Oznamy z 18.nedele po Svätej Trojici – 15.október 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.októbra 2017) – bude to 19.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) V tomto školskom roku sme už začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 18.októbra 2017 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(3) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v stredu so začiatkom o 18,00 hodine na Biblickej hodine.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 3 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie bude tento týždeň len pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Stretnutie staršieho dorastu bude v sobotu o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (10.október 2017) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Oľgou Petríkovou rodenou Tomčíkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 81.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: syn Vladimír a dcéra Anna s rodinami 40,-€; švagriné Emília Oravcová, Božena Haladejová a Anna Petríková s rodinami 20,-€, pre spevokol 10,-€, na Detskú besiedku 10,-€ a zvonárovi 10,-€; rodina Tarageľová na Detskú besiedku 20,-€.
  • V týchto dňoch (15.október 2017) uplynulo 5 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou, na ktorú si spomínajú deti s rodinou a na cirkevné ciele venovali spolu 20,-€.
  • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 33: „Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. … Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár