Oznamy z Predpôstnej nedele – 11.február 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18.februára 2018) – bude to 1.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine bez prislúženia sviatosti Večere Pánovej, na ktorých budeme mať výročný a volebný konvent nášho Cirkevného zboru. Služby Božie s prislúžením sviatosti Večere Pánovej sa presúvajú z 1.pôstnej nedele na 2.pôstnu nedeľu – teda na 25.februára 2018.

(2) Oznamujeme všetkým presbyterom, že zasadnutie zborového presbyterstva bude v pondelok 12.februára 2018 so začiatkom o 18,00 hodine v zborovej miestnosti. Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Už ôsmykrát prebieha aj na Slovensku. Tohto roku to bude od 12. do 18.februára 2018 – teda v nasledovnom týždni a nosná téma Národného týždňa manželstva znie: „Manželstvo ako umenie lásky“. Pozývame preto najmä manželské páry ale aj snúbencov v sobotu 17.februára 2018 so začiatkom o 18,00 hodine do chrámu Božieho na krátku prednášku o manželstve a potom po prednáške bude premietanie filmu „Sľub večnej lásky“.

(4) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 14.februára 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu predplatiť cez priložený objednávkový formulár, ktorý je vložený do čísla 49 z roku 2017.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(10) Oznamujeme sa láske Vašej kresťanskej, že sú dvaja snúbenci, ktorí hodlajú vstúpiť do stavu manželského. Pavol Genzor a Katarína Böhmerová tak urobia v sobotu 17.februára 2018 o 14,30 hodine v tomto našom chráme Božom.

(11) Nacvičovanie spevokolu ku sobášu bude v sobotu o 14,15 hodine pred sobášom.

(12) Zo seniorátneho presbyterstva prišlo do Cirkevných zborov uznesenie, kde Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu žiada všetky Cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu, aby z vieroučných dôvodov neumožnili bratovi Petrovi Soukupovi z Liptovského Hrádku vyvíjať vnútromisijnú činnosť na území svojich Cirkevných zborov. Zároveň Seniorátne presbyterstvo žiada vedenie Spoločenstva evanjelickej mládeže, aby bratovi Petrovi Soukupovi bolo odňaté poverenie viesť evanjelický dorast a mládež, keďže sa nezúčastňuje bohoslužobného života v Cirkevnom zbore, v ktorom pôsobí a vytvára samostatné spoločenstvo, ktoré sa stretáva v iných priestoroch mimo ECAV, čo je prejavom nesprávneho sektárskeho učenia, ktoré je v rozpore s učením ECAV. Z tohto dôvodu aj my vyzývame rodičov konfirmandov a dorastencov, aby dôsledne zvážili, na aké stretnutia dorastu a mládeže púšťajú svoje deti.

(12) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto doch (6.februára 2018) uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Rúčkovou rodenou Stolárovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 82.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu, sestru a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti so svojimi rodinami spolu 50,-€; sestra Marta s rodinou 10,-€; sestra Elena s rodinou 10,-€; sestra Žofia s rodinou 10,-€.
  • V týchto dňoch (9.februára 2018) uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Milošom Šeďom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného si spomína aj na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú. Pri spomienke na svojich rodičov venovali deti so svojimi rodinami na cirkevné ciele spolu 50,-€.
  • V týchto dňoch (3.februára 2018) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Chomom a 34 rokov, čo sa rozlúčili s jeho manželkou Máriou Chomovou rodenou Šípkovou. Na svojich svokrovcov si spomína nevesta Eva s rodinou a na cirkevné ciele venovali 30,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 33: “Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako na Teba očakávame!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár