Oznamy zo 4.nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom- 2.február 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.februára 2020) – bude to Nedeľa Deviatnik. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že výročný a volebný konvent nášho Cirkevného zboru sa bude konať odo dneška za dva týždne, teda v Nedeľu po Deviatniku (16.februára 2020) v rámci služieb Božích.

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Po Advente a Vianočných prázdninách pokračujeme aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 5.februára 2020 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v Medzinárodnom Aliančnom modlitebnom týždni. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 7.februára 2020 o 18,30 hodine.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 7.februára 2020 o 17,30 hodine.

(7) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 8.februára 2020. Ak Pán Boh dá vhodné a dobré počasie, tak sa stretneme na klzisku na multifunkčnom ihrisku o 16,00 hodine.

(8) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(9) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(10) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(11) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Bratia a sestry! Predsedníctvo Cirkevného zboru sa na vás obracia s prosbou o pomoc pri hľadaní ochotných ľudí, ktorí by slúžili hrou na organe. Naša sestra kantorka je dlhodobo nemocná a my čoraz viac pociťujeme, ako chýba jej služba v našom Cirkevnom zbore. Na Vianočné sviatky sa nám podarilo narýchlo zohnať výpomoc z okolitých Cirkevných zborov. Na vlastnej situácii sme teraz pocítili, že v našej cirkvi chýbajú nielen farári (mnohé Cirkevné zbory nemajú svojho farára), ale rovnako tak chýbajú aj kantori. Ak sa nám nepodarí nájsť človeka ochotného slúžiť hrou na organe, budeme si musieť zvykať na to, že služby Božie budú bez organového sprievodu. Našej sestre kantorke prajeme veľa Božieho požehnania, Božej milosti a pomoci a tiež skoré uzdravenie (aj keď liečenie si vyžaduje svoj čas), aby nám mohla ďalej slúžiť hrou na organe.

(14) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(15) Bratia a sestry, keďže po celej našej cirkvi (aj po Cirkevných zboroch v Liptovsko-oravskom senioráte) koluje petícia za brata farára Jána Meňkyho pôsobiaceho v Cirkevnom zbore Michalovce, dôležité je najprv si dôsledne prečítať oficiálne stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k tejto veci zverejnené na internetovej stránke „www.ecav.sk“ a až potom sa rozhodnúť, či vôbec petíciu podpíšete. Petícia je iniciatívou Asociácie slobodných zborov (ASLOZ), o ktorej je reč v oznamoch v bode 11.

(16) Oznamujeme všetkým presbyterom, že zasadnutie výročného zborového presbyterstva bude vo štvrtok 6.februára 2020 so začiatkom o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(17) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (27.januára 2020) uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Zuzanou Fronkovou rodenou Uličnou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéra Ľubica s rodinou 20,-€; syn Ján s rodinou 20,-€.
  • V týchto dňoch (1.februára 2020) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Milošom Pozorom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 74.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného venovala na opravu chrámu Božieho 50,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 90: „Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa, ľudskí synovia! … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; bo rýchle prejde, a my odletíme. … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár