Oznamy z 23.nedele po Svätej Trojici – 19.november 2017

(1) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok-Dovalovo nás pozýva na Zborový deň, na ktorom si v Cirkevnom zbore pripomenú 160.výročie posvätenia chrámu Božieho a 500.výročie Reformácie. Zborový deň sa začne slávnostnými službami Božími v chráme Božom o 9,30 hodine. Po skončení slávnostných služieb Božích bude odhalenie pamätnej tabule k 500.výročiu Reformácie. Popoludňajší program Zborového dňa začne o 14,00 hodine v zborovom dome seminárom „Deti Afriky“ a pokračovať bude v chráme Božom o 15,30 hodine Hudobno-slovným pásmom k pamiatke Reformácie v spolupráci s Musica Temporis Žilina. Na záver Zborového dňa bude o 17,00 hodine v zborovom dome premietnutý film „Martin Luther“. Pozvánku vo forme plagátu si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Dovalovo – Zborový deň

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (26.novembra 2017) – bude to 24.nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti). Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(3) V tomto školskom roku sme už začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 22.novembra 2017 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v stredu so začiatkom o 17,00 hodine na Biblickej hodine.

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 4 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine.

(8) Stretnutie staršieho dorastu bude v sobotu o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(9) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(12) Oznamujeme všetkým presbyterom, že zasadnutie zborového presbyterstva bude v zmenenom termíne, teda 30.novembra 2017 so začiatkom o 18,00 hodine v zborovej miestnosti. Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (20.novembra 2017) uplynie 1 rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Otíliou Malatovou rodenou Tarageľovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 71.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju manželku, mamu, starú mamu a blízku príbuznú spomínajú: manžel Ján, dcéra Adriana a Syn Miroslav s rodinou a na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 33: „Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. … Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár