Oznamy z Nedele po Deviatniku – 24.február 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.marca 2019) – bude to Predpôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Od pondelka (25.februára 2019) do stredy (27.februára 2019) bude brat farár odcestovaný na Teologickej konferencii na Morave. V súrnych prípadoch ho zastúpi sestra farárka Erika Pospíšilová z Pribyliny.

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok o 17,10 hodine v zborovej miestnosti.

(5) Biblická hodina tento týždeň nebude.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 1.marca 2019 o 17,30 hodine.

(7) Dorast sa stretne v piatok, teda 1.marca 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(8) V sobotu 2.marca 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(9) Liptovsko-oravský seniorát nás pozýva na seniorátne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.marca o 18,00 hodine v Liptovskom Mikuláši na starej fare. Témou stretnutia bude: Misijná služba a evanjelium pre veriacich v rezorte Ministerstva vnútra. Naším hosťom bude mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. – ev.a.v. duchovný v Polícii.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V piatok 15.februára 2019 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Emíliou Uličnou rodenou Goliášovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na opravu strechy chrámu Božieho nasledovné milodary: dcéra Janka, netere a dcéra Alica s rodinou spolu 200,-€; svatka Dudová a rodina Izvorská 40,-€; rodina Forgáčová a Betušiaková 50,-€; rodina Palajová, Lopčianska, Bačíková, Benčeková a Viola Fronková spolu 70,-€; priateľky – rodina Pozorová a Želmíra Jurčová spolu 80,-€; susedy: Bačíková 10,-€; Pelachová 10,-€; Pozorová 10,-€; Vrbičanová 10,-€; Barteková 20,-€; Cholvad 10,-€; Šuňavcová 10,-€; Benčeková 10,-€; Oravcová 10,-€; Čatlošová 10,-€; Ilavský 10,-€; suseda Lenka Hájková–Orešková s rodinou 20,-€; susedia Gajdošoví 10,-€; susedy z bytovky na cirkevné ciele spolu 50,-€.
  • V utorok 19.februára 2019 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Janou Porubänovou rodenou Kubekovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 66.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou manželkou, mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžeel Ivan 40,-€; deti s rodinami 40,-€; švagriná Hana Porubänová s rodinou 20,-€; rodina Bačíková 10,-€; Štefan Jurčo a Dana Chovanová spolu 10,-€.
  • V týchto dňoch (14.februára 2019) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Zuzanou Majerčíkovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 99.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, sestru a blízku príbuznú venovala na opravu strechy chrámu Božieho nasledovné milodary: syn Milan s rodinou 50,-€; dcéra Libuša s rodinou 50,-€; syn Martin 50,-€; dcéra Zuzana s rodinou 50,-€; sestra Jolana Uličná 20,-€.
  • V týchto dňoch (21.februára 2019) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Zdenom Fronkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 43.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho brata, švagra a blízkeho príbuzného si spomína aj na svojho otca pri siedmom výročí jeho úmrtia (7.marca) a tiež na svoju mamu pri štvrtom výročí jej úmrtia (27.januára). Spomínajúca rodina venovala pri tejto príležitosti nasledovné milodary: brat s rodinou 30,-€ na cirkevné ciele.

Smútiacim pozostalým rodinám a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 31: „K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! … Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil! … Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný. … Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť, zármutkom chradne mi oko i duša i telo. Život mi žiaľom hynie, a moje roky vzdychaním. Podlomila sa moja sila… Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy…“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár