Reformačné listy č. 26/2018

VYHLÁSENIE HELP O. Z. K MARENIU VOLIEB ZO STRANY DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV NA SLOVENSKU

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z., ostro odsudzuje konanie Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré v uplynulých dňoch zaslalo na cirkevné zbory ECAV na Slovensku list s informáciou nepokračovať vo voľbe generálneho biskupa. V liste sa uvádza, že na dištriktuálne súdy a generálny súd boli počas apelačnej doby podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb na post generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu ECAV a generálneho biskupa v prvom kole volieb.

Voľby v ECAV na Slovensku pripravuje a riadi Generálneho presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré voľby riadne vypísalo a podľa vnútorných cirkevno-právnych predpisov musia byť v cirkevných zboroch zvolané konventy a o navrhnutých kandidátoch dať hlasovať. Zároveň voľby cirkevných predstaviteľov, funkcionárov a zamestnancov môže zrušiť len cirkevný súd. Predsedníctvo ECAV na Slovensku nemá žiadne kompetencie na pozastavenie volieb. Dištriktuálny súd Západného dištriktu ECAV žiaden návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktoré by malo pozastaviť druhé kolo volieb generálneho biskupa neobdržal, na ktoré sa odvoláva Predsedníctvo ECAV. To znamená, že v liste cirkevným zborom Predsedníctvo ECAV účelovo zavádza.

Konanie dosluhujúceho Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré tvorí generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorému končí mandát vo funkcii 30.októbra 2018, vnímame ako nezvládnutú reakciu na to, že kandidačnou poradou neprešli kandidáti blízki práve im, a to najmä Milan Krivda dosluhujúci biskup Západného dištriktu ECAV a samotný Imrich Lukáč.
Ich list zaslaný cirkevným zborom na konci augusta má evanjelickú verejnosť, ale najmä evanjelických duchovných zneistiť, a tak vytvoriť chaos v pokračovaní volieb generálneho biskupa, ktorý bude volený v druhom kole spomedzi dvoch kandidátov, počas najbližších septembrových nedieľ (9., 16. a 23.9.).

Vyzývame preto predsedníctva cirkevných zborov, aby pokračovali v druhom kole volieb generálneho biskupa, nenechali sa zneistiť, alebo zastrašiť konaním Predsedníctva ECAV na Slovensku. Viaceré predsedníctva seniorátov ECAV na Slovensku už vyzvali cirkevné zbory na svojom území, aby vo voľbách pokračovali.

S ľútosťou konštatujeme, že končiace Predsedníctvo ECAV na Slovensku nedokázalo ukončiť svoje pôsobenie so cťou, slušnosťou, v láske a pokoji a zároveň s požehnaním odovzdať svoj úrad novému vedeniu cirkvi.

Eva Bachletová, tlačová tajomníčka o. z. Hnutia evanjelických laických pracovníkov,
Martin Kováč, predseda o. z. Hnutia evanjelických laických pracovníkov

OBSAH ČÍSLA:

 • VYHLÁSENIE HELP O. Z. K MARENIU VOLIEB ZO STRANY DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV NA SLOVENSKU
 • ROZHOVOR S IVANOM EĽKOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA
 • ROZHOVOR S MARIÁNOM KAŇUCHOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA
 • EVANJELIK ASSASSIN
 • PROSBA S VÝZVOU
 • POZVÁNKA NA 12. VZ SEŽ
 • VÝZVA K ÚČASTI NA VOĽBÁCH
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • STANOVISKO BRATA BISKUPA VD A PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV K LISTU P-ECAV ZO DŇA 30.8.2018
 • POZVANIE NA DEŇ ZMIERENIA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 26/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár