Zmarené voľby? Predsedníctvo ECAV k voľbám 2018

Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť.

Na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb. V prípade voľby generálneho biskupa je žaloba spojená aj so žiadosťou, aby Dištriktuálny súd Západného dištriktu vydal predbežné opatrenie, ktoré by zastavilo druhé kolo volieb. Keďže príslušný súd, ktorým je Dištriktuálny súd ZD ECAV pod vedením Mgr. Jána Bunčáka, doteraz nerozhodol, voľby v druhom kole v termínoch tak, ako ich stanovilo generálne presbyterstvo 13.7.2018, sa nemôžu uskutočniť.

V záujme zachovania zákonnosti preto Predsedníctvo ECAV na Slovensku podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva 13.7.2018. Týmto odvolaním uznesenie GP o konaní druhého kola voľby generálneho biskupa nenadobudlo právoplatnosť. Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať, až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb ako aj do rozhodnutia o odvolaní voči uzneseniam GP o voľbách generálneho predsedníctva.

O ďalšom priebehu volebného procesu bude Predsedníctvo ECAV cirkevné zbory informovať.

V Bratislave, 30.8.2018
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
generálny dozorca

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup

 

Prevzaté zo stránky: www.ecav.sk

2 thoughts on “Zmarené voľby? Predsedníctvo ECAV k voľbám 2018

 1. V krátkom čase po doručení informácie Predsedníctva ECAV prišla e-mailom nasledujúca reakcia brata predsedu Dištriktuálneho súdu ZD ECAV na Slovensku:

  Konštatujem, že na Dištriktuálnom súde ZD ECAV nedisponujeme žiadosťou na vydanie predbežného opatrenia, ktoré by malo zastaviť druhé kolo volieb generálneho biskupa.

  S bratským pozdravom

  Mgr. Ján Bunčák
  predseda DS ZD ECAV

 2. Zo zverejnenej informácie Predsedníctva ECAV k voľbám vyplýva, že niektorí členovia našej cirkvi sa za každú cenu pokúšajú zmariť voľby a celý volebný proces na najvyššie cirkevné funkcie.

  Prepáčte mi za vyjadrenie, ale mám taký pocit, že niekto chce mať na najvyšších cirkevných funkciách „svojich ľudí“, alebo sa niekto chce zubami-nechtami udržať vo svojej cirkevnej funkcii. Nič iné rozumné mi z toho nevychádza…

Pridaj komentár