Oznamy z 21.nedele po Svätej Trojici – 21.október 2018 – Poďakovanie za úrody zeme

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (28.októbra 2018) – bude to 22.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek spôsobom pomohli pri príprave dnešného sviatočného dňa – Poďakovania za úrody zeme.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Po letných prázdninách v tomto školskom roku sme začali aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu o dva týždne, teda 7.novembra 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka (Mk 9,14-29). O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v chráme Božom v utorok 23.októbra 2018 nasledovne: tenor o 17,30 hodine a ostatné hlasy sa pridajú o 18,00 hodine. Je potrebné si doniesť pieseň: Zachovaj nás v svojom slove… .

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 26.októbra 2018 o 17,30 hodine. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na spoločné stretnutie dorastu, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Ján – Kultúrny dom v Uhorskej Vsi. so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných konfirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov.

(7) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(8) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(9) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(10) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(11) Liptovsko-oravský seniorát nás pozýva na budúcu nedeľu, teda 28.októbra 2018 na inštaláciu novozvoleného seniora Liptovsko-oravského seniorátu, ktorá sa uskutoční v chráme Božom v Hybiach so začiatkom o 15,00 hodine.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za opravu chodníka pred farou, ktorá prebiehala v uplynulých týždňoch.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pri Poďakovaní za úrody zeme boli z vďačnosti naproti Pánu Bohu prinesené nasledovné milodary:
  • Členovia zborového spevokolu a presbyteri venovali na cirkevné ciele spolu 180,-€.
  • Pánu Bohu známy brat venoval pre spevokol 10,-€.
  • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Štefanom Rúčkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 48.roku jeho pozemského života. Na svojho syna, manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného si spomína manželka, deti a mama a na opravu strechy chrámu Božieho venovali 50,-€; rodina Lichardusová 30,-€; rodina Pelachová 20,-€.
  • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Martinom Bartekom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 78.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si spomínajú dcéry s rodinami. Zároveň si spomínajú aj na svoju mamu, brata a sestru. Spomínajúca rodina venovala na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 22: „V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. … Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár