Výsledky volieb 2018 – senior LOS

Milí bratia, milé sestry!

Presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na svojom zasadnutí 15.februára 2018 prijalo uznesenie č.22/2018:

„Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“

Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega.

Sčítacia komisia spočítala hlasy 3.júla 2018 a konštatovala, že volebné konventy sa konali vo všetkých cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu v stanovených termínoch. Na volebných konventoch sa zúčastnilo 1.919 konventuálov. Brat Mgr. Stanislav Grega získal 1.813 hlasov, čo je 94,48%.

Výsledok volieb je potrebné vyhlásiť v cirkevných zboroch na najbližších službách Božích.

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Bratovi Mgr. Stanislavovi Gregovi prajeme Božie požehnanie a vyprosujeme vedenie Duchom Svätým k jeho ďalšej službe medzi nami.

Mgr. Katarína Hudáková – ev.a.v. farárka, seniorka

Ing. Peter Gärtner – seniorátny dozorca

Pridaj komentár