Oznamy z Predpôstnej nedele – 23.február 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.marca 2020) – bude to 1.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Tak, ako je tomu zvykom v našom Cirkevnom zbore, na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina na budúci týždeň nebude. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Aj napriek tomu, že tento týždeň sú jarné prázdniny, vyučovanie konfirmácie bude v piatok 28.februára 2020 a v rámci vyučovania konfirmácie by sme chceli ísť na spoločné stretnutie dorastu, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Hrádok v Estrádnej sále Domu kultúry so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných konfirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov.

(5) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(6) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(7) Pri východe z chrámu Božieho sú na stolíku na papieri vytlačené informácie pre poskytnutie 2% zo zaplatených daní pre Občianske združenie Kostolík-detská besiedka. Tieto informácie sú potrebné pre zamestnancov, ale aj pre podnikateľov. Informácie nájdete aj na nasledovnom odkaze: Kostolík-detská besiedka

(8) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(9) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(10) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(11) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(12) Bratia a sestry, keďže po celej našej cirkvi (aj po Cirkevných zboroch v Liptovsko-oravskom senioráte) koluje petícia za brata farára Jána Meňkyho pôsobiaceho v Cirkevnom zbore Michalovce, dôležité je najprv si dôsledne prečítať oficiálne stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k tejto veci zverejnené na internetovej stránke „www.ecav.sk“ a až potom sa rozhodnúť, či vôbec petíciu podpíšete. Petícia je iniciatívou Asociácie slobodných zborov (ASLOZ), o ktorej je reč v oznamoch v bode 9.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (13.februára 2020) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Uličnou rodenou Goliášovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina si s láskou a úctou spomína na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú a pri tejto príležitosti venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéry Janka a Alica s rodinou 50,-€; svatka Dudová 20,-€; susedy Želmíra Jurčová 10,-€; a Janka Bačíková s rodinou 10,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 27: „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? … Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy! … Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“

 

  • Náš spolubrat Martin Uličný sa v týchto dňoch dožíva okrúhleho životného jubilea 70-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života. Spolu so svojou rodinou z vďačnosti naproti Pánu Bohu venoval na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.
  • Manželia Zdeno Bolčiš a Elena rodená Fáberová sa dožívajú svojho polookrúhleho životného jubilea, keď pred 45-timi rokmi vykročili na spoločnú cestu životom a sľúbili si vernosť a láska na celý život. Pánu Bohu ďakujú za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Našich oslávencov nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová Písma svätého, ktoré čítame v Žalme 117: „Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár