Oznamy z 1.nedele adventnej – 3.december 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (10.decembra 2017) – bude to 2.nedeľa adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na Generálnu podporoveň – oferu preto dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(2) Na Biblickej hodine sa tento týždeň nestretneme. Namiesto Biblickej hodiny budeme mať vo štvrtok adventnú večiereň so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(3) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v stredu v zborovej miestnosti na delenej skúške nasledovne: ženské hlasy o 18,30 hodine a mužské hlasy o 19,00 hodine. (Nácvik piesní: 1.Čujte aká vzácna pieseň; 2.Počujete spievať zvony; 3.Starosloviensky Otčenáš)

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Deti z Detskej besiedky spolu so svojimi vyučujúcimi nás pozývajú na svoj Vianočný program, s ktorým vystúpia na budúci týždeň 10.decembra 2017 – teda v 2.nedeľu adventnú na večerných službách Božích.

(6) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 4 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine

(8) Stretnutie staršieho dorastu bude v sobotu o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(9) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(12) Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Advent je čas, kedy sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Vianočné sviatky, ale Advent nám takisto pripomína druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde vo svojej moci a slávy, aby súdil celý svet. Advent je teda aj časom, kedy sa máme v pokání skloniť pred nebeským Pánom a od Neho samotného prijímať predrahú Božiu milosť v odpustení našich hriechov skrze spoveď a prijatie Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu v tomto tichom Adventnom čase aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni Adventu, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Tohtoročné adventné obdobie máme veľmi krátke a zostávajú nám už len dva týždne. (Za porozumenie ďakujem.)

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (3.december 2017) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Boženou Tarageľovou rodenou Ružomberkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju tetu a blízku príbuznú spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: synovec Zdenko s rodinou 100,-€; neter Sonka Poliaková s manželom 10,-€; neter Božena Švihrová s rodinou 20-€; rodina Feherpatakyová 20,-€; rodina Prosová 20,-€; švagriná Anna s rodinou 20,-€; rodina Šuňavcová 20,-€; rodina Račková 20,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 71: „K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi skalným útočišťom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár