Oznamy z 1.pôstnej nedele – 1.marec 2020

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.marca 2020) – bude to 2.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Ofera po službách Božích bude venovaná na Generálnu podporoveň.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, vzhľadom na moje prechorenie, budeme mať len vo štvrtok pôstnu večiereň so začiatkom o 17,00 hodine. Ak by sa môj zdravotný stav zhoršil, zmena bude oznámená obecným rozhlasom.

(4) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 6.marca 2020 o 18,30 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 6.marca 2020 o 17,30 hodine.

(6) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 7.marca 2020 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) LOS pozýva na seniorátne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční zajtra, teda v pondelok 2.marca 2020 o 18,00 hodine v Liptovskej Sielnici. Témou stretnutia je heslo na tento rok: Verím, pomôž mojej nevere!.

(8) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(9) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(10) Pri východe z chrámu Božieho sú na stolíku na papieri vytlačené informácie pre poskytnutie 2% zo zaplatených daní pre Občianske združenie Kostolík-detská besiedka. Tieto informácie sú potrebné pre zamestnancov, ale aj pre podnikateľov. Informácie nájdete aj na nasledovnom odkaze: Kostolík-detská besiedka

(11) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(14) Bratia a sestry, keďže po celej našej cirkvi (aj po Cirkevných zboroch v Liptovsko-oravskom senioráte) koluje petícia za brata farára Jána Meňkyho pôsobiaceho v Cirkevnom zbore Michalovce, dôležité je najprv si dôsledne prečítať oficiálne stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k tejto veci zverejnené na internetovej stránke „www.ecav.sk“ a až potom sa rozhodnúť, či vôbec petíciu podpíšete. Petícia je iniciatívou Asociácie slobodných zborov (ASLOZ), o ktorej je reč v oznamoch v bode 11.

(15) Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. V pôstnom období sa kresťania pripravujú na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, prítomných členov CZ; ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve, máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, nemôžu prísť do nášho spoločenstva, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (17.február 2020) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Janou Porubänovou rodenou Kubekovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 66.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju manželku, mamu, starú mamu a blízku príbuznú venovala na opravu strechy chrámu Božieho nasledovné milodary: manžel Ivan 50,-€; dcéra Silvia s rodinou 30,-€; syn Ivan s rodinou 30,-€; manželia Ján a Viera Bačíkoví 10,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 130: „Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine,  Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! … U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. … Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2020)

Pridaj komentár