Oznamy z 2.pôstnej nedele – 8.marec 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (15.marca 2020) – bude to 3.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Keďže brat farár je momentálne na PN, pôstna večiereň bude v prípade jeho vyzdravenia len vo štvrtok so začiatkom o 17,00 hodine. Ak by sa niečo dovtedy zmenilo, bude to ohlásené obecným rozhlasom, ako tomu bolo aj v uplynulom týždni.

(4) Vyučovanie konfirmácie v piatok, teda 13.marca 2020 bude nasledovne: pre 1.ročník o 18,30 hodine a pre 2.ročník o 17,30 hodine. Prípadnú zmenu brat farár oznámi rodičom konfirmandov.

(5) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(6) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(7) Pri východe z chrámu Božieho sú na stolíku na papieri vytlačené informácie pre poskytnutie 2% zo zaplatených daní pre Občianske združenie Kostolík-detská besiedka. Tieto informácie sú potrebné pre zamestnancov, ale aj pre podnikateľov. Informácie nájdete aj na nasledovnom odkaze: Kostolík-detská besiedka

(8) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(9) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(10) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(11) Bratia a sestry, keďže po celej našej cirkvi (aj po Cirkevných zboroch v Liptovsko-oravskom senioráte) koluje petícia za brata farára Jána Meňkyho pôsobiaceho v Cirkevnom zbore Michalovce, dôležité je najprv si dôsledne prečítať oficiálne stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k tejto veci zverejnené na internetovej stránke „www.ecav.sk“ a až potom sa rozhodnúť, či vôbec petíciu podpíšete. Petícia je iniciatívou Asociácie slobodných zborov (ASLOZ), o ktorej je reč v oznamoch v bode 8.

(12) Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. V pôstnom období sa kresťania pripravujú na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, prítomných členov CZ; ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve, máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, nemôžu prísť do nášho spoločenstva, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (6.marca 2020) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým synom, bratom a blízkym príbuzným Rudolfom Fronkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 50.roku jeho pozemského života. Zároveň si spomínajú aj na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného Rudolfa Fronku st. pri 17.výročí jeho úmrtia. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojich blízkych venovala nasledovné milodary: mama a manželka na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€; sestra a dcéra na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€; a na Detskú besiedku 20,-€; rodina Porubänová na opravu strechy chrámu Božieho 20,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 39: „Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný! Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. … Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom ako všetci moji otcovia.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár