Reformačné listy č. 19/2018

„Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62, 2

Cirkev v Božích dejinách

Máme za sebou zložité týždne a niekoľko náročných nedieľ ešte pred sebou. Čakajú nás voľby Predsedníctva ECAV, voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV. Napriek všetkým pocitom, ktoré máme, otáznikom či pochybnostiam – pokúsme sa, prosím, tento volebný maratón so cťou zvládnuť a voľby slobodne dokončiť. Pokúsme sa nadýchnuť a našu cirkev previesť modlitbami, slušnosťou a s láskou aj cez tieto časy. Continue reading „Reformačné listy č. 19/2018“

Reformačné listy č. 18/2018

Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.“ Skutky 2:37-38

DAR DUCHA SVÄTÉHO

Duch Svätý je nebezpečný – vyrušuje, nenechá veci len tak, usvedčuje, odkrýva, obviňuje, napomína, odhaľuje. To všetko ale hlavne preto, aby nás udržal na ceste do neba, na správnej ceste, aby sme „neodpadli od „živého Boha“, odhaľuje nám prekážky, nástrahy, upozorňuje na vlažnosť, na to, keď si začíname plniť srdce niečím iným než Božím slovom a správnymi myšlienkami. Continue reading „Reformačné listy č. 18/2018“

Reformačné listy č. 17/2018

Nemám čas!
Keď pozývam ľudí k modlitbám, k príhovorom, k pôstu, často počujem odpoveď: „Na to, žiaľ, nemám čas“. V poriadku, rešpektujem to, ale chcem ti položiť otázku: „Na čo teda ten čas, ktorý ti bol každý deň darovaný, míňaš? Na prácu, aby si sa mal lepšie, zabezpečil svojich blízkych a doprial si? Iste, pracovať je dôležité, ale nie je niekedy čas aj toto dať na Boží oltár, keď vidíš, že sa Boží dom rúca? Na svoje koníčky, oddych, iné povinnosti, televíziu … Ty vieš najlepšie, do čoho investuješ svoj čas. Ale koľko ti ho reálne ostáva na to, aby si v tichu a v túžbe srdca trávil čas pred Bohom, hľadal „Jeho tvár“, kým sa ti chce dať nájsť? Koľko času denne si oddeľuješ, aby si bol v Jeho slove a rozjímal nad ním „vo dne, v noci“. To nie je len úlohou farárov (koľkí z nich to robia? Veď práve oni zlyhávajú!) Ty si pred Bohom za to rovnako zodpovedný. Continue reading „Reformačné listy č. 17/2018“

Reformačné listy č. 16/2018

ČI SI CELKOM ZAVRHOL JÚDU, ČI CÍTIŠ ODPOR K SIONU? PREČO SI NÁS ZBIL, ŽE NIETO PRE NÁS UZDRAVENIA? ČAKÁME NA POKOJ – ANI NIČ DOBRÉHO NIET; A NA ČAS UZDRAVENIA, ALE HĽA – ZDESENIE. HOSPODINE, POZNÁME SVOJU BEZBOŽNOSŤ A VINU NAŠICH OTCOV, LEBO SME ZHREŠILI PROTI TEBE. PRE SVOJE MENO NEZAVRHNI, NEZNEUCTI TRÓN SVOJEJ SLÁVY. ROZPOMEŇ SA A NEZRUŠ SVOJU ZMLUVU S NAMI. Jeremiáš 14,19–21
VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI
Výsledky kandidačných porád, tak na biskupa Západného dištriktu ECAV, ako aj na nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu, dávajú nádej na zastavenie ďalšieho úpadku a následne postupné zlepšenie situácie v cirkvi. Bude potrebných veľa praktických krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, pokánia a rovnako aj spolupráce na obnove zbúraných hradieb Jeruzalema v našej cirkvi. Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou a zodpovedne. Pristúpme zodpovedne k voľbám biskupov, ktoré už túto nedeľu začínajú v našich cirkevných zboroch.

Continue reading „Reformačné listy č. 16/2018“

Reformačné listy č. 15/2018

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17
SVIATKY PRAVDY
Blížia sa Svätodušné sviatky. Patria k mojim najmilším kresťanským sviatkom. Dôvod je jednoduchý – je to sviatok nehmatateľný, neuchopiteľný ľudskými zmyslami. Väčšina obyvateľov tejto krajiny často ani netuší, že také sviatky existujú. Veď predsa nemajú vonkajšie znaky. Nepečieme, nevaríme, nezdobíme príbytky, nenakupujeme darčeky, nemáme výrazné rituály (často pohanské, folklórne). Ba čo viac – neposielame si ani pohľadnice s motívom Ducha Svätého, maily, či sms-správy. Neorganizujeme koncerty, podujatia, trhy či zbierky. Poviem to priamo. Ľudia v podstate nevedia ako tieto sviatky majú sláviť. Keďže im chýba vonkajšia rozpoznateľná forma, stáva sa, že tieto sviatky neberú priveľmi vážne a dokonca ich úplne ignorujú. Ťažko nájdeme zreteľnú informáciu o týchto sviatkoch v tlačených médiách či na internete. Veď akú „pútavú“ fotografiu si na titulke časopisu viete v tejto súvislosti vôbec predstaviť?V kontexte Svätodušných sviatkov sa často hovorí ako o narodeninách cirkvi. To je vonkajší znak, ktorému už ľudia dokážu porozumieť. Podstatné je však to, na akom základe sa cirkev zrodila. A z čoho vyrástla. Aký to bol silný impulz, ktorý vniesol do Kristovho učenia nový smer, novú nádej a istotu Božej pravdy!

Continue reading „Reformačné listy č. 15/2018“

Reformačné listy č. 14/2018

Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 1. Timoteovi 3:1-5

Continue reading „Reformačné listy č. 14/2018“

Reformačné listy č. 13/2018

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ List ap. Pavla Efezským 5, 1 – 2

Voľby v ECAV sú tu a naša zodpovednosť tiež!
Dlho sa hovorilo o tom, že v roku 2018 budú voľby dvoch nových biskupov, a to obdobie je tu. Priamo pred nami. V pondelok, 23. 4. 2018, zasadala Kandidačná porada na voľbu biskupa Západného dištriktu. Continue reading „Reformačné listy č. 13/2018“

Reformačné listy č. 12/2018

Dostali ste už list, kde vám dotyčný vysvetľuje, ako ste nesprávne reagovali, a ako vám už pred časom dal odpoveď a ako vám bolo všetko vysvetlené a pritom, všetko napísané, bolo samý výmysel? Ťažká predstava. Zvlášť ak to máte čítať, ako ten, ktorému to patrí! Vtedy „kypí žlč a ústa ohlas vydajú …“.

Videl som film Za nepriateľskou líniou. S vojenskou tematikou. Lietadlá a boje. Lenže, keď je film na základe skutočného príbehu, vtedy človek spozornie a už to nie je len tak hocaký film. Za nepriateľskou líniou nie je jednoduché prežiť. Ale o tom to je … Continue reading „Reformačné listy č. 12/2018“

Reformačné listy č. 11/2018

Čas kriku kameňov
Bratia a sestry, poznáte tento text? Hovorí ho Pán Ježiš. „Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“ Lk 19,40. Isteže ste ho čítali a samozrejme aj počuli. Hovoril to farizejom. Lebo keď prichádzal ku svahu Olivového vrchu, tak „celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha.“ Kričali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Lk 19, 37 – 38. To sa samozrejme niektorým farizejom nepáčilo. Veď oni sú tí, ktorých by mali oslavovať. Nemôžu predsa oslavovať Toho, ktorý im kazí politiku a ich vplyv. Continue reading „Reformačné listy č. 11/2018“

Reformačné listy č. 10/2018

Veľkonočné sviatky pominuli a my ideme každý svojou cestou. Osamelí, alebo po dvaja, alebo aj viacerí … možno odchádzame predčasne, nezažili sme to najdôležitejšie. Zaujímavý je údaj o vzdialenosti od Jeruzalema. Naše vzdialenosti od veľkonočných udalostí sú rôzne – blízke, menej blízke, dokonca aj veľmi vzdialené … Tradície, jedlá, alebo aj jadro evanjelia … to sú tie vzdialenosti. Continue reading „Reformačné listy č. 10/2018“