Rok 2017

V tejto časti nájdete Uznesenia zo zasadnutí presbyterstiev a konventov Cirkevného zboru v roku 2017

Konventy

Výročný konvent – 19.februára 2017

Presbyterstvá

Výročné presbyterstvo – 8.februára 2017