« 1 2 3 4 5 6 7

Oznamy zo 4.nedele po Veľkej noci – 14.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (21.máj 2017) – bude to 5.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(5) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2017“, ktorý sa bude konať v termíne 25.6.-29.6.2017 v zariadení SČK v Mlynčekoch pri Kežmarku. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2017. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2017.

(6) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 20.mája 2017. Odchod objednaného autobusu bude ráno o 6,00 hodine. Na zájazde navštívime mesto Banská Štiavnica, kde je naplánovaná prehliadka evanjelického chrámu Božieho, historickej časti mesta, kultúrnych pamiatok a iné. Cena zájazdu sa znížila na cca 20,-€ / osoba. Kto by chcel absolvovať aj ochutnávku vín a syrov, pre toho sa cena zájazdu navýši o 10,-€.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Vierou Oľgou Vrbičanovou rodenou Lehotskou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 73.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju manželku, mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel 20,-€; syn Igor s rodinou 20,-€; syn Zdeno s rodinou 20,-€; dcéra Zdena s rodinou 20,-€; brat Ondrej Lehotský s rodinou z Hýb 20,-€; sestra Mária s manželom Jozefom (kmotrovci) z Turčianskych Teplíc 20,-€; svatovci Bartošoví 20,-€; Maruška Vrbičanová 10,-€; Mária Stolárová s rodinou 10,-€; ďalšia Mária Stolárová s rodinou 10,-€; Dušan Cholvad 10,-€.
 • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní rozlúčili v nádeji vzkriesenia a večného života so zosnulým Martinom Bačíkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 77.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, svokra a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomínajú: syn Milan Bačík s rodinou a dcéra Lýdia Rúčková s rodinou a zároveň si spomínajú aj na mamu, starú mamu pri 7.výročí jej úmrtia. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele spolu 50,-€.
 • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 22: „Hospodine, v Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. Ku Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej. Ty si môj Boh.“
 • Minulý týždeň (7.mája 207) sme mali v našom Cirkevnom zbore slávnosť Zlatej konfirmácie. Jubilujúci konfirmandi venovali pri tejto príležitosti na cirkevné ciele spolu 110,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 3.nedele po Veľkej noci – 7.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.máj 2017) – bude to 4.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže to bude 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek. Na službách Božích vystúpia deti z Detskej besiedky so svojím programom. Ofera po službách Božích bude venovaná pre prácu s Detskou besiedkou, preto túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) V piatok 12.mája 2017 sa so začiatkom o 18,00 hodine uskutoční spoločné stretnutie dorastu Horného Liptova na fare v Hybiach. Srdečne pozývame všetkých konfirmandov a dorastencov.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v zmenenom termíne v sobotu o 17,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(6) Pozvanie máme aj pre mužov z nášho cirkevného zboru. Stretnutie mužov Horného Liptova sa uskutoční vo štvrtok o 19,00 hodine na fare v Hybiach.

(7) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) Do Cirkevného zboru sme dostali niekoľko výtlačkov regionálnych novín „MY“, kde si môžete prečítať reportáž z celoseniorátneho misijného podujatia v Partizánskej Ľupči konaného 23.apríla 2017. Cena je 0,70€ / ks.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 20.mája 2017. Na zájazde navštívime mesto Banská Štiavnica, kde je naplánovaná prehliadka evanjelického chrámu Božieho, historickej časti mesta, kultúrnych pamiatok a iné. Cena zájazdu je cca 30,-€ / osoba.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Minulý týždeň v nedeľu sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do nášho Cirkevného zboru a teda aj do Cirkvi Kristovej nového člena Mateja Valietnku. Pri Krste syna, krstného syna, vnuka a pravnuka venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia spolu na cirkevné ciele 80,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

Celkom na záver jedna prosba – výzva.

Prosím toho, kto v noci zo štvrtku na piatok (z 27. na 28.apríla 2017) v čase od 21,00 hodiny večer do 6,00 hodiny ráno úmyselne pretočil obidve spätné zrkadlá na mojom aute značky Chrysler Grand Voyager (tmavomodrá farba), aby sa dobrovoľne prihlásil na fare. Svojím neuváženým konaním na jednom spätnom zrkadle úplne zničil a na druhom poškodil elektrické sklápanie týchto spätných zrkadiel. Spôsobená škoda na elektrickom sklápaní zrkadla, ktoré bude musieť byť vymenené, činí pre neautorizovaný servis 200-300,-€ (pre značkový servis Chrysler je to viac ako 3-násobok). Ak sa dotyčná osoba dobrovoľne neprihlási, tak to bude vyšetrovať polícia a potom už to nebude len náhrada spôsobenej škody, ale bude to aj trestné stíhanie za úmyselné poškodzovanie cudzej veci a vandalizmus.

 

 

 

 

 

 

Ak máte nejaké informácie na odhalenie takejto osoby, prosím Vás o poskytnutie týchto informácií, aby som vedel, komu mám dať preplatiť vzniknutú škodu. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujem.

Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

(späť)

Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 30.apríl 2017

(späť)

(1) Minulý týždeň sme sa zúčastnili na spoločných službách Božích v Partizánskej Ľupči v rámci celoseniorátneho misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie. Mrzí ma len jedno, že v senioráte sme pripravili celodenný program na túto slávnosť s prezentáciou Evanjelického gymnázia, Evanjelickej diakonie, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, s programom pre deti, dorast, mládež, dospelých, s odbornou prednáškou o počiatkoch a šírení reformácie na území Liptovsko-oravského seniorátu, a náš Cirkevný zbor sa k tomu všetkému obrátil chrbtom. Akoby sme tým povedali, že nás to vôbec nezaujíma, že nám úplne stačí, ak si splníme svoju povinnosť a prídeme len na služby Božie a tým je vec vybavená – nič viac do svojho života nepotrebujeme. Ale naozaj ne to tak? Včera (sobota 29.apríla 2017) na evanjelizačnom večeri v Liptovskom Hrádku odznela jedna úžasná myšlienka. Keď sa raz jeden novinár pýtal Matky Terezy „Čo sa má v cirkvi zmeniť?“, tak ona odpovedala: „VY aj JA!“ Potrebujem sa zmeniť ja a potrebujete sa zmeniť vy. To teda znamená, že ak sa má niečo v cirkvi (v Cirkevnom zbore) zmeniť, tak samotná zmena musí začať v nás a to sa stane jedine vtedy, ak si uvedomíme, čo všetko pre mňa, pre Teba, pre nás všetkých Pán Boh vykonal. Bez zmeny vlastného srdca nie je možná zmena ani v Cirkevnom zbore, ani v cirkvi, ani v spoločnosti. Jednoducho zmena musí začať u nás samých.

(2) Od stredy 26.apríla 2017 sa v Liptovskom Hrádku konajú evanjelizačné večery „PreTeba“. Dnes to bude už piaty a zároveň posledný evanjelizačný večer so začiatkom o 18,00 hodine v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku, na ktorý Vás srdečne pozývam. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: „PreTeba“

(3) Nedeľné večerné služby Božie z dôvodu konania evanjelizačných večerov v Liptovskom Hrádku nebudú.

(4) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.máj 2017) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 10,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Zlatej konfirmácie“.

(5) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(8) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(11) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • V sobotu 15.apríla 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Oľgou Valentovou rodenou Škulcovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 74.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou manželkou, mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel Milan s dcérou Annou 60,-€; dcéra Eva s rodinou 20,-€; rodina Krankusová 20,-€; Margira Palacková s deťmi 20,-€; sesternice Mária Bartková a Júlia Hlúšková spolu 20,-€; bratranec Miloš Choma s rodinou 20,-€; rodina Štulajterová 50,-€; rodina Rúčková 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Jánom Šuňavcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti s rodinami 100,-€; rodina Švihrová 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Zuzanou Grešovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 95.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéry s rodinami 100,-€; Mária Šuňavcová a Anna Tarageľová spolu 40,-€; Eugen Grešo s rodinou 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynie 20 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Júliusom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, svokra a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína dcéra s rodinou a zároveň si spomína aj na mamu, starú mamu. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéra s rodinou 40,-€; Ľubica Oravcová s rodinou 20,-€.
 • Pánu Bohu známa sestra sa z Božej milosti a lásky v uplynulých dňoch dožila okrúhleho životného jubilea 80-tich narodenín. Zároveň si spomína na svojho zosnulého manžela pri nedožitej diamantovej svadbe. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu s celou svojou rodinou na cirkevné ciele 100,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

Celkom na záver jedna prosba – výzva.

Prosím toho, kto v noci zo štvrtku na piatok (z 27. na 28.apríla 2017) v čase od 21,00 hodiny večer do 6,00 hodiny ráno úmyselne pretočil obidve spätné zrkadlá na mojom aute značky Chrysler Grand Voyager (tmavomodrá farba), aby sa dobrovoľne prihlásil na fare. Svojím neuváženým konaním na jednom spätnom zrkadle úplne zničil a na druhom poškodil elektrické sklápanie týchto spätných zrkadiel. Spôsobená škoda na elektrickom sklápaní zrkadla, ktoré bude musieť byť vymenené, činí pre neautorizovaný servis 200-300,-€ (pre značkový servis Chrysler je to viac ako 3-násobok). Ak sa dotyčná osoba dobrovoľne neprihlási, tak to bude vyšetrovať polícia a potom už to nebude len náhrada spôsobenej škody, ale bude to aj trestné stíhanie za úmyselné poškodzovanie cudzej veci a vandalizmus.

 

 

 

 

 

 

Ak máte nejaké informácie na odhalenie takejto osoby, prosím Vás o poskytnutie týchto informácií, aby som vedel, komu mám dať preplatiť vzniknutú škodu. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujem.

Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

(späť)

Oznamy z 1.slávnosti Veľkonočnej – 16.apríl 2017

(späť)

Rozpis služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov roku Pána 2017 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

1.slávnosť Veľkonočná – 16. apríl 2017

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, zajtra, na 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 17.apríla 2017) v chráme Božom o 9,00 hodine a ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku. Aj túto oferu dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu – bude to 1.nedeľa po Veľkej noci a služby Božie budú v chráme Božom v Partizánskej Ľupči so začiatkom o 10,00 hodine. Na budúcu nedeľu (23.apríla 2017) sa totiž v Partizánskej Ľupči bude konať celoseniorátne misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame. V túto spomínanú nedeľu (1.nedeľa po Veľkej noci – 23.apríla 2017) služby Božie v našom Cirkevnom zbore nebudú, aby sme sa mohli, ak je to možné, všetci zúčastniť tohto misijného podujatia. Objednaný autobus bude odchádzať v nedeľu 23.apríla 2017 zo zastávok smerom od Dovalova na Pribylinu o 08,45 hodine.

(3) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(4) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne vo štvrtok o 18,00 hodine.

(5) Ak ste si pozorne prečítali v obecných novinách „Kokavské Aktuality“ Cirkevnú rubriku, tak ste sa dozvedeli, že na konci tohto mesiaca (apríl 2017), teda o dva týždne, v termíne 26.-30.apríla 2017 so začiatkom o 18,00 hodine sa budú v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku konať evanjelizačné večery „PreTeba“. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: „PreTeba“

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(10) Slávime Veľkonočné sviatky, niekto im hovorí „sviatky jari“. A práve počas týchto najstarších a najdôležitejších sviatkov kresťanskej cirkvi môžeme vidieť, ako zvláštnym spôsobom miešame kresťanskú zvesť o slávne vzkriesenom Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi s pozostatkami starej pohanskej slovanskej mágie. Veď zo skúseností z minulých rokov je zrejmé, že mnohí, ktorí prídu vo Veľkonočnú nedeľu – v deň Pánovho vzkriesenia na slávnostné služby Božie do chrámu Božieho, dajú zajtra – na druhú slávnosť Veľkonočnú prednosť pozostatkom pohanskej slovanskej mágie, teda Veľkonočnej oblievačke. Neviem, čo si mám o tom, myslieť, keď dnes oslavujeme Kristovo slávne zmŕtvychvstanie a zajtra uvidím aj celé rodiny prejsť okolo chrámu Božieho bez toho, aby sa čo i len trochu zamysleli nad tým, že Veľká noc sa neslávi kvôli pondelkovej oblievačke, ale kvôli niečomu omnoho dôležitejšiemu a podstatnejšiemu. Verím a dúfam, že všetci sa hlásime ku kresťanskej cirkvi a nie ku pohanstvu. Preto vo svojich životoch aj konajme ako kresťania – teda ako tí, ktorí patria Kristovi. Možno si niektorí poviete, že pán farár zase do niečoho rýpe, že zase chce niečo meniť, že nám chce zobrať naše veľkonočné zvyky. Ak túžim po tom, aby sme pozostatky pohanskej slovanskej mágie odstránili, tak to nie je kvôli mne, kvôli mojej osobe, ale je to pre čistú a pevnú vieru vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Viac o tom, prečo oslavujeme Veľkú noc a aké pohanské zvyky sú s Veľkou nocou spojené sa dočítate v článku na nasledujúcom odkaze: „Veľká noc – najstarší a najvýznamnejší kresťanský sviatok“.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Neboli prinesené žiadne milodary…

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy zo 6.pôstnej nedele (Kvetná) – 9.apríl 2017

(späť)

Rozpis služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov roku Pána 2017 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Keďže touto 6.pôstnou nedeľou (Kvetná nedeľa) vstupujeme do Veľkého týždňa, služby Božie budeme mať nielen na budúcu nedeľu, ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Zelený štvrtok (13.apríla 2017) v chráme Božom večer o 18,00 hodine, na ktorých bude prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej.

(2) Služby Božie budú aj na Veľký Piatok (14.apríla 2017) v chráme Božom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme opäť čítať a spievať z Pašií, preto si ich nezabudnite so sebou doniesť na služby Božie. Po skončení Veľkopiatkových pašiových služieb Božích bude potom prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej.

(3) Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov budú, ak Pán Boh dá, v chráme Božom nasledovne: 1.slávnosť Veľkonočná (nedeľa 16.apríla 2017) – slávnostné služby Božie o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborového farára); 1.slávnosť Veľkonočná – večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 17.apríla 2017) – služby Božie o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku). Všetky spomínané ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(4) Vyučovanie DB bude po Veľkonočných prázdninách.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude aj napriek Veľkonočných prázdninám v piatok o 18,00 hodine. Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a stretnutie dorastu bude po Veľkonočných prázdninách.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Šiesta pôstna nedeľa nám signalizuje, že sa blížime k záveru pôstneho obdobia, lebo vstupujeme do Veľkého týždňa. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkom nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(10) Včera (v sobotu 8.apríla 2017) sa konal seniorátny konvent a z tohto konventu prinášame pozdravy od predsedníctva seniorátu, aby sme spoločne prežili požehnané Veľkonočné sviatky.

(11) Pri východe z chrámu Božieho je na nástenke umiestnený plagát, ktorý je pozvánkou na Misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie, ktoré sa bude konať 23.apríla 2017 v 1.nedeľu po Veľkej noci v Cirkevnom zbore Partizánska Ľupča. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame. V túto spomínanú nedeľu (1.nedeľa po Veľkej noci – 23.apríla 2017) služby Božie v našom Cirkevnom zbore nebudú, aby sme sa mohli, ak je to možné, všetci zúčastniť tohto misijného podujatia. Objednaný je autobus a pri východe z chrámu Božieho je pripravené tlačivo, kde sa môžete zapísať, aby sme vedeli, či bude potrebné zabezpečovať aj ďalšiu dopravu.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) Na tomto mieste malo byť poďakovanie konfirmandom za pomoc pri čítaní Pašií, ale ani dnes niet komu poďakovať.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Minulý týždeň v nedeľu sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do nášho Cirkevného zboru a teda aj do Cirkvi Kristovej novú členku Natáliu Rúčkovú. Pri Krste dcéry, krstnej dcéry a vnučky venovali rodičia a starí rodičia pre zborový spevokol 50,€.
 • V týchto dňoch uplynulo 10 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Martinom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 46 roku jeho pozemského života. Na svojho syna, brata a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína mama a sestra s rodinou a zároveň si spomínajú aj na manžela a otca, rodičov, sestru a brata. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina nasledovné milodary: mama a sestra s rodinou na cirkevné ciele 20,-€ a na detskú besiedku 20,-€; rodina Tarageľová na detskú besiedku 20,-€.
 • V týchto dňoch uplynulo 15 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulou Žofiou Malatovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 80 roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomína rodina Malatová a pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele 30,-€.
 • V týchto dňoch uplynie 20 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Martinom Bartekom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 44 roku jeho pozemského života. Na svojho brata a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomínajú sestry so svojimi rodinami a pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele 50,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Oznamy z 5.pôstnej nedele (Smrtná) – 2.apríl 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu – bude to 6.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme čítať a spievať z Pašií. Po skončení Pašiových služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať v utorok a vo štvrtok pôstne večierne so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(3) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne vo štvrtok. Začiatok nácviku bude na pôstnej večierni o 17,00 hodine v chráme Božom. Potrebné je doniesť si pieseň „Ó, veď ma sám“, ktorá sa spievala v Liptovskom Petre na Dni LOS a pieseň „V skalnatom hrobe“.

(4) Vyučovanie DB bude na budúcu nedeľu o 10,00 hodine (po skončení služieb Božích).

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Piata pôstna nedeľa nám signalizuje, že pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili Popolcovou stredou, sa nezadržateľne kráti. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(10) Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti brata farára Pavla Plachtinského. Posledná rozlúčka s bratom farárom bude v stredu 5.apríla 2017 so začiatkom o 14,00 hodine v chráme Božom v Liptovskom Mikuláši.

(11) V piatok 31.marca 2017 sa v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády. Z nášho Cirkevného zboru sa olympiády zúčastnilo niekoľko detí. Júlia Činčuráková sa umiestnila vo svojej kategórii na 3.mieste; Roland Vdovják sa umiestnil vo svojej kategórii na 3.mieste; Radovan Činčurák sa umiestnil vo svojej kategórii na 9.mieste; Lukáš Ambróz sa umiestnil vo svojej kategórii na 13.mieste.

(12) Pri východe z chrámu Božieho je na nástenke umiestnený plagát, ktorý je pozvánkou na Misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie, ktoré sa bude konať 23.apríla 2017 v 1.nedeľu po Veľkej noci v Cirkevnom zbore Partizánska Ľupča. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame.

(13) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(14) Na tomto mieste malo byť poďakovanie konfirmandom za pomoc pri čítaní Pašií, ale poďakovanie patrí Márii Činčurákovej.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Pri prijatí sviatosti Večere Pánovej v domácnosti venovala Pánu Bohu známa rodina na cirkevné ciele 50,-€.
 • Pri prijatí sviatosti Večere Pánovej v domácnosti venovala Pánu Bohu známa rodina na cirkevné ciele 50,-€ a na Detskú besiedku 25,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)