

Z cirkevno-právnych predpisov rozhodnutím Synody už vypadlo hlasovanie o dôvodnej námietke, ktorú mohol v minulosti vzniesť ktorýkoľvek člen kandidačnej porady proti ktorémukoľvek kandidátovi.

V tajnom hlasovaní Kandidačná porada na stretnutí v priestoroch hotela Pax do volieb odporučila dvoch z troch navrhnutých kandidátov: Mariána Damankoša (25 hlasov) a Ivana Trepáča (24 hlasov), ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady. Do volieb nepostúpil kandidát Imrich Lukáč, keďže nezískal nadpolovičnú väčšinu, ale iba päť hlasov.

 

Životopisy a osobné stanoviská kandidátov na funkciu generálneho dozorcu:

Životopis – Marián Damankoš.pdf 

Osobné stanovisko kandidáta – Marián Damankoš.pdf

Životopis – Ivan Trepáč.pdf

Osobné stanovisko kandidáta – Ivan Trepáč.pdf

 

(Zdroj: www.ecav.sk)

Oznamy zo 4.nedele Adventnej – 20.december 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od 19.decembra 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 120 (stodvadsať) veriacich – bez využitia chóru je to len 80 (osemdesiat) veriacich.

 

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2020 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.decembra 2020) – bude to Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Tohtoročný Advent a Vianoce sú poznačené koronakrízou rovnako, ako bol poznačený tohtoročný Pôst a Veľká noc. Je preto naozaj veľmi ťažké urobiť čo i len rozpis služieb Božích na Vianočné sviatky tak, aby zohľadňoval prichádzajúcu nepredvídateľnú situáciu. Spolu s bratom dozorcom sme zvažovali rôzne alternatívy a možnosti, ako umožniť Vám, členom nášho Cirkevného zboru, prísť na Vianočné sviatky do chrámu Božieho a pritom aby boli dodržané všetky platné obmedzenia a nariadenia. V obecných novinách bol zverejnený rozpis služieb Božích, ako sme ho mali plánovaný na situáciu, keď bola povolená polovičná kapacita chrámu Božieho. Pravidlá pre konanie služieb Božích sa však už stihli zmeniť, preto vás prosíme, aby ste rozpis služieb Božích zverejnený v obecných novinách nebrali ako záväzný a nemenný. Služby Božie na Štedrý večer a na závierku občianskeho roka-Silvester sme sa po krátkej porade presbyterstva rozhodli zrušiť.
Služby Božie však chceme nahrať a vysielať cez internet. Na Štedrý večer by to malo byť už o 15,00 hodine a na Závierku občianskeho roka o 17,00 hodine.
Služby Božie nájdete na
YouTube kanáli“ brata farára. Aktuálny Rozpis služieb Božích si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy zo 4.nedele Adventnej – 20.december 2020“

Vianočné sviatky 2020 – služby Božie v Slovenskom rozhlase a v televízii

Rozhlasové a televízne priame prenosy služieb Božích počas Vianočných sviatkov 2020:

– Štedrý večer (24.december 2020) o 16,04 hodine na stanici Rádio Regina – Rozhlasový prenos služieb Božích z evanjelického kostola v Martine;

– Štedrý večer (24.december 2020) o 17,00 hodine na TA3 – Televízny prenos služieb Božích z evanjelického kostola v Senci;

 

– 2.slávnosť Vianočná (26.december 2020) o 10,00 hodine na STV2 – Televízny prenos služieb Božích z evanjelického kostola v Obišovciach;

 

– Nedeľa po Vianociach (27.december 2020) o 9,05 hodine na stanici Rádio Regina – Rozhlasový prenos služieb Božích z evanjelického kostola v Dudinciach;

 

 

Celý prehľad vysielaných náboženských relácií nájdete na nasledovnom odkaze: PROGRAM MÉDIÍ: 17. – 31.12.2020

Oznamy z Nedele po Vstúpení – 24.máj 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od nedele 10.mája 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 50 (päťdesiat) veriacich – bez využitia chóru je to len 35 (tridsaťpäť) veriacich.

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (31.mája 2020) – bude to 1.slávnosť Svätodušná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat) a nakoľko to bude 1.slávnosť Svätodušná, služby Božie budú slávnostné. Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú – v pondelok (1.júna 2020) budú večer o 18,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat). Ofera po službách Božích by podľa Štatútu Cirkevného zboru na 1.slávnosť Svätodušnú mala byť venovaná pre kazateľa slova Božieho (zborového farára) a ofera na 2.slávnosť Svätodušnú by mala byť venovaná pre sestru kantorku, preto aj tieto ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru.
Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Bližšie informácie o tom, ako podporiť Cirkevný zbor nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Zameškané ofery

 

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy z Nedele po Vstúpení – 24.máj 2020“

Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 17.máj 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od nedele 10.mája 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 50 (päťdesiat) veriacich – bez využitia chóru je to len 35 (tridsaťpäť) veriacich.

 

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 21.mája 2020 o 18,00 hodine v chráme Božom – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat).

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.mája 2020) – bude to Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat).

Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru.
Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Bližšie informácie o tom, ako podporiť Cirkevný zbor nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Zameškané ofery

 

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 17.máj 2020“

Oznamy zo 4.nedele po Veľkej noci – 10.máj 2020

Všetkým členom Cirkevného zboru oznamujeme, že od nedele 10.mája 2020 pri dodržaní predpísaných a nariadených hygienických podmienok sa služieb Božích môže vzhľadom na kapacitu chrámu Božieho aj s využitím chóru zúčastniť najviac 50 (päťdesiat) veriacich – bez využitia chóru je to len 35 (tridsaťpäť) veriacich.

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.mája 2020) – bude to 5.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine – s obmedzeným počtom veriacich – maximálne 50 (päťdesiat).

Mimoriadna situácia zasiahla nielen náš cirkevno–náboženský život, ale zasiahla aj do financií našej cirkvi a teda aj do financií nášho Cirkevného zboru.
Možno práve teraz je ten správny čas na to, aby sme prostredníctvom finančných darov a „zameškaných“ ofier ukázali svoju spolupatričnosť a tiež aj to, ako veľmi nám záleží na našom Cirkevnom zbore, ale najmä to, ako veľmi Pána Boha milujeme.

Bližšie informácie o tom, ako podporiť Cirkevný zbor nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Zameškané ofery

 

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy zo 4.nedele po Veľkej noci – 10.máj 2020“

Nedeľa 26.04.2020 – služby Božie v Slovenskom rozhlase a cez internet

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

Vám oznamujeme,

 

že v nedeľu 26.apríla 2020 – 2.nedeľa po Veľkej noci, budú o 9,05 hodine v Slovenskom rozhlase na stanici „Rádio Regina“ vysielané služby Božie z Cirkevného zboru Košice. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka: 381, 512, 628, Antifóna 86.

 

Zároveň Vás pozývame v nedeľu 26.apríla 2020 prostredníctvom internetu (na „YouTube kanále“ brata farára) sledovať o 10,00 hodine premiéru záznamu služieb Božích z nášho „kokavského“ chrámu Božieho.

„YouTube kanál“ brata farára nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: YouTube – Mario Činčurák

 

 

Niektoré Cirkevné zbory v tejto neľahkej situácii, keď sa nemôžu nielen dospelí ale ani deti spoločne stretávať, začali prostredníctvom internetu vysielať pre deti biblické lekcie. Pre deti z detskej besiedky som našiel nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy z Cirkevného zboru Hybe, z Cirkevného zboru Bratislava–Petržalka, z Cirkevného zboru Trnava, z Cirkevného zboru Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

 

Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
ECAV Hybe

 

Rozhlas a televízia Slovenska vysiela počas pracovných dní v čase od 17,30 do 18,00 hodiny priame rozhlasové prenosy skrátených omší a pobožností. Evanjelická pobožnosť je zaradená do vysielania vždy v stredu večer.
V uplynulých týždňoch už boli tri prenosy evanjelickej pobožnosti 1., 8. a 22.apríla 2020, 15.apríla bola vysielaná pobožnosť Reformovanej cirkvi. Najbližší prenos evanjelickej pobožnosti je naplánovaný na stredu, 29.apríla 2020 o 17,30 hodine.

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

Veľkonočné sviatky 2020 – služby Božie v Slovenskom rozhlase a v televízii

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

 

Vám oznamujeme,

 

že na Veľký Piatok a na 1.slávnosť Veľkonočnú budú vysielané služby Božie v rozhlase a v televízii.

 

V piatok 10.apríla 2020 budú o 9,05 hodine v Slovenskom rozhlase vysielané Pašiové služby Božie z Cirkevného zboru Banská Bystrica a potom o 10,00 hodine budú na STV 1 vysielané Pašiové služby Božie z Cirkevného zboru Bratislava.

 

V nedeľu 12.apríla 2020 budú o 15,00 hodine vysielané služby Božie z Cirkevného zboru Modra na televíznej stanici TA3.

 

V pondelok 13.apríla 2020 budú o 10,45 hodine prostredníctvom internetu vysielané služby Božie z Cirkevného zboru Chmeľov. Služby Božie môžete sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

Nedeľa 05.04.2020 – služby Božie cez internet a Evanjelické pobožnosti v Slovenskom rozhlase

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

 

Vám oznamujeme,

 

že na našu webovú stránku sme pridali video záznam Pašiových služieb Božích (Kvetná nedeľa – 5.apríl 2020).
V rámci našich skromných a obmedzených možností sa Vám snažíme v tejto neľahkej spoločenskej situácii prinášať aspoň audio nahrávky kázní a ak Pán Boh dá, tak aj video záznamy služieb Božích. Nájdete ich kliknutím na nasledovný odkaz:
Kázne 2020

 

Prostredníctvom internetu boli v nedeľu 5.apríla 2020 o 10,45 hodine z Cirkevného zboru Chmeľov vysielané celé služby Božie. Služby Božie môžete sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

Niektoré Cirkevné zbory v tejto neľahkej situácii, keď sa nemôžu nielen dospelí ale ani deti spoločne stretávať, začali prostredníctvom internetu vysielať pre deti biblické lekcie. Pre deti z detskej besiedky som našiel nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy z Cirkevného zboru Hybe, z Cirkevného zboru Bratislava–Petržalka, z Cirkevného zboru Trnava, z Cirkevného zboru Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„YouTube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

 

Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „YouTube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
ECAV Hybe

 

Rozhlas a televízia Slovenska prijala na svojom rokovaní rozhodnutie, že počas terajšieho obmedzenia slúženia bohoslužieb, pripravia priame prenosy skrátených omší a pobožností. Budú bývať počas pracovných dní, v čase od 17,30 do 18,00 hodiny, a to vo vysielaní Rádia Slovensko. Bude to teda výhradne rozhlasové vysielanie. S touto službou začne RTVS od pondelka, 30.marca 2020.
Prenosy sa teda budú vysielať zo štúdia Slovenského rozhlasu počas pracovných dní a evanjelická pobožnosť bude zaradená vždy v stredu večer. Keďže ide o polhodinový časový rozsah a obmedzenie počtu účinkujúcich, v prípade evanjelickej cirkvi nebudú teda vysielané riadne Služby Božie, ale pobožnosť. Do štúdia môžu prichádzať maximálne tri osoby: v našom prípade farár/ka, kantor/ka a jeden spevák. Prvý prenos evanjelickej pobožnosti sa uskutoční v stredu, 1.apríla 2020. Najbližší prenos evanjelickej pobožnosti je naplánovaný na stredu, 8.apríla 2020 o 17,30 hodine.

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

Nedeľa 29.03.2020 – služby Božie cez internet a Evanjelické pobožnosti v Slovenskom rozhlase

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

 

Vám oznamujeme,

 

že na našu webovú stránku sme pridali video záznam Pašiových služieb Božích (Smrtná nedeľa – 29.marec 2020).
V rámci našich skromných a obmedzených možností sa Vám snažíme v tejto neľahkej spoločenskej situácii prinášať aspoň audio nahrávky kázní a ak Pán Boh dá, tak aj video záznamy služieb Božích. Nájdete ich kliknutím na nasledovný odkaz:
Kázne 2020

 

Prostredníctvom internetu boli v nedeľu 29.marca 2020 o 10,45 hodine z Cirkevného zboru Chmeľov vysielané celé služby Božie. Služby Božie môžete sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

Rozhlas a televízia Slovenska prijala na svojom rokovaní rozhodnutie, že počas terajšieho obmedzenia slúženia bohoslužieb, pripravia priame prenosy skrátených omší a pobožností. Budú bývať počas pracovných dní, v čase od 17,30 do 18,00 hodiny, a to vo vysielaní Rádia Slovensko. Bude to teda výhradne rozhlasové vysielanie. S touto službou začne RTVS od pondelka, 30.marca 2020.
Prenosy sa teda budú vysielať zo štúdia Slovenského rozhlasu počas pracovných dní a evanjelická pobožnosť bude zaradená vždy v stredu večer. Keďže ide o polhodinový časový rozsah a obmedzenie počtu účinkujúcich, v prípade evanjelickej cirkvi nebudú teda vysielané riadne Služby Božie, ale pobožnosť. Do štúdia môžu prichádzať maximálne tri osoby: v našom prípade farár/ka, kantor/ka a jeden spevák. Prvý prenos evanjelickej pobožnosti sa uskutoční v stredu, 1.apríla 2020 o 17,30 hodine.

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

Nedeľa 22.03.2020 – služby Božie v Slovenskom rozhlase a cez internet

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

 

Vám oznamujeme,

 

že v nedeľu 22.marca 2020 o 9,05 hodine prostredníctvom Slovenského rozhlasu budú z Cirkevného zboru Poltár vysielané rozhlasové služby Božie. Spievať sa budú nasledovné piesne: 80, 85, 83, 643, A 30.

 

Prostredníctvom internetu budú v nedeľu 22.marca 2020 o 10,45 hodine z Cirkevného zboru Chmeľov vysielané celé služby Božie. Služby Božie budete môcť sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

V rámci našich možností sa Vám budeme snažiť prinášať aspoň audio nahrávky kázní a ak Pán Boh dá, tak aj záznamy služieb Božích, ktoré nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Kázne 2020

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

Nedeľa 15.03.2020 – služby Božie cez internet

Milí bratia a milé sestry,

touto cestou

 

Vám oznamujeme,

že v nedeľu 15.marca 2020 o 10,00 hodine prostredníctvom internetu bude z Cirkevného zboru Hybe vysielaný príhovor brata biskupa VD Petra Mihoča, čomu bude prispôsobené aj zvonenie na služby Božie. Príhovor budete môcť sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: príhovor biskupa – Hybe

 

Prostredníctvom internetu budú v nedeľu 15.marca 2020 budú o 10,45 hodine z Cirkevného zboru Chmeľov vysielané celé služby Božie. Služby Božie budete môcť sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

KORONAVÍRUS – zmeny organizácie života Cirkevného zboru

Milí bratia a milé sestry,

na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň po oficiálnom vydaní Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, v situácii šírenia sa prenosného ochorenia COVID-19 na Slovensku

 

Vám oznamujeme,

 

že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného sa od 10.marca 2020 až do odvolania nebudú konať žiadne cirkevno–zborové aktivity a podujatia.

 

To, že sa v tejto neľahkej spoločenskej situácii nemôžeme tretávať ako spoločenstvo Cirkevného zboru pri Božom slove ale neznamená, že pri modlitbách, piesňach a čítaní Božieho slova sa nemôžeme stretnúť vo svojich domácnostiach v kruhu svojej rodiny. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa vo svojich rodinách. Práve v tomto čase buďme aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier a pod.

Slovo Božie môžeme prijímať aj pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

V rámci našich skromných a obmedzených možností sa Vám snažíme v tejto neľahkej spoločenskej situácii prinášať aspoň audio nahrávky kázní a ak Pán Boh dá, tak aj video záznamy služieb Božích. Nájdete ich kliknutím na nasledovný odkaz: Kázne 2020

 

Rozhlas a televízia Slovenska prijala na svojom rokovaní rozhodnutie, že počas terajšieho obmedzenia slúženia bohoslužieb, pripravia priame prenosy skrátených omší a pobožností. Budú bývať počas pracovných dní, v čase od 17,30 do 18,00 hodiny, a to vo vysielaní Rádia Slovensko. Bude to teda výhradne rozhlasové vysielanie. S touto službou začne RTVS od pondelka, 30.marca 2020.
Prenosy sa teda budú vysielať zo štúdia Slovenského rozhlasu počas pracovných dní a evanjelická pobožnosť bude zaradená vždy v stredu večer. Keďže ide o polhodinový časový rozsah a obmedzenie počtu účinkujúcich, v prípade evanjelickej cirkvi nebudú teda vysielané riadne Služby Božie, ale pobožnosť. Do štúdia môžu prichádzať maximálne tri osoby: v našom prípade farár/ka, kantor/ka a jeden spevák. Prvý prenos evanjelickej pobožnosti sa uskutoční v stredu, 1.apríla 2020 o 17,30 hodine.

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými nami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

 

 

Usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

Bratia a sestry, pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!

1. Predovšetkým, nedajme šancu panike. Koronavírus je nebezpečný, musíme byť mimoriadne opatrní a dodržiavať všetky pravidlá hygieny a správania sa tak, ako to zodpovedné úrady prezentujú v médiách. Buďme ohľaduplní najmä voči najstarším členom cirkvi, ktorí môžu byť vírusom najviac ohrození, nevystavujme ich zbytočnému riziku. Na druhej strane si zachovajme zodpovednosť duchovných za povzbudzovanie k viere, k skutkom milosrdenstva, k bratsko-sesterským vzťahom a v neposlednom rade aj k pokániu. Veď je významnou biblickou tradíciou, že vonkajšie dopustenia vždy znamenali aj výzvu k pokániu.

2. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.

3. Pri prisluhovaní Večere Pánovej pri podávaní vína je možné dočasne použiť jednorazové poháriky. Zároveň je potrebné dbať na to, aby si každá osoba pred podávaním chleba dostatočne dezinfikovala ruky. Večeru Pánovu možno podávať aj tak, že podávaný chlieb (oblátku) pred vložením do úst čiastočne namočíme vo víne. Ak sa prisluhujúci dotkne pier komunikanta, je potrebné bezprostredne si utrieť ruky dezinfekčnou utierkou. Takýto spôsob prisluhovania si vyžaduje spoluprácu informovaných asistentov a tiež vysvetlenie mimoriadnej okolnosti.

3. Seniorálne konventy je potrebné odložiť na obdobie po Veľkej noci. Materiály predkladané seniorálnemu konventu je možné zaslať na dištriktuálne biskupské úrady aj vopred, samozrejme okrem zápisnice. Na poveľkonočné obdobie sa odkladajú aj ďalšie seniorálne, dištriktuálne a celocirkevné podujatia, vrátane zasadnutí orgánov, komisií a výborov.

4. Pohreby sa konať musia. Opäť je treba dodržiavať všetky odporúčané pravidlá hygieny a správania sa. V liturgickej časti poriadku pohrebu je možné podľa vlastného uváženia skrátiť poriadok na nutné minimum. Zachovajte však vážnosť obradu a zvesť Božieho slova. Na zmeny v poriadku upozornite vopred smútiacu rodinu.

5. Ak sú pripravené sobáše a krsty, ktoré sa už nedajú preložiť, vykonajte ich podobne s dodržaním všetkých pravidiel hygieny a zodpovedného správania sa, s použitím nutného minimálneho liturgického poriadku.

6. Biblické hodiny, spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia žiadame rovnako nekonať do odvolania podľa pokynov verejných autorít.

7. Pri každej príležitosti ponúknite ľuďom ktorí sú vám zverení, možnosť osobne počúvať Božie slovo z rozhlasu, z televízie, z ich archívov a z facebooku. Práve v tomto čase buďme aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier a pod. Veľa si spievajme naše duchovné piesne, povzbudzujme sa k modlitbám. Máme za čo prosiť a čo vyznávať Pánu Bohu. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa v našich rodinách, alebo malých susedstvách.

Bratia a sestry, každá mimoriadna situácia, ktorá sa deje spoločnosti ako aj jednotlivcom, je Božím volaním k pokániu a k sebareflexii. Je pozvaním k novému, lepšiemu životu. A je tiež upozornením, že sme slabí, hriešni a pominuteľní. Využime tento čas k zmiereniu, k vernejšiemu nasledovaniu Spasiteľa Pána Ježiša. Nanovo sa učme byť k sebe slušní a zhovievaví, láskaví a odpúšťajúci. Situácia, v ktorej sa nachádzame nie je len hrozbou, je aj šancou, že sa otvoríme Pánu Bohu a blížnym a celým srdcom sa obrátime k Nemu.

Aj v tejto našej situácii sa povzbudzujeme Božím slovom: Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 1K 10, 13

Predsedníctvo ECAV
Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Brozman, generálny dozorca

Bratislava 10.03.2020

Oznamy z 2.pôstnej nedele – 8.marec 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (15.marca 2020) – bude to 3.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy z 2.pôstnej nedele – 8.marec 2020“

Oznamy z 1.pôstnej nedele – 1.marec 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.marca 2020) – bude to 2.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na Generálnu podporoveň.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy z 1.pôstnej nedele – 1.marec 2020“

Oznamy z Predpôstnej nedele – 23.február 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.marca 2020) – bude to 1.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Tak, ako je tomu zvykom v našom Cirkevnom zbore, na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy z Predpôstnej nedele – 23.február 2020“

Oznamy z Nedele po Deviatniku- 16.február 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (23.februára 2020) – bude to Predpôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy z Nedele po Deviatniku- 16.február 2020“

Oznamy zo 4.nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom- 2.február 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.februára 2020) – bude to Nedeľa Deviatnik. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Continue reading „Oznamy zo 4.nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom- 2.február 2020“