Reformačné listy č. 14/2018

Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 1. Timoteovi 3:1-5


 VOLEBNÉ NEDELE PRED NAMI

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými“ Žalm 119, 130

119. Žalm je nesmierne cennou inšpiráciou práve pre dnešné dni v našej cirkvi. Nájdeme v ňom úprimné vyznania viery, túžby po Bohu, túžby po spravodlivosti, po ochrane. Nie raz sa v texte žalmu opakuje slovo svedectvo, spravodlivosť, zákon Hospodinov. Zároveň žalmista túži po poznaní Božích svedectiev, Božích právd, keď píše: „Spravodlivosť Tvojich svedectiev je večná; urob ma chápavým, nech žijem“ Žalm 119, 144. A práve to je výzvou aj pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ktorá žije v očakávaní volieb svojich predstaviteľov. Je teda na nás, aby sme sa stali chápavými, rozumnými, aby sme verne nasledovali svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a nechali svoje mysle osvietiť Kristovým svetlom.

V tomto čísle Reformačných listov vám prinášame informácie o kandidátoch na biskupa ZD ECAV, ich životopisy a rozhovory s nimi, aby ste si mohli vytvoriť obraz o bratoch farároch, ktorí vstúpili do volebného procesu. Zaiste ani na stránkach časopisu nemožno zachytiť všetko o kandidujúcich bratoch, avšak nech vám tieto texty poslúžia ako inšpirácia pri rozhodovaní sa, koho zvoliť za nového pastiera, nového biskupa Západného dištriktu. Oslovili sme všetkých piatich kandidátov, jeden z nich brat farár Michal Zajden nevyužil priestor na publikovanie svojho životopisu a odpovedí na otázky v Reformačných listoch. V ďalšom čísle Reformačných listov by sme radi publikovali programy, vízie, ciele kandidátov na biskupa.

Pokúsme sa spoločne dobre na volebné nedele v našej cirkvi pripraviť. Modlitbou, pôstom, modlitebnými stretnutiami za dobrého pastiera Západného dištriktu. A pripravme sa aj organizačne, aby sme vydali dobré svedectvo o tom, že nám záleží na slušnom a transparentom priebehu volieb! Nech nám pri tom Pán Boh pomáha.

OBSAH ČÍSLA:

 • VOLEBNÉ NEDELE PRED NAMI
 • KANDIDÁTI NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU
  • JÁN BUNČÁK, ZBOROVÝ FARÁR V CZ TRENČÍN
  • JÁN ČERMÁK, NÁM. FARÁR V CZ POHRONSKÝ RUSKOV
  • JÁN HROBOŇ, ZBOROVÝ FARÁR V CZ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
  • JÁN JANČO, ZBOROVÝ FARÁR V CZ KALNÁ N/HRONOM
  • MICHAL ZAJDEN, NÁM. FARÁR V CZ BANSKÁ BYSTRICA – RADVAŇ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÝZVA PRE KANDIDÁTOV
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • TVÁRE
 • DEŇ MATIEK
 • KRÁTKA SPRÁVA Z VZ OZ HELP

Tu si môžete stiahnuť a prečítať: Reformačné listy č. 14/2018

 

Pridaj komentár