Reformačné listy č. 29/2018

Milé sestry, milí bratia, milí naši čitatelia,

vstúpili sme do desiateho mesiaca tohto roku. Mesiaca, v ktorom si už tradične pripomíname Pamiatku reformácie. V uplynulom roku sme si pripomenuli výnimočné 500. výročie Reformácie. Veríme, že október 2018 bude výnimočný opäť, a to najmä pre našu – Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku.

S napätím totiž očakávame výsledky volieb generálneho biskupa našej cirkvi. A s napätím budeme sledovať, ako bude realizované sčítanie hlasov, presnejšie zvolanie sčítacej komisie, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV. Rokovanie generálneho presbyterstva bolo stanovené na 15.októbra 2018. Preto veríme, že sčítanie hlasov sa bude realizovať a evanjelická verejnosť bude informovaná o výsledku. Zároveň sa o dva týždne uskutoční aj zasadnutie Synody ECAV na Slovensku, a to 19. – 20. októbra v Martine, v priestoroch Biblickej školy. Všetky udalosti, ktoré sú pred nami si vyžadujú veľa modlitieb, preto vás k nim pozývame. Prosíme, nesme našu cirkev na modlitbách pred Pánom Bohom, aby požehnal znovuzrodenie cirkvi a pomohol našim cirkevným predstaviteľom spravovať našu cirkev múdro, spravodlivo a v bázni pred Pánom Bohom.

OBSAH ČÍSLA:

  • OKTÓBER BOL V DEJINÁCH ROZHODUJÚCI, OKTÓBER 2018 ROVNAKO
  • ZASADAL KONVENT ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU
  • ĽUDOVÉ ČASOPISY EVANJELICKEJ CIRKVI V ROKOCH 1918–1938
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 29/2018

Prevzaté zo stránky: http://help-ecav.sk/h-e-l-p

Pridaj komentár