Reformačné listy č. 31/2018

MEMORANDUM EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU prednesené NA SYNODE 2018 V MARTINE

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyznáva svoje hriechy a zlyhania.

Vyznávame, že sme ako kresťania zlyhali vo vzťahoch, z ktorých sa vytratila skutočná láska a pokora. Vyznávame, že v zápasoch o budúcnosť cirkvi sme neboli tolerantní voči iným a pod rúškom spravodlivosti sme sa namiesto Božej lásky a milosrdenstva riadili ľudskými predpismi. Pritom sme stratili rozmer služby svetu byť „soľou zeme a svetlom sveta“ a zvestované evanjelium sa pre naše zlyhania stalo nedôveryhodným.

Ospravedlňujeme sa a prosíme o odpustenie všetkých, ktorým sme ublížili, ktorých sme sklamali, ospravedlňujeme sa za nepokoj a rozdelenie, ktoré sme spôsobili, ospravedlňujeme sa za neistotu a pochybnosti, ktoré sme vniesli do našich cirkevných zborov, medzi veriacich aj do spoločnosti.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyznáva, že je spoločenstvom, v ktorom sa učí čisté evanjelium a sviatosti sa prisluhujú podľa Božieho slova (AV, čl. VII).

Vyznávame, že chceme byť cirkvou obnovovanou Duchom Svätým, ktorá prináša tomuto svetu evanjelium Ježiša Krista o Božej milosti a láske („Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ Mt 28,19-20a), v ktorej žijeme v láske k Bohu a ľuďom („Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ L 10,27 / „Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ J 15,9), kde môžeme rásť vo viere a láske („aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista“ Ef 4,15) a kde slúžime ľuďom bez rozdielu („Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“ Mt 5,44 / „Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.“ F 2,4).

Modlíme sa za takúto cirkev. Prosíme Ježiša Krista, Pána cirkvi, aby sme mali múdrosť pri hľadaní pravdy, aby sme mali odvahu vykročiť na spoločnú cestu, aby sme mali dostatok pravej lásky vo vzájomných vzťahoch a aby sme pri tom všetkom dokázali byť pokorní. Modlíme sa za našu budúcnosť.

OBSAH ČÍSLA:

  • NEZANEDBÁVAŤ POHĽAD DO SPÄTNÉHO ZRKADLA
  • ZASADALA SYNODA ECAV NA SLOVENSKU
  • TO, KÝM SME – KONFESIJNÍ LUTERÁNI, NÁS ROBÍ ATRAKTÍVNYMI
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • Z MYŠLIENOK MARTINA LUTHERA A CITÁTY ZAKLADATEĽOV ČSR
  • MEMORANDUM ECAV
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • OZNAMY

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 31/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár