Oznamy z 20.nedele po Svätej Trojici – 29.október 2017

(1) Na službách Božích sa stretneme nielen na budúcu nedeľu ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v utorok 31.októbra 2017 na Pamiatku reformácie v chráme Božom večer o 17,00 hodine.

(2) Služby Božie budú, ak Pán Boh dá, aj vo štvrtok 2.novembra 2017 na Pamiatku zosnulých v chráme Božom večer o 17,00 hodine. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (5.novembra 2017) – bude to 21.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(4) V tomto školskom roku sme už začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Kvôli chorobe brata farára biblická hodina 1.novembra 2017 nebude. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v pondelok 30.októbra 2017 so začiatkom o 18,00 hodine.

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 3 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(8) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine.

(9) Stretnutie staršieho dorastu bude v sobotu o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(10) Na budúcu nedeľu 5.novembra 2017 budeme mať v našom chráme Božom organový koncert k 500.výročiu reformácie. Účinkujú členovia hudobného zoskupenia Musica Temporis Žilina. Organ: Marta Gáborová, spev: Karin Loudová. Vstupné je dobrovoľné na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním koncertu. Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Organový koncert – plagát

(11) Tí, ktorí máte záujem a možnosť, môžete si v utorok popoludní (31.októbra 2017) pozrieť reformačné služby Božie vysielané z Cirkevného zboru Bratislava-Petržalka v Slovenskej televízii na DVOJKE so začiatkom o 15,30 hodine. Večer o 20,30 hodine bude v Slovenskej televízii na DVOJKE vysielaný záznam opery „Hrad prepevný“.

(12) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(13) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(14) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Vo štvrtok (26.októbra 2017) sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou spolusestrou Boženou Bolčišovou rodenou Ambrózovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 90.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, svokrou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: Kvetoslava Bolčišová s rodinou 100,-€; syn Zdeno Bolčiš s manželkou 50,-€; Eugen Grešo s rodinou 70,-€; sesternice Grešové s rodinami spolu 160,-€; bratranec Milan a sesternica Eva Ambrózoví 20,-€; Milan Bolčiš s rodinou 10,-€; Dušan Bolčiš s rodinou 10,-€; Zdena Žišková s rodinou 10,-€; Hološová s rodinou 10,-€; sused Ján Bartek 10,-€; Kvetoslava Bačíková s rodinou 10,-€; Mária Benčeková s rodinou 20,-€; Mária Durišová s rodinou 10,-€; rodina Majdeková 10,-€; rodina Chromčáková 10,-€; rodina Bučková 30,-€; Emília Oravcová 10,-€.
  • V týchto dňoch (29.október 2017) uplynul 1 rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším spolubratom Vladimírom Tarageľom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 56.roku jeho pozemského života. Na svojho brata, priateľa a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomínajú súrodenci a priateľka a na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.
  • V týchto dňoch (29.október 2017) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou Emíliou Tarageľovou rodenou Strniskovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 78.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú spomínajú deti so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 40,-€.
  • Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 5: „Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím. Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.“

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár