Oznamy zo 4.pôstnej nedele – 31.marec 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.apríla 2019) – bude to 5.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme čítať a spievať z Pašií.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať pôstnu večiereň, ale len v utorok o 17,00 hodine, lebo vo štvrtok budem odcestovaný na konferencii v Poprade. Prípadná zmena bude vyhlásená v obecnom rozhlase.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok v rámci pôstnej večierne, teda so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Od stredy 3.apríla 2019 do nedele 7.apríla 2019 so začiatkom o 18,00 hodine sa budú v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku konať evanjelizačné večery „PreTeba 2019“. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: PreTeba 2019

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 5.apríla 2019 o 17,30 hodine. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na evanjelizačný večer „PreTeba 2019“, ktorý začína o 18,00 hodine v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku.

(7) Dorast sa stretne v piatok, teda 5.apríla 2019 o 18,00 hodine na evanjelizačnom večeri „PreTeba 2019“ v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku.

(8) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2019“, ktorý sa bude konať v termíne 8.5.-12.5.2019 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2019“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2019. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2019.

(9) V sobotu 6.apríla 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže na evanjelizačnom večeri „PreTeba 2019“ v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. V pôstnom období sa kresťania pripravujú na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, prítomných členov CZ; ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve, máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, nemôžu prísť do nášho spoločenstva, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Vo štvrtok 28.marca 2019 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Margitou Rúčkovou rodenou Chomovou, ktorú si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti v nedožitom 99.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti Ján, Milan, Ľubomír a Jana s rodinami 200,-€; rodina Ambrózová 50,-€; rodina Rumanová 40,-€; Dana Kokošková 10,-€; Eva Chomová s rodinou 20,-€; krstné dcéry s rodinami 30,-€; rodina Jána Fronku a Marka Fronku spolu 20,-€; rodina Pallová z Pribyliny 20,-€; Emília Oravcová a rodina Mudroňová na detskú besiedku 20,-€; susedia Bartkoví a Rúčkoví spolu 20,-€; suseda Božena Oravcová 10,-€; Ján Húsenica s manželkou z Pribyliny 10,-€; Elena Fáberová s manželom 10,-€.

Smútiacej pozostalej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 33: „Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Z miesta, kde tróni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme, … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. … Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár