Oznamy z 5.pôstnej nedele – 7.apríl 2019

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2019 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (14.apríla 2019) – bude to 6.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií. Po skončení Pašiových služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať pôstne večierne v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Prípadná zmena bude vyhlásená v obecnom rozhlase.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok v rámci pôstnej večierne, teda so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu v utorok so začiatkom na pôstnej večierni o 17,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Blízko kríža; 2.Víťaz nad smrťou.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 12.apríla 2019 o 17,30 hodine.

(7) Dorast sa stretne v piatok, teda 12.apríla 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(8) V sobotu 13.apríla 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže v zborovej miestnosti.

(9) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2019“, ktorý sa bude konať v termíne 8.5.-12.5.2019 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Elektronické prihlasovanie bolo kvôli naplneniu kapacity ukončené. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. Preto prosím účastníkov, ktorí ešte nepriniesli papierovú prihlášku na „KoLOS 2019“, aby tak urobili v dohľadnej dobe. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2019.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) Dnešná – 5.pôstna nedeľa nám signalizuje, že pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili Popolcovou stredou, sa nezadržateľne kráti. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť k stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(15) Cirkevný zbor pozýva svojich členov na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 25.mája 2019 a pôjdeme navštíviť CZ Vranov nad Topľou. Odchod autobusu bude o 7,30 hodine z autobusovej zastávky. V programe zájazdu je prehliadka evanjelického a.v. chrámu Božieho, prehliadka mesta, baziliky, vodnej nádrže Domaša,… Cena zájazdu sa bude odvíjať od počtu zúčastnených – približne 15,-€ na osobu. Bližšie informácie získate u sestry Ivety Tarageľovej.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (2.apríla 2019) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Irenou Bačíkovou rodenou Valientkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti v nedožitom 77.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, testinú a blízku príbuznú venovala na opravu strechy chrámu Božieho nasledovné milodary: dcéra s rodinou a nevesta s rodinou spolu 40,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 90: „…Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; bo rýchle prejde a my odletíme. … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár