Oznamy z 1.nedele po Zjavení – 7.január 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.januára 2018) – bude to 2.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Pamiatku posvätenia chrámu Božieho budeme mať odo dneška za dva týždne, teda 21.januára 2018 v 3.nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom.

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 10.januára 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v stredu 10.januára 2018 so začiatkom o 17,00 hodine na Biblickej hodine. (Nácvik piesne: „Moje oči nevidia“)

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez priložený objednávkový formulár, ktorý je vložený do predposledného čísla (číslo 49).

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(10) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks a Evanjelický stolový kalendár je v cene 3,-€/ks.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V stredu 27.decembra 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Elenou Porubänovou rodenou Bartošovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 75.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, sestrou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: syn Tibor s rodinou 50,-€; syn Ján s manželkou 50,-€; Jolana Uličná s rodinou 20,-€; rodina Lupaková 20,-€; rodina Milana Šuňavca 20,-€; rodina Evy Porubänovej 20,-€; rodina Márie Durišovej 40,-€; bratranec Miloš Choma s rodinou 20,-€; sesternice Božena, Viera a Irena s rodinami 20,-€ a 10,-€ pre spevokol; rodina Halušková 20,-€; rodina Majerčíková 20,-€; rodina Emílie Oravcovej 20,-€; sused Ján Bačík 20,-€.
  • V týchto dňoch (6.január 2018) uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Jaroslavom Bačíkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 64.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka, dcéra Jana a synovia Jaroslav a Juraj so svojimi rodinami spolu 40,-€ a na Detskú besiedku 10,-€; rodina Boříková 20,-€.
  • V týchto dňoch (6.január 2018) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Miroslavom Uličným, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 78.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného venovala nasledovné milodary: manželka a deti s rodinami 50,-€ na cirkevné ciele; 10,-€ na Detskú besiedku a 10,-€ pre spevokol; rodina Dudová 20,-€ na cirkevné ciele.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 102: “Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba, Bože…”

 

  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v uplynulých dňoch dožíva svojho polookrúhleho životného jubilea 75-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 10,–€.

Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame Žalme 117: “Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár