Oznamy z 3.nedele adventnej – 17.december 2017

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2017 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (24.decembra 2017) – bude to 4.nedeľa adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na Biblickej hodine sa tento týždeň nestretneme. Namiesto Biblickej hodiny budeme mať v utorok a vo štvrtok adventné večierne so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(3) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v utorok so začiatkom na adventnej večierni, teda o 17,00 hodine v chráme Božom. (Nácvik piesní: 1.Čujte aká vzácna pieseň; 2.Počujete spievať zvony; 3.Starosloviensky Otčenáš)

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 4 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez priložený objednávkový formulár, ktorý je vložený do posledného čísla (číslo 49).

(11) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(12) V uplynulom týždni sme na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks a Evanjelický stolový kalendár je v cene 3,-€/ks.

(13) Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Advent je čas, kedy sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Vianočné sviatky, ale Advent nám takisto pripomína druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde vo svojej moci a slávy, aby súdil celý svet. Advent je teda aj časom, kedy sa máme v pokání skloniť pred nebeským Pánom a od Neho samotného prijímať predrahú Božiu milosť v odpustení našich hriechov skrze spoveď a prijatie Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu v tomto tichom Adventnom čase aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni Adventu, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Tohtoročné adventné obdobie máme veľmi krátke a zostávajú nám už len dva týždne. (Za porozumenie ďakujem.)

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (12.december 2017) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Teréziou Jurčovou rodenou Barancovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 86.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu, sestru, švagrinú a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: synovia s rodinami 100,-€; švagriná Želmíra Jurčová s rodinou 20,-€; rodina Tarageľová na Detskú besiedku 20,-€; a kamarátka Justína Petrová z Petrovian, ktorá si zároveň spomína na zosnulú kamarátku Zuzanu Grešovú pri 9.výročí jej úmrtia 50,-€
  • V týchto dňoch (14.december 2017) uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Máriou Grešovou rodenou Oravcovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jej pozemského života. Na svoju manželku, mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomína manžel, dcéra s rodinou a nevesta s rodinou. Zároveň si spomínajú aj na svojho syna, manžela, starého otca a brata Eugena Grešu ml.. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele 100,-€ a na Detskú besiedku 30,–€
  • Pri spomienke na svojich zosnulých rodičov Jána a Emíliu Vrbičanových a tiež na bratov venovali deti a súrodenci so svojimi rodinami na cirkevné ciele 150,-€ a na Detskú besiedku 30,-€
  • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 103: „Dobroreč , duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny, On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. … Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. …  Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho voje, vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu! Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela, na všetkých mieste Jeho panovania! Dobroreč, duša moja Hospodinovi!“

 

  • Náš Pánu Bohu známy spolubrat sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť, zdravie a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venoval spolu so svojou rodinou na Detskú besiedku 10,–€ a pre spevokol 10,-€
  • Nášho spolubrata nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 100: „…S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. …“

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár