Reformačné listy č. 34/2018

NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018

Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.
Continue reading „Reformačné listy č. 34/2018“

Reformačné listy č. 33/2018

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Keď na jar minulého roku, po zverejnení Charty, začal v našej cirkvi pohyb, rozhovory, diskusie, dokonca spory a hádky, boli sme znepokojení. Boli sme vyrušení v našej ustálenej zbožnosti, ktorá sa nám zdala celkom dobrá. V úvode Charty však zazneli kritické slová, ktoré nútili k zamysleniu. Je to naozaj s nami všetko v poriadku? Je to v poriadku, že nás je stále menej, že mnohé kostoly zívajú prázdnotou, že zbožnosť nielen ľudu, ale aj vodcov je výrazne formálna, neoslovujúca verejnosť? Continue reading „Reformačné listy č. 33/2018“

Reformačné listy č. 32/2018

ČAS OČAKÁVANIA

Milé sestry, milí bratia, novembrové dni prinášajú so sebou mnoho spomienok. Na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Na spoločne prežité roky, na spoločne prežité dobré i ťažké časy. Vieme však, že naši drahí, ktorí už nie sú s nami, sú u Pána, v Jeho láskavom náručí. Nie je ľahké zmieriť sa s odchodom tých, ktorých sme milovali. A nezáleží na tom, či máme dvadsať, štyridsať či šesťdesiat rokov. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj tá najväčšia rana sa časom zatvorí. A ostane jazva. V duši, srdci, pamäti. Aj to patrí k životu. Naše prichádzanie a naše odchádzanie. Dôležité je, aby sme dokázali na našich blízkych spomínať aj s radosťou a vďačnosťou za všetko, čím nás obdarili. Aj preto v tomto čísle Reformačných listov prinášame spomienku na nedávno zosnulého brata Pavla Gabriša, evanjelického kňaza a dlhoročného redaktora RTVS. Continue reading „Reformačné listy č. 32/2018“

Reformačné listy č. 30/2018

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,

je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Continue reading „Reformačné listy č. 30/2018“

Reformačné listy č. 29/2018

Milé sestry, milí bratia, milí naši čitatelia,

vstúpili sme do desiateho mesiaca tohto roku. Mesiaca, v ktorom si už tradične pripomíname Pamiatku reformácie. V uplynulom roku sme si pripomenuli výnimočné 500. výročie Reformácie. Veríme, že október 2018 bude výnimočný opäť, a to najmä pre našu – Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku. Continue reading „Reformačné listy č. 29/2018“

Reformačné listy č. 28/2018

NEDEĽA NÁDEJE

A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi… 2. Korintským 5:18a

Tá chvíľa, keď cítiš, že už viac nevládzeš. Tá chvíľa, keď tvoje srdce je rozťaté a duša rozdrásaná. Tá chvíľa, keď ťa zradí telo a bolesť je neznesiteľná. Tá chvíľa, keď ťa obklopí šedá clona a ty nevieš, či je deň či noc. Tá chvíľa, keď nevieš, ako prežiješ zajtrajšok. Tá chvíľa, keď od vyčerpania nedokážeš hovoriť. Tá chvíľa, keď z tvojho života zmizne radosť, energia, nadšenie. Tá chvíľa, keď bezmocne stojíš uprostred tisícich iných životov, a nemáš odpoveď na to, čo sa stalo … Continue reading „Reformačné listy č. 28/2018“

Reformačné listy č. 27/2018

Možno budem veľmi otvorená, ale nepripomínajú nám tieto slová súčasnú situáciu v našej cirkvi? Medzi Židmi vznikla roztržka o tomto zvláštnom kazateľovi. Vznikali rôzne úvahy a špekulácie. Padali silné slová. Niektorí ho považovali za Božieho muža, iní za posadnutého diablom. Každá skupina sa pritom odvolávala na Písmo. Jedni ho na základe toho chceli nasledovať, iní zase uväzniť. Celý tento spor bol iniciovaný a živený vtedajšou náboženskou elitou – kňazmi a farizejmi. Nemáte pocit, bratia a sestry, že nám to niečo pripomína? Continue reading „Reformačné listy č. 27/2018“

Reformačné listy č. 26/2018

VYHLÁSENIE HELP O. Z. K MARENIU VOLIEB ZO STRANY DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV NA SLOVENSKU

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z., ostro odsudzuje konanie Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré v uplynulých dňoch zaslalo na cirkevné zbory ECAV na Slovensku list s informáciou nepokračovať vo voľbe generálneho biskupa. V liste sa uvádza, že na dištriktuálne súdy a generálny súd boli počas apelačnej doby podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb na post generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu ECAV a generálneho biskupa v prvom kole volieb. Continue reading „Reformačné listy č. 26/2018“

Reformačné listy č. 25/2018

Deň pokánia – 2. september

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť! Žalm 66, 20

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
sme vďační Pánu Bohu za to, že sme čas prázdnin a dovoleniek mohli prežiť v Božej ochrane a spolu so svojimi blízkymi načerpať nové sily. Už čoskoro pre naše deti nastane čas školských povinností a rodičom pribudnú pracovné úlohy. Naše staršie deti sa zasa pripravujú na inú zmenu v ich živote, a to na vstup do akademického prostredia. Naši učitelia, vychovávatelia, katechéti sa budú snažiť prinášať deťom a študentom poznatky, aby mohli rásť vedomostne a osobnostne a s Bohom. Modlime sa teda za naše deti a ich učiteľov, aby cesta za poznaním bola požehnaná a požehnaním. Continue reading „Reformačné listy č. 25/2018“

Reformačné listy č. 24/2018

CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU

Vážené sestry, vážení bratia,
v uplynulých týždňoch sme svedkami zápasu končiaceho vedenia ECAV o udržanie moci a vplyvu v našej cirkvi. Svedčí o tom nielen iniciatíva emeritných dozorcov ECAV, ale aj aktivita niektorých členov cirkvi. Najvyšší predstavitelia našej cirkvi organizujú napadnutie volieb. Nahovárajú na to naše sestry farárky a bratov farárov. Prosíme vás, aby ste nepodľahli tomuto tlaku. Ide o narušenie právneho systému ECAV a marenie demokratických volieb!
Continue reading „Reformačné listy č. 24/2018“

Reformačné listy č. 23/2018

NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU

Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25

Možno práve teraz sedíte na slnečnej terase a plánujete svoj dovolenkový program. Avšak život v cirkvi má naďalej svoje tempo, duchovní sprevádzajú deti, mladých a rodiny na táboroch a poznávacích výletoch. V ponuke sú aj duchovné koncerty či iné kresťanské podujatia, ktoré ponúkajú osvieženie ducha a posilnenie viery. Za všetky aktivity a službu duchovných sme veľmi vďační!
Continue reading „Reformačné listy č. 23/2018“

Reformačné listy č. 22/2018

Letný čas milosti

Veď On (Otec, ktorý je v nebesiach) dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ Mt 5, 45

Milí čitatelia,
dostáva sa nám slnko aj dážď – a sme skôr dobrí či zlí? Alebo inak: spravodliví či nespravodliví? – tieto kontrasty a mnohé iné, ktorých je Biblia plná, charakterizujú človeka v jeho podstate. Kam sa zaradíš, milý čitateľ, v tejto chvíli ty sám?
Continue reading „Reformačné listy č. 22/2018“

Reformačné listy č. 21/2018

LETNÉ CESTY

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.“ Žalm 121, 8

Milí naši čitatelia, milé sestry, milí bratia,
prvou júlovou nedeľou vstupujeme do obdobia prázdnin, letných dovoleniek, oddychu. Vydáme sa na cesty, výlety, putovanie po svete i Slovensku. Pre naše deti, staršie i mladšie, sa ukončil ďalší školský či akademický rok a spolu s nimi sme vďační Pánu Bohu za ich osobnostný a vzdelanostný rast. Ďakujeme zároveň všetkým pedagógom, ktorí sa o naše deti starajú, vzdelávajú ich a vedú k poznaniu. Ďakujeme tiež našim učiteľom náboženstva, katechétom, duchovným, ktorí počas školského roka vzdelávali naše deti v oblasti kresťanstva a viedli ich k Božej bázni a múdrosti.
Continue reading „Reformačné listy č. 21/2018“

Reformačné listy č. 20/2018

ČAS VYSVEDČENÍ

O pár dní budú naše deti v rukách držať vysvedčenia. A my, rodičia, starí rodičia sa budeme s nimi tešiť. Možno nebudeme so všetkým spokojní, avšak je to len vysvedčenie… Viem, chceme, aby sa naše deti dobre učili, dostali sa na kvalitné školy, splnili prísne kritéria. No stále sú to len deti. Deti, ktoré rastú a dozrievajú v čase, svojím tempom. Kráčajú spôsobom, ktorý je pre nich vlastný, originálny a najlepší. Preto nebuďme na nich takí prísni a zbytočne neprenášajme svoje predstavy o úspešnom živote na deti, ktoré sa iba rozvíjajú, spoznávajú seba samých a svet. Buďme vďační za to, že sú naše deti zdravé a dovoľme im, aby boli šťastné v ich svete, ktorý nám nepatrí … Continue reading „Reformačné listy č. 20/2018“

Reformačné listy č. 19/2018

„Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62, 2

Cirkev v Božích dejinách

Máme za sebou zložité týždne a niekoľko náročných nedieľ ešte pred sebou. Čakajú nás voľby Predsedníctva ECAV, voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV. Napriek všetkým pocitom, ktoré máme, otáznikom či pochybnostiam – pokúsme sa, prosím, tento volebný maratón so cťou zvládnuť a voľby slobodne dokončiť. Pokúsme sa nadýchnuť a našu cirkev previesť modlitbami, slušnosťou a s láskou aj cez tieto časy. Continue reading „Reformačné listy č. 19/2018“

Reformačné listy č. 18/2018

Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.“ Skutky 2:37-38

DAR DUCHA SVÄTÉHO

Duch Svätý je nebezpečný – vyrušuje, nenechá veci len tak, usvedčuje, odkrýva, obviňuje, napomína, odhaľuje. To všetko ale hlavne preto, aby nás udržal na ceste do neba, na správnej ceste, aby sme „neodpadli od „živého Boha“, odhaľuje nám prekážky, nástrahy, upozorňuje na vlažnosť, na to, keď si začíname plniť srdce niečím iným než Božím slovom a správnymi myšlienkami. Continue reading „Reformačné listy č. 18/2018“

Reformačné listy č. 17/2018

Nemám čas!
Keď pozývam ľudí k modlitbám, k príhovorom, k pôstu, často počujem odpoveď: „Na to, žiaľ, nemám čas“. V poriadku, rešpektujem to, ale chcem ti položiť otázku: „Na čo teda ten čas, ktorý ti bol každý deň darovaný, míňaš? Na prácu, aby si sa mal lepšie, zabezpečil svojich blízkych a doprial si? Iste, pracovať je dôležité, ale nie je niekedy čas aj toto dať na Boží oltár, keď vidíš, že sa Boží dom rúca? Na svoje koníčky, oddych, iné povinnosti, televíziu … Ty vieš najlepšie, do čoho investuješ svoj čas. Ale koľko ti ho reálne ostáva na to, aby si v tichu a v túžbe srdca trávil čas pred Bohom, hľadal „Jeho tvár“, kým sa ti chce dať nájsť? Koľko času denne si oddeľuješ, aby si bol v Jeho slove a rozjímal nad ním „vo dne, v noci“. To nie je len úlohou farárov (koľkí z nich to robia? Veď práve oni zlyhávajú!) Ty si pred Bohom za to rovnako zodpovedný. Continue reading „Reformačné listy č. 17/2018“

Reformačné listy č. 16/2018

ČI SI CELKOM ZAVRHOL JÚDU, ČI CÍTIŠ ODPOR K SIONU? PREČO SI NÁS ZBIL, ŽE NIETO PRE NÁS UZDRAVENIA? ČAKÁME NA POKOJ – ANI NIČ DOBRÉHO NIET; A NA ČAS UZDRAVENIA, ALE HĽA – ZDESENIE. HOSPODINE, POZNÁME SVOJU BEZBOŽNOSŤ A VINU NAŠICH OTCOV, LEBO SME ZHREŠILI PROTI TEBE. PRE SVOJE MENO NEZAVRHNI, NEZNEUCTI TRÓN SVOJEJ SLÁVY. ROZPOMEŇ SA A NEZRUŠ SVOJU ZMLUVU S NAMI. Jeremiáš 14,19–21
VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI
Výsledky kandidačných porád, tak na biskupa Západného dištriktu ECAV, ako aj na nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu, dávajú nádej na zastavenie ďalšieho úpadku a následne postupné zlepšenie situácie v cirkvi. Bude potrebných veľa praktických krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, pokánia a rovnako aj spolupráce na obnove zbúraných hradieb Jeruzalema v našej cirkvi. Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou a zodpovedne. Pristúpme zodpovedne k voľbám biskupov, ktoré už túto nedeľu začínajú v našich cirkevných zboroch.

Continue reading „Reformačné listy č. 16/2018“

Reformačné listy č. 15/2018

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17
SVIATKY PRAVDY
Blížia sa Svätodušné sviatky. Patria k mojim najmilším kresťanským sviatkom. Dôvod je jednoduchý – je to sviatok nehmatateľný, neuchopiteľný ľudskými zmyslami. Väčšina obyvateľov tejto krajiny často ani netuší, že také sviatky existujú. Veď predsa nemajú vonkajšie znaky. Nepečieme, nevaríme, nezdobíme príbytky, nenakupujeme darčeky, nemáme výrazné rituály (často pohanské, folklórne). Ba čo viac – neposielame si ani pohľadnice s motívom Ducha Svätého, maily, či sms-správy. Neorganizujeme koncerty, podujatia, trhy či zbierky. Poviem to priamo. Ľudia v podstate nevedia ako tieto sviatky majú sláviť. Keďže im chýba vonkajšia rozpoznateľná forma, stáva sa, že tieto sviatky neberú priveľmi vážne a dokonca ich úplne ignorujú. Ťažko nájdeme zreteľnú informáciu o týchto sviatkoch v tlačených médiách či na internete. Veď akú „pútavú“ fotografiu si na titulke časopisu viete v tejto súvislosti vôbec predstaviť?V kontexte Svätodušných sviatkov sa často hovorí ako o narodeninách cirkvi. To je vonkajší znak, ktorému už ľudia dokážu porozumieť. Podstatné je však to, na akom základe sa cirkev zrodila. A z čoho vyrástla. Aký to bol silný impulz, ktorý vniesol do Kristovho učenia nový smer, novú nádej a istotu Božej pravdy!

Continue reading „Reformačné listy č. 15/2018“