RL – ročník 2018

(späť)

 

Reformačné listy č. 34/2018

Reformačné listy č. 33/2018

Reformačné listy č. 32/2018

Reformačné listy č. 31/2018

Reformačné listy č. 30/2018

Reformačné listy č. 29/2018

Reformačné listy č. 28/2018

Reformačné listy č. 27/2018

Reformačné listy č. 26/2018

Reformačné listy č. 25/2018

Reformačné listy č. 24/2018

Reformačné listy č. 23/2018

Reformačné listy č. 22/2018

Reformačné listy č. 21/2018

Reformačné listy č. 20/2018

Reformačné listy č. 19/2018

Reformačné listy č. 18/2018

 

Reformačné listy č. 17/2018

Nemám čas!
Keď pozývam ľudí k modlitbám, k príhovorom, k pôstu, často počujem odpoveď: „Na to, žiaľ, nemám čas“. V poriadku, rešpektujem to, ale chcem ti položiť otázku: „Na čo teda ten čas, ktorý ti bol každý deň darovaný, míňaš? Na prácu, aby si sa mal lepšie, zabezpečil svojich blízkych a doprial si? Iste, pracovať je dôležité, ale nie je niekedy čas aj toto dať na Boží oltár, keď vidíš, že sa Boží dom rúca? Na svoje koníčky, oddych, iné povinnosti, televíziu … Ty vieš najlepšie, do čoho investuješ svoj čas. Ale koľko ti ho reálne ostáva na to, aby si v tichu a v túžbe srdca trávil čas pred Bohom, hľadal „Jeho tvár“, kým sa ti chce dať nájsť? Koľko času denne si oddeľuješ, aby si bol v Jeho slove a rozjímal nad ním „vo dne, v noci“. To nie je len úlohou farárov (koľkí z nich to robia? Veď práve oni zlyhávajú!) Ty si pred Bohom za to rovnako zodpovedný.
Čo sa teda ešte musí stať, aby si si našiel čas na to podstatné? Vysedávanie na sociálnych sieťach, a neustále vypisovanie príspevkov, čítanie zbytočných článkov, rozčuľovanie sa nad ľuďmi. Na to čas je. A pritom je Božia cirkev v ruinách, kňazi a biskupi sa navzájom nenávidia, jeden na druhého, miesto žehnania, vyťahuje špinu a neštíti sa ani praktík 3. cenovej skupiny, zneužívajú sa cirkevné periodiká, robí sa zákulisná politika hodná totalitných systémov, kostoly sa vyprázdňujú, Boží ľud je stále viac znechutený a mnohí radšej odchádzajú inam. Je potrebné v tomto výpočte pokračovať?

OBSAH ČÍSLA:

 • Výzva a vyhlásenie k aktuálne prebiehajúcim voľbám v ECAV
 • Kandidát
 • Okienko MoS – Nemám čas!
 • Nie rasizmu – aj tomu konfesijnému
 • Stanovisko k osočujúcim vyjadreniam v EPST
 • Michal Zajden je kandidátom dosluhujúceho vedenia cirkvi
 • Harmonogram volieb v ECAV

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 17/2018

 

Reformačné listy č. 16/2018

ČI SI CELKOM ZAVRHOL JÚDU, ČI CÍTIŠ ODPOR K SIONU? PREČO SI NÁS ZBIL, ŽE NIETO PRE NÁS UZDRAVENIA? ČAKÁME NA POKOJ – ANI NIČ DOBRÉHO NIET; A NA ČAS UZDRAVENIA, ALE HĽA – ZDESENIE. HOSPODINE, POZNÁME SVOJU BEZBOŽNOSŤ A VINU NAŠICH OTCOV, LEBO SME ZHREŠILI PROTI TEBE. PRE SVOJE MENO NEZAVRHNI, NEZNEUCTI TRÓN SVOJEJ SLÁVY. ROZPOMEŇ SA A NEZRUŠ SVOJU ZMLUVU S NAMI. Jeremiáš 14,19–21
VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI
Výsledky kandidačných porád, tak na biskupa Západného dištriktu ECAV, ako aj na nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu, dávajú nádej na zastavenie ďalšieho úpadku a následne postupné zlepšenie situácie v cirkvi. Bude potrebných veľa praktických krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, pokánia a rovnako aj spolupráce na obnove zbúraných hradieb Jeruzalema v našej cirkvi. Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou a zodpovedne. Pristúpme zodpovedne k voľbám biskupov, ktoré už túto nedeľu začínajú v našich cirkevných zboroch.

Prvé voľby sa týkajú volieb biskupa Západného dištriktu ECAV. Informujte sa o jednotlivých kandidátoch, oboznámte sa s ich prácou a názormi. K Reformačným listom opäť pripájame špeciálnu prílohu, kde uvádzame rozhovory s kandidátmi na post biskupa Západného dištriktu ECAV. Prosíme vás, aby ste v rámci svojich cirkevných zborov dohliadli na transparentný proces volieb, sčítanie hlasov a účastníkov volebných konventov, či zostavenia zápisníc z volebných konventov..

OBSAH ČÍSLA:

 • VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI
 • POVEDZ TO TROM – KAMPAŇ DOBRÉHO SLOVA
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • ANKETA – AKÝ BY MAL BYŤ EVANJELICKÝ BISKUP?
 • VOĽBY
 • KONŠPIRÁCIE VLÁDNU SVETU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MOZAIKA REAKCIÍ K AKTUÁLNEMU DIANIU
 • VPK A MOJA OSOBNÁ SKÚSENOSŤ
 • „NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ!“

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 16/2018

 

Reformačné listy č. 15/2018

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17
SVIATKY PRAVDY
Blížia sa Svätodušné sviatky. Patria k mojim najmilším kresťanským sviatkom. Dôvod je jednoduchý – je to sviatok nehmatateľný, neuchopiteľný ľudskými zmyslami. Väčšina obyvateľov tejto krajiny často ani netuší, že také sviatky existujú. Veď predsa nemajú vonkajšie znaky. Nepečieme, nevaríme, nezdobíme príbytky, nenakupujeme darčeky, nemáme výrazné rituály (často pohanské, folklórne). Ba čo viac – neposielame si ani pohľadnice s motívom Ducha Svätého, maily, či sms-správy. Neorganizujeme koncerty, podujatia, trhy či zbierky. Poviem to priamo. Ľudia v podstate nevedia ako tieto sviatky majú sláviť. Keďže im chýba vonkajšia rozpoznateľná forma, stáva sa, že tieto sviatky neberú priveľmi vážne a dokonca ich úplne ignorujú. Ťažko nájdeme zreteľnú informáciu o týchto sviatkoch v tlačených médiách či na internete. Veď akú „pútavú“ fotografiu si na titulke časopisu viete v tejto súvislosti vôbec predstaviť?V kontexte Svätodušných sviatkov sa často hovorí ako o narodeninách cirkvi. To je vonkajší znak, ktorému už ľudia dokážu porozumieť. Podstatné je však to, na akom základe sa cirkev zrodila. A z čoho vyrástla. Aký to bol silný impulz, ktorý vniesol do Kristovho učenia nový smer, novú nádej a istotu Božej pravdy!

Svätodušné sviatky sú vo svojej podstate o pravde. Pravde o Bohu, o Kristovi, o človeku. O určení, ktoré kresťanstvo dostalo do svojho vienka. Je to sviatok, ktorému treba vrátiť náležitú úctu a upriamiť naň pozornosť kresťanov i nekresťanov. Isteže pravda o nás, našej duši, našom svete, spoločnosti, býva často zdrvujúca. Ale jedine pravda nás oslobodí od tmy, poblúdenia, zmätenosti rozumu a srdca.
Želáme vám požehnané sviatky Ducha Svätého a prijatie Ducha pravdy a veľa vnútornej slobody.
OBSAH ČÍSLA:

 • SVIATKY PRAVDY
 • LIST DOZORCOM V CIRKEVNÝCH ZBOROCH ZD
 • NÁVRATKA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • OKIENKO MOS
 • CIRKEVNÉ ZÁKONY K VOĽBÁM
 • VOLEBNÉ PROGRAMY KANDIDÁTOV
 • O NIČ SA NEPOTREBUJEME HORLIVEJŠIE MODLIEVAŤ, AKO O DUCHA SVÄTÉHO
 • KANDIDÁT NA BISKUPA MICHAL ZAJDEN ZAMLČAL V ROZHOVORE PRE EPST ZÁSADNÉ INFORMÁCIE
 • KAM BY SOM ŠIEL

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 15/2018

 

Reformačné listy č. 14/2018

Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 1. Timoteovi 3:1-5


 VOLEBNÉ NEDELE PRED NAMI

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými“ Žalm 119, 130

119. Žalm je nesmierne cennou inšpiráciou práve pre dnešné dni v našej cirkvi. Nájdeme v ňom úprimné vyznania viery, túžby po Bohu, túžby po spravodlivosti, po ochrane. Nie raz sa v texte žalmu opakuje slovo svedectvo, spravodlivosť, zákon Hospodinov. Zároveň žalmista túži po poznaní Božích svedectiev, Božích právd, keď píše: „Spravodlivosť Tvojich svedectiev je večná; urob ma chápavým, nech žijem“ Žalm 119, 144. A práve to je výzvou aj pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ktorá žije v očakávaní volieb svojich predstaviteľov. Je teda na nás, aby sme sa stali chápavými, rozumnými, aby sme verne nasledovali svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a nechali svoje mysle osvietiť Kristovým svetlom.

V tomto čísle Reformačných listov vám prinášame informácie o kandidátoch na biskupa ZD ECAV, ich životopisy a rozhovory s nimi, aby ste si mohli vytvoriť obraz o bratoch farároch, ktorí vstúpili do volebného procesu. Zaiste ani na stránkach časopisu nemožno zachytiť všetko o kandidujúcich bratoch, avšak nech vám tieto texty poslúžia ako inšpirácia pri rozhodovaní sa, koho zvoliť za nového pastiera, nového biskupa Západného dištriktu. Oslovili sme všetkých piatich kandidátov, jeden z nich brat farár Michal Zajden nevyužil priestor na publikovanie svojho životopisu a odpovedí na otázky v Reformačných listoch. V ďalšom čísle Reformačných listov by sme radi publikovali programy, vízie, ciele kandidátov na biskupa.

Pokúsme sa spoločne dobre na volebné nedele v našej cirkvi pripraviť. Modlitbou, pôstom, modlitebnými stretnutiami za dobrého pastiera Západného dištriktu. A pripravme sa aj organizačne, aby sme vydali dobré svedectvo o tom, že nám záleží na slušnom a transparentom priebehu volieb! Nech nám pri tom Pán Boh pomáha.

OBSAH ČÍSLA:

 • VOLEBNÉ NEDELE PRED NAMI
 • KANDIDÁTI NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU
  • JÁN BUNČÁK, ZBOROVÝ FARÁR V CZ TRENČÍN
  • JÁN ČERMÁK, NÁM. FARÁR V CZ POHRONSKÝ RUSKOV
  • JÁN HROBOŇ, ZBOROVÝ FARÁR V CZ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
  • JÁN JANČO, ZBOROVÝ FARÁR V CZ KALNÁ N/HRONOM
  • MICHAL ZAJDEN, NÁM. FARÁR V CZ BANSKÁ BYSTRICA – RADVAŇ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÝZVA PRE KANDIDÁTOV
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • TVÁRE
 • DEŇ MATIEK
 • KRÁTKA SPRÁVA Z VZ OZ HELP

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 14/2018

 

Reformačné listy č. 13/2018

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ List ap. Pavla Efezským 5, 1 – 2

Voľby v ECAV sú tu a naša zodpovednosť tiež!
Dlho sa hovorilo o tom, že v roku 2018 budú voľby dvoch nových biskupov, a to obdobie je tu. Priamo pred nami. V pondelok, 23. 4. 2018, zasadala Kandidačná porada na voľbu biskupa Západného dištriktu.

Z Kandidačnej porady vzišlo päť oficiálnych kandidátov na post biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku:
Ján Bunčák, Ján Čermák, Ján Hroboň, Ján Jančo a Michal Zajden. Zároveň, minulý týždeň v piatok, 20. 4. 2018, zasadalo po dlhom čase, Generálne presbyterstvo, ktoré odsúhlasilo harmonogram volieb nového predsedníctva našej cirkvi – generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Aj tieto voľby sa uskutočnia pred letnými prázdninami. Kandidačná porada k týmto voľbám generálneho predsedníctva sa uskutoční dňa 24. 5. 2018. Bližšie informácie o voľbách uverejňujeme na 4. strane aktuálneho čísla Reformačných listov.

Nech je obdobie nasledujúcich dní a týždňov plné diskusií, skúmania, modlitieb a vyvrcholením zápasu za obnovu a ozdravenie našej cirkvi. Stačí tak málo, aby kandidáti na biskupov ostali pastiermi a milovali cirkev srdcom, hájili aj v praxi skutočne biblické pravdy a reformáciu. Nech je v tomto rozhodujúcom období k našej cirkvi Hospodin milostivý. Povedzte, prosím, druhým – priateľom, rodine, sestrám a bratom, že teraz je čas nespať, ale prebudiť sa.

OBSAH ČÍSLA:

 • VOĽBY V ECAV SÚ TU A NAŠA ZODPOVEDNOSŤ TIEŽ!
 • TOHTOROČNÉ VZ ZED BOLO INÉ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VOĽBY V ZD A V ECAV
 • AKO SA RODILA ČSR A NAŠA CIRKEV
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • DIRIGENT A HLASNÉ TRÚBY
 • SÚKROMNÁ RANA
 • OZNAM O VZ OZ HELP
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU EVS

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 13/2018

 

Reformačné listy č. 12/2018

Dostali ste už list, kde vám dotyčný vysvetľuje, ako ste nesprávne reagovali, a ako vám už pred časom dal odpoveď a ako vám bolo všetko vysvetlené a pritom, všetko napísané, bolo samý výmysel? Ťažká predstava. Zvlášť ak to máte čítať, ako ten, ktorému to patrí! Vtedy „kypí žlč a ústa ohlas vydajú …“.

Videl som film Za nepriateľskou líniou. S vojenskou tematikou. Lietadlá a boje. Lenže, keď je film na základe skutočného príbehu, vtedy človek spozornie a už to nie je len tak hocaký film. Za nepriateľskou líniou nie je jednoduché prežiť. Ale o tom to je …

Nemusíte ani chodiť ďaleko, myslím za nepriateľskú líniu, lebo keď dlhodobo sledujete situáciu v našej cirkvi, tiež podnetnú investigatívno-ohováračskú rétoriku perál ducha v EPST, tak ste priamo v ohnisku diania. Nebojácne, hrdo a bez ostychu, poukazujú na tých druhých, akí sú zlí a nehodní, nebezpeční pre cirkev, ba dokonca tajní agenti z RK cirkvi, aby rozvrátili ECAV. Pritom ju rozvracajú rodní členovia, ktorí sa tým ešte hrdia – tvrdiac, že chránia vierouku. V skutočnosti však odstraňujú oponentov.

To však znamená, drahí veriaci, že ste za nepriateľskou líniou. Aj keď, nie je to také hrozné, ale o život ide. Lebo nie ste sami svoji. Nie ste tu na to, aby ste ľudí rozptyľovali, ale zhromažďovali. Takto, že rozptyľujete, popierate dary od Boha, ktoré dal bratom a sestrám. Očierňovaním druhých nedosiahnete nič dobré, procirkevné.

Ako taká atmosféra vzniká? Jednoducho: „Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán.“ Lk18,11 Áno, takto je to polarizované. Lepí a horší. Tí, o ktorých hovoria zle a tí, o ktorých hovoria dobre. Obhajujú, lebo stoja spolu v šíku. Poslúchajú, nekritizujú, nechcú nič meniť.

OBSAH ČÍSLA:

 • PREHLÁSENIE Z MODLITEBNÉHO ZHROMAŽDENIA K VÝVOJU V ECAV NA SLOVENSKU
 • NEPRIATEĽSKÁ ATMOSFÉRA
 • PREMÁRNENÁ PRÍLEŽITOSŤ
 • TERMÍNY K VOĽBÁM V ZD
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • DOMOV BIELYCH HLÁV V STAREJ TUREJ ZNOVU OŽIL
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – SPRÁVA PREDSEDU ZED
 • LIST PREDSEDNÍCTVAM SENIORÁTOV

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 12/2018

 

Reformačné listy č. 11/2018

Čas kriku kameňov
Bratia a sestry, poznáte tento text? Hovorí ho Pán Ježiš. „Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“ Lk 19,40. Isteže ste ho čítali a samozrejme aj počuli. Hovoril to farizejom. Lebo keď prichádzal ku svahu Olivového vrchu, tak „celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha.“ Kričali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Lk 19, 37 – 38. To sa samozrejme niektorým farizejom nepáčilo. Veď oni sú tí, ktorých by mali oslavovať. Nemôžu predsa oslavovať Toho, ktorý im kazí politiku a ich vplyv.

Vidíme, čo sa deje a ako sa to deje. Už teraz je to tak, že televízie dokážu pustiť vyhlásenie politika, či nejaký sľub a jasne ukázať, že tento sľub tu už bol. No, ako sa zdá je to trvalka. Je to kvalitný sľub, lebo sa dá použiť aj viackrát.
Prichádza doba, kedy klamstvá, ktoré ľudia vyrieknu budú usvedčené umelou inteligenciou. Jednoducho, všetko bude v elektronickej podobe uchované a táto elektronika skôr vyhľadá a overí výroky. Už teraz funguje overovanie faktov naživo. Novinári to robia. Len potom to bude rýchlejšie.
Sú takí predstavitelia, ktorí povedia aj na kameru, čo je potrebné povedať, ale sú aj takí, ktorí nepovedia nikde nič. A ak, tak spolu s nejakým grémiom. Aby azda nebolo niečo zle povedané. Lebo, dá sa to už v tejto dobe nájsť a porovnať. A vyhľadávanie informácií bude oveľa rýchlejšie. A – to je veľmi dôležité – bude to robiť umelá inteligencia.
Čo všetko dokážu ľudia prekrútiť k obrazu svojmu je evidentné. No trendom technických vymožeností sa nedá zabrániť. Umelá inteligencia bude hľadať zhodu vo výrokoch a ak nájde, tak vám pripomenie, ako ste konkrétnu tematiku riešili kedysi a ako to riešite teraz.
Ale nemáte sa čoho báť, lebo naše áno je áno a nie je nie. Takže buďte v pohode. Tu by som nám všetkým rád pripomenul, aby to tak bolo. Ticho byť nemôžeme, lebo potom by sme nevydávali svedectvo. Nekonať tiež nemôžeme, lebo by sme nevydávali svedectvo. Ale aké svedectvo vydávajú, ak si svoju službu zamenili za politický dažďový prales, odkiaľ ide život, kde je najzdravšie žiť a kde si púšťajú len tých, ktorí sú toho hodní. Samozrejme korene zdravia a života potom prideľujú svojim. Iných však deptajú a tlačia im ústa do hliny, aby vdýchli a pokorne priznali, že musia odísť, lebo clonia ich slávu. Koreň však i kmeň je jedine Kristus. Z Neho rastie strom cirkvi veriaceho ľudu. Nie politický dažďový prales túžob po sláve a honore.
Nedá sa mlčať. Ak však zisťujete, že ste ticho, či málo hluční, budete počuť hlas. No kričať bude kameň – umelá inteligencia, lebo vetvy stromu prestali šumieť vánkom Ducha Svätého.

OBSAH ČÍSLA:

 • Pozvánka na Modlitebné zhromaždenie dňa 15. apríla 2018 o 15.30 pred GBÚ
 • List predsedom SPK ZEDu
 • Čas kriku kameňov
 • Modlitebná reťaz
 • Konferencia EVS
 • Valné zhromaždenie ZED
 • Voľby biskupa Západného dištriktu

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 11/2018

 

Reformačné listy č. 10/2018

Veľkonočné sviatky pominuli a my ideme každý svojou cestou. Osamelí, alebo po dvaja, alebo aj viacerí … možno odchádzame predčasne, nezažili sme to najdôležitejšie. Zaujímavý je údaj o vzdialenosti od Jeruzalema. Naše vzdialenosti od veľkonočných udalostí sú rôzne – blízke, menej blízke, dokonca aj veľmi vzdialené … Tradície, jedlá, alebo aj jadro evanjelia … to sú tie vzdialenosti.

Ježiš sa pripája najmä k tým, ktorí sa rozprávajú o veľkonočných udalostiach, čo znamenajú dnes pre nás. Ježiš sa často k nám pridáva v takej podobe, že Ho nespoznávame, považujeme Ho za náhodného spolupútnika … počúva a vstupuje do našich rozhovorov celkom bežným spôsobom: o čom sa to vlastne rozprávate?
No, o čom sa rozprávame? Otázka sa nám až tak nepáči. Asi to bude niekto, kto do kostola moc nechodí, keď nevie o čom sú veľkonočné udalosti. Máme pocit, že takých je stále viac. Tak sa mu to pokúšame vysvetliť po svojom …
Ježiš sa musel v duchu usmievať. Veľmi dobre pozná aj naše súčasné udalosti a rozumie im lepšie, ako my. Vie, čo nás trápi v našom svete, v ktorom žijeme a vie, čo my očakávame od Neho. Často to isté, ako tí dvaja.
Čo očakávame od Ježiša dnes?

OBSAH ČÍSLA:

 • TERMÍNY K VOĽBÁM BISKUPA ZD
 • TROCHU ZVLÁŠTNE POZVÁNKY Z ECAV
 • ČAKANIE NA GODOTA!? ALEBO INÝCH …
 • BÁBKOHERECTVO, ALEBO …
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • ALE ČI SYN ČLOVEKA NÁJDE VIERU NA ZEMI, KEĎ PRÍDE?
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • POZVÁNKY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 10/2018

 

Reformačné listy č. 9/2018

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Izaiáš 35, 3-4

Mať v srdci Krista
Milí naši čitatelia, stojíme na prahu najväčších kresťanských sviatkov – sviatkov Veľkej noci. Sviatkov, kde sa spája odsúdenie, smrť, utrpenie, žiaľ, bolesť, vzkriesenie, život, radosť, večnosť. Sviatkov, kedy si naše príbytky zdobíme kvetmi, ako aj maľovanými vajíčkami. Sviatky, kedy pripravujeme veľkonočné jedlá a chystáme sa aj na šibačku. Sviatky, kedy cestujeme po Slovensku a vari aj po svete. Sviatky, kedy sú opäť supermarkety preplnené košíkmi. Pán Ježiš Kristus nám však nekázal vykúpiť všetky potraviny sveta, a to činiť na Jeho pamiatku… Pokúsme sa byť počas tejto Veľkej noci viac osobní. Skúsme si tieto udalosti Ježišovho ukrižovania a Jeho vzkriesenia prežiť v srdci. Upokojme sa a prečítajme si svedectvá evanjelistov a položme si pri tom otázku: Ako sa to týka mňa? Čo pre mňa osobne znamená Kristova obeť na kríži?

Milí naši čitatelia, želáme vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili v pokoji, s vedomím, že nech sú naše ľudské a dejinné udalosti akékoľvek – Spasiteľ sveta žije a stále čaká na našu odpoveď… Prijmime Ho teda opäť do svojho srdca! Požehnanú Veľkú noc želá

Redakcia Reformačných listov

OBSAH ČÍSLA:

 • MAŤ V SRDCI KRISTA
 • MODLITBA ZA CIRKEV
 • REFORMÁCIA OSTÁVA ÚSPEŠNÝM BOŽÍM PROJEKTOM
 • ROZHOVOR S EVOU BACHLETOVOU
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • POZVÁNKA NA VZ ZED
 • ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO – DVA PRÍHOVORY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 9/2018

 

Reformačné listy č. 8/2018

Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Žalm 73:23-24

Postavme sa za slušné kresťanstvo

Pred nedávnom otriasla slovenskou verejnosťou správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Príčinou tohto brutálneho činu boli pravdepodobne zistenia, ku ktorým novinár pri svojej práci dospel, zistenia, ktoré odhaľovali ľudskú špinu. A tí, ktorých sa to týkalo, to nechceli nechať tak. Nikto nemá rád, keď sa odhaľujú jeho slabosti, chyby, zlyhania a hriechy. Človeka, ktorý odkrýva pravdu, treba odstrániť – najlepšie nekompromisne a demonštratívne. Má to aj preventívny účinok – ako varovanie pre tých, ktorí by chceli robiť niečo podobné, ktorí by chceli odhaľovať pravdu o ľuďoch. Desí nás, že sa môže niečo také diať a svoj odpor voči takýmto praktikám odstraňovania a zastrašovania vyjadrujeme rôznym spôsobom – pochodmi, statusmi na sociálnych sieťach, oficiálnymi vyhláseniami … Lebo si uvedomujeme, že nejakým spôsobom sa to týka každého jedného z nás. Niečo takéto sa už stalo. Vlastne sa to deje v dejinách vždy znovu. Jedným z takýchto prípadov, ktorý sa odohral v minulosti, ale siaha do prítomnosti, je kauza Ježiš. Ježiš odhaľoval pravdu o človeku, šiel až na dno ľudskej duše, tam, kde skrývame to, čo nechceme ani sami o sebe vedieť. Kritizoval formalizmus a povrchnosť a viedol do hĺbky života. Čo iné sa dá v takomto prípade čakať, než to, že sa stane nepohodlný.

Len za Ježiša sa neorganizujú žiadne pochody, nepíšu sa statusy na sociálnych sieťach, nepodávajú sa oficiálne vyhlásenia.

OBSAH ČÍSLA:

 • POSTAVME SA ZA SLUŠNÉ KRESŤANSTVO
 • ČUDNÁ CIRKEVNÁ POLITIKA A NEZASTAVITEĽNÝ DIKTÁT
 • ZVUKY ČASU
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VOĽBY DEKANA EBF UK UŽ V PONDELOK
 • POZVÁNKA NA VZ ZED
 • NASLEDUJME KRISTA, A TO ÚPLNE STAČÍ – ROZHOVOR
 • REFORMAČNÉ OKIENKO – SMRŤ, KTORÁ PREBRALA K ŽIVOTU
 • V TOMTO TICHOM, PÔSTNOM ČASE …
 • PRÍHOVOR BR. FARÁRA IVANA EĽKA
 • STANOVISKO PREDSEDNÍCTVA CZ MYJAVA

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 8/2018

 

Reformačné listy č. 7/2018

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Izaiáš 66, 10 – 11

Skutok sa stal!

Platí to tak pre správu veci verejných, ako aj pre vedenie našej cirkvi. Naša spoločnosť v týchto dňoch prežíva dôležité obdobie. V ostatných rokoch sme už boli presýtení informáciami o tom, ako sa na prideľovaní dotácii, či štátnych alebo európskych, obohacovali rôzni ľudia či podivné firmy. Už sme takmer rezignovali na to, že štát je ochotný to riešiť a zasiahnuť. Pohár trpezlivosti národa však nevinnou smrťou mladého novinára a jeho priateľky pretiekol. Oprávnene. Spojili sa novinári, spojila sa verejnosť, odvahu začínajú získavať aj doteraz zastrašovaní prokurátori a policajti, ktorí potvrdzujú, že korupcia a klientelizmus je problém číslo 1 našej spoločnosti. Skutok sa stal.

Paralela medzi actualnym dianím v spoločnosti a dianím v našej cirkvi je zrejmá, nie náhodná. Našou výpoveďou o stave našej cirkvi je Charta 2017 (www.charta2017.sk). Povedať k tomu môžeme jediné: pamätajme na tú najvyššiu obeť, smrť Ježiša Krista na kríži, za naše hriechy, za previnenia, ale aj za našu záchranu a za večný život.

Model, v ktorom majú ordinovaní pracovníci cirkvi strach vysloviť svoj slobodný názor, model, v ktorom sa presadzuje zásluhovosť, odsudzovanie nevinných, prijímanie osôb, model, v ktorom sa prenasledujú bratia a sestry, ktorí majú odlišní názor na spravovanie cirkvi, či na novšie formy práce a rozvoja služby. Odmietnite, prosím, tento nebiblický model fungovania cirkvi. Odmietnite zastrašovanie. Zasaďte sa za presadenie ľudí a kandidátov do orgánov cirkvi, ktorí majú charakter, ktorí cirkev milujú, ktorí sa osvedčili v službe. Zasaďte sa za obnovu cirkvi, návrat k reformačným zásadám, a to nielen v teoretickej rovine. Prakticky.

Dokedy ešte chcete čakať? Členovia cirkevných zborov potrebujú porozumieť, od vás osobne, ako je možné, že evanjelický týždenník EPST týždeň čo týždeň očierňuje aktívnych pracovníkov v cirkvi, ľudí, ktorí môžu byť kandidátmi do budúcich orgánov cirkvi. Je to vo vašich rukách. My, laickí pracovníci, máme rovnako svoj diel zodpovednosti za budúcnosť ECAV na Slovensku. Rozhodujme sa zodpovedne, podporme kandidátov, ktorí slúžia druhým a osvedčili sa v službe. Jedného dňa, na jeseň tohto roku, sa nás budú členovia našich cirkevných zborov pýtať: „Akú budúcnosť sme im, našim deťom a našim cirkevným zborom pripravili?“ Hospodin vám žehnaj.

OBSAH ČÍSLA:

 • SKUTOK SA STAL
 • IDE O NÁS
 • KTO NENÁVIDÍ BRATA, JE VRAH
 • KOĽKO FUNKCIÍ, TOĽKO MOCI V CIRKVI MÁŠ …
 • REAKCIA NA ČLÁNOK
 • K REAKCII ….
 • A DOSŤ!
 • POPRASKANÉ OMIETKY A VÍŤAZNÝ FEBRUÁR
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • INFO ZO ZED
 • ROZLÚČKA S NOVINÁROM J. KUCIAKOM
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • ZMENA DEKANA NA EBF UK, PROCHRIST

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 7/2018

 

Reformačné listy č. 6/2018

Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Žalm 25:15-16

NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ
Sledujete udalosti, ktoré sa dejú? Len tak, či sledujete správy, počúvate rádio, a či aj počujete, čo a o kom hovoria? Pýtam sa preto, lebo už z mnohých strán som počul, že ľudia nesledujú správy. Politiku už vôbec. Nevadí. Iste to prospieva zdraviu. Lebo to si prajeme, to je základ, hlavne zdravie, …

Nehovorím, že nie. Ale musím jedným dychom povedať, že pri zdraví sa nám dejú veci v spoločnosti, ktoré by ste si mohli aspoň všimnúť. Vražda. V pondelok táto správa zarezonovala azda vo všetkých správach, či v TV, alebo v rádiu. V ďalších dňoch naplno v printových médiách. Doma aj v zahraničí. Už len slovo vražda … znie hrozne. Musí pohnúť s každým, aj takým, čo nesleduje nič. Ani sa nezaujíma o nič.

Vy ste soľ zeme. To nám Pán Ježiš povedal. Veriaci ľudia sú soľou zeme. A teraz je otázka: Je veriacich ľudí tak málo, že je teda málo soli? Alebo je tak málo záujmu? Lebo kde nie je viera, tam nie je ani záujem. Predstavte si, že obedujete a nikto neosolil jedlo. Ani vám nikto nepriniesol na stôl soľničku. Načo, veď nech sa každý stará sám o seba. Zvyknete si na neslané.

Bratia a sestry, ak v ECAV budeme tých, ktorí majú iný názor považovať za proticirkevných, ak budeme hrať „ping- pongové zápasy“, ak si budeme brnkať po nose, kopať sa …, tak potom aj slanosť veriacich bude tak vyzerať.

OBSAH ČÍSLA:

 • NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ
 • REAKCIA ČLENOV ECAV NA VRAŽDU JÁNA KUCIAKA A MARTINY KUŠNÍROVEJ
 • O PRÁVNOM STAVE V CZ ECAV MYJAVA II.
 • ROZPRÁVKA ČAROTAJNÉ ABSURDITY
 • AJ CIRKEVNÉ SÚDNICTVO POTREBUJE REFORMU – ROZHOVOR
 • AD: POTREBNÝ NÁVRAT K SYNODE 2017
 • ZVUK BOŽIEHO SLOVA
 • K VÝROČIU NARODENIA MILANA HODŽU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 6/2018

 

Reformačné listy č. 5/2018

Aké sú práva akcionárov Tranoscia?
Rok 2018 je rokom výročí. Je to rok osmičkový. Avšak prináša aj iné výročia, ktoré sú rovnako dôležité pre našu cirkev. Dňa 27. apríla 2018 uplynie 120 rokov odo dňa, kedy sa v Liptovskom Mikuláši konalo zriaďujúce valné zhromaždenie vydavateľsko-kníhkupeckého účastinárskeho spolku Tranoscius. Ako ho oslávime?

História stodvadsaťročného vydavateľstva mala svoje skvelé a svetlé chvíle, svedčí o tom dobová tlač, štúdie, vydané publikácie. A mala aj svojich skvelých oddaných autorov, tvorcov, redaktorov.

No boli aj časy štátnej cenzúry a mrazivého ticha počas totalitného režimu. A boli aj obdobia obrodenia po znovuobnovení slobody a demokracie. Obdobia nádeje, obdobia vzkriesenia cirkevnej tlače. A dnes? Ako hodnotiť súčasnosť najstaršieho evanjelického vydavateľstva Tranoscius?

Ak teda chceme zmeniť situáciu vo vydavateľstve Tranoscius, aby bolo opäť slobodným, kresťanským, evanjelickým, demokratickým a profesionálnym vydavateľstvom – zaujímajme sa o svoje práva akcionára. K tomu vás senioráty ECAV a veriaci – vlastníci akcií naliehavo vyzývame! Nech 120. výročie Tranoscia nie je len formálnou spomienkou, ale skutočným znovuzrodením tohto vzácneho a jedinečného vydavateľstva.

OBSAH ČÍSLA:

 • AKÉ SÚ PRÁVA AKCIONÁROV TRANOSCIA?
 • PREDAJCOVIA CIRKEVNÉHO MAJETKU
 • PREČO NESÚHLASÍME S PREDAJOM CIRKEVNÉHO MAJETKU
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • NEZASLÚŽENÁ MILOSŤ – KÁZEŇ
 • PRED STO ROKMI O TRANOSCIU
 • HISTORICKÉ KONTEXTY VYDAVATEĽSTVA TRANOSCIA A EPST
 • MODLITEBNÁ REŤAZ

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 5/2018

 

Reformačné listy č. 4/2018

BUDÚ VOĽBY V ECAV?
Je siedmeho februára 2018. Poviete si, je tento deň niečím výnimočný? Z hľadiska cirkevného roka je to deň, ktorý čochvíľa vystrieda Predpôstna nedeľa. Inak, bežný deň. Rok sa už rozbehol, plánujeme podujatia, aktivity, ba dokonca aj dovolenky. Myslíme aj na to, ako a kde strávime dovolenky a naše deti prázdniny. Avšak z pohľadu na dianie ECAV na Slovensku si kladieme práve v tento deň otázku: kedy budú zverejnené dátumy volieb dištriktuálneho a generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Niekto namietne, veď je ešte čas! Nie, nie je čas.

Už včera bolo neskoro, veď je február, čoskoro – v marci budeme sláviť Veľkú noc, uskutočnia sa konventy cirkevných zborov a seniorátov. A čochvíľa je tu leto. Takže, ako je to s vyhlásením volieb v ECAV na Slovensku? Veď samotnému volebnému aktu, musia predchádzať viaceré procesy na zborových, seniorátnych a dištriktuálnych úrovniach. A čo kandidáti? Majú už pripravené svoje programy?

OBSAH ČÍSLA:

 • BUDÚ VOĽBY V ECAV?
 • PREVIERKY, ZÁVIERKY A OSPRAVEDLNENIE
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • POTREBNÝ NÁVRAT K SYNODE ECAV 2017
 • O PRÁVNOM STAVE V CZ MYJAVA
 • ČO SME BOLI POVINNÍ …

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 4/2018

 

Reformačné listy č. 3/2018

Je tu rozhodujúci čas konventov zborov a seniorátov!
Začína sa obdobie výročných zborových konventov, na ne nadviažu konventy seniorátov. Na niektorých konventoch seniorátov a cirkevných zborov by sa mali voliť noví predstavitelia seniorátu. Tieto voľby na konventoch v zboroch a v seniorátoch sú dôležité preto, lebo z nich vzídu funkcionári a predstavitelia zborov i seniorátov, ako aj predsedníctva seniorátov, ktoré budú tvoriť kandidačné porady na voľby biskupa Západného dištriktu a následne aj na voľbu nového Predsedníctva ECAV.

Ak sa totiž doterajšie vedenie cirkvi lúči so svojim mandátom tým, že robí všetko preto, aby svojich nástupcov, ktorí môžu priniesť oživenie a obrodu do cirkvi, rôznym spôsobom postihovalo a prenasledovalo, tak je to najväčší dôkaz ich nekompetentnosti a neschopnosti narábať s časom a zodpovednosťou, ktorá im bola daná. Prečo o tom píšeme? Pretože dnes evidujeme mnoho farárov a farárok, ktorým vedenie Západného dištriktu neudelilo súhlas k ich opätovnej voľbe, resp. voľbe v cirkevných zboroch, to isté sa deje aj na úrovni Predsedníctva cirkvi, keď neudeľuje súhlasy bývalým alebo končiacim seniorom na opätovnú voľbu do tejto seniorátnej funkcie.
Majme preto oči a uši otvorené. Urobte si prosím, reálny prehľad o tom, kto sú navrhovaní kandidáti a ako presadzujú hodnoty zmierenia, spolupráce, vzájomného odpustenia a či sú skutočne poslami rozvoja a obnovy cirkvi alebo len pokračovateľmi úsilia generálneho biskupa Miloša Klátika o dokonalú centralizáciu cirkvi. Nie nenechajme sa oklamať jeho maskou konzervativizmu a čistoty. Priamo zodpovedá za úpadok ECAV na Slovensku za ostatných 12 rokov. Potrebujeme do čelných funkcií v cirkvi kandidátov, ktorí budú mať zapálené a otvorené srdce pre cirkev. Takých, ktorí jej ponúknu víziu obnovy a budú dôstojne povzbudzovať všetky články cirkvi a jej COJ k tejto obnove a v nádeji na uzdravenie vzťahov.

OBSAH ČÍSLA:

 • JE TU ROZHODUJÚCI ČAS KONVENTOV ZBOROV A SENIORÁTOV!
 • AKTY A PAAKTY
 • VPLYV LUTHEROVEJ REFORMÁCIE NA ROZVOJ DIAKONIE – ROZHOVOR
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • OKIENKO MOS
 • NIE JE ÚŽITOK AKO ÚŽITOK II.

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 3/2018

 

Reformačné listy č. 2/2018

Prinášame vám ďalšie číslo Reformačných listov s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho požehnanie. Za Jeho silu a múdrosť danú ľuďom, najmä však za Jeho lásku, ktorú nám zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Chcem vás všetkých v úvode povzbudiť, aby ste stáli pevne, lebo vaša námaha nie je márna v Pánu (1Kor 15, 58). Hoci publikovaný príspevok v EPST 3/2018 na str. 18 s názvom „Kto nedokáže kultivovane ko-munikovať, nech sa nenazýva evanjelikom“ – mňa osobne zamrzel. Už tu bolo všeličo. Jeden je lepší a druhý horší. Jeden je rodený evanjelik a iný zas nie. Na jednostrannú kritiku v EPST sme si už aj zvykli. Ale takto štylizovaný názov príspevku, priznám sa, to by som nečakal. Kam takto dospejeme? Komu a o čo ide? Je to elitárske!
Spomínam si na istého brata, ktorý na zasadnutí presbyterstva nikdy nič nepovedal, len pozorne počúval. Až raz, keď sa rozhodovalo o veľmi dôležitej záležitosti povstal a povedal rozhodné slovo. Nebolo nijako kul-tivované, ale bolo jasné, čo chce povedať a prečo práve takto. Všetci vedeli, že touto cestou nepôjdeme. Keby brat presbyter žil, tak by sa nemohol nazývať evanjelikom.
Bratia a sestry, my všetci máme hodnotu. Boh si nás zamiloval, a tak sa pokojne nazývajte evanjelikmi. Patríte do Evanjelickej cirkvi a. v. a ste Boží vykúpený ľud.

OBSAH ČÍSLA:

 • ÚVODNÍK
 • ROZLÚČKA S PROFESOROM IGOROM KIŠŠOM
 • PROTI – SYNODÁLNE PREDSEDNÍCTVO ECAV
 • 10 EUR ZA CIRKEVNÉ SOBÁŠE
 • NENECHÁM ŤA A NEOPUSTÍM – ROZHOVOR
 • DAGMAR MOZOLOVÁ OCENENÁ KRIŠTÁĽOVÝM KRÍDLOM
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • OKIENKO MOS
 • ONA ZAŽIJE ROMÁN – TY HO NAPÍŠEŠ! Z NÁVRATOV K TIMRAVE
 • V BABYLONSKOM ZAJATÍ
 • SKUTOČNÁ REFORMÁCIA …

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 2/2018

 

Reformačné listy č. 1/2018

OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
Aký bude rok 2018 v našej cirkvi? Bude rokom významných spoločenských výročí, alebo bude aj rokom začiatku obrody, slobody a obnovy ECAV na Slovensku? Prečo táto rečnícka otázka? Lebo je úplne oprávnená. Po dvanástich rokoch mandátu súčasného generálneho biskupa zanecháva ECAV na Slovensku rozdelenú, vyprahnutú a zdecimovanú. Ťažké dedičstvo Miloša Klátika je veľmi boľavé a poľutovaniahodné: servilný Osobitný senát generálneho súdu, ktorý rozvracia celé cirkevno-právne prostredie, spochybňovanie autority synody, prenasledovanie názorových oponentov, zneužívanie postavenia, obmedzenie slobody cirkevnej tlače, pokles kreditu ECAV, neschopnosť riešiť rozvojové otázky a úlohy ECAV. Posledný rok svojho mandátu končí s neschváleným rozpočtom, rozpredajom časti spoločného majetku.Avšak rok 2018 nemá byť rokom frustrácie, neistôt a právnych súbojov v cirkvi, ale má byť rokom nádeje a skutkov, kedy sa cirkevné zbory a ich členovia zastanú nových a čestných kandidátov do funkcií biskupov, či na ostatné miesta na úrovni dištriktov a seniorátov. Verme, že to budú takí kandidáti, ktorí predstavia svoj program a hodnoty na zmenu ECAV k lepšiemu, prinesú program oživenia, obrody a presunutia rozhodovania na nižšie zložky a COJ v cirkvi, aby prestal budúcnosť cirkvi určovať a manipulovať jej generálny biskup, ale aby sa na jej budúcnosti podieľali primeraným spôsobom dištrikty, senioráty a najmä cirkevné zbory a ich predstavitelia. Je to možné.

Nech Hospodin žehná našej cirkvi, nech prinesie v tomto roku 2018 kandidátov, ktorí nebudú cirkev demontovať a zneužívať na vlastnú sebaprezentáciu, ale budú príkladom služby druhým a prinesú dlho očakávanú obrodu, úľavu vo vzťahoch a obnovu vzájomnej dôvery. Modlime sa za to, aby noví predstavitelia ECAV priniesli v tomto roku zmierenie, Boží pokoj a požehnanie vo všetkých smeroch. Nevzdajme sa nádeje!

OBSAH ČÍSLA:

 • OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
 • DVOJITÝ METER NA PRIMERANOSŤ ZAŤAŽENIA ROZPOČTU
 • NIE JE ÚŽITOK AKO ÚŽITOK
 • VIANOCE V KOŠI
 • 25 ROKOV SEM – ROZHOVOR
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OKIENKO MOS
 • ONA ZAŽIJE ROMÁN – TY HO NAPÍŠEŠ! Z NÁVRATOV K TIMRAVE
 • DIETRICH BONHOEFFER: O DOBREJ MOCI
 • CINTORÍN NA KOZEJ BRÁNE – TICHÉ MIESTO VIERY
 • MODLITEBNÁ REŤAZ

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 1/2018

 

(späť)