Oznamy z 21.nedele po Svätej Trojici – 10.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.novembra 2019) – bude to 22.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) V sobotu – 16.novembra 2019 v Ružomberku budú v evanjelickom chráme Božom so začiatkom o 15,00 hodine služby Božie pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie a po nich bude so začiatkom o 17,00 hodine v synagóge moderovaná panelová diskusia. Srdečne Vás všetkých pozývame…

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Po letných prázdninách sme aj v tomto školskom roku začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 13.novembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude nasledovne: všetky hlasy (ženské aj mužské) vo štvrtok o 18,00 hodine.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník tento týždeň nebude.

(7) Stretnutie dorastu, pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže tento týždeň nebude.

(8) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(9) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(12) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV dištriktuálnu oferu v roku 2019 pre Cirkevný zbor Gelnica na opravu havarijného stavu strechy chrámu Božieho. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vyzýva a povzbudzuje všetky Cirkevné zbory Východného dištriktu, aby svojimi zbierkami na službách Božích prejavili svoju štedrosť a bratsko-sesterskú spolupatričnosť s veriacimi bratmi a sestrami v Cirkevnom zbore Gelnica. V našom Cirkevnom zbore prebiehala do konca mesiaca október 2019 zbierka na tento účel, a vyzbieralo sa viac ako 284,-€.

(15) Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu ECAV seniorátnu oferu v roku 2019 pre Cirkevnú materskú školu „Koráb“ v Liptovskom Hrádku. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca november 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • K poslednej rozlúčke s Jaroslavom Strniskom, s ktorým sme sa rozlúčili v nádeji vzkriesenia a večného života v nedeľu 27.októbra 2019, boli prinesené ešte nasledovné milodary: syn Ján s priateľkou 50,-€; sestra Božena s rodinou 30,-€; a kmotra Elena Blahútová s rodinou 30,-€.
  • V týchto dňoch (8.novembra 2019) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Eugenom Danielom Grešom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 93.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomínajú a na Cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéra Jela s rodinou 100,-€; nevesta Emília s rodinou 50,-€; rodiny Valientková, Lehotská, Tarageľová, Šuňavcová a Fáberová spolu 100,-€.
  • V týchto dňoch (6.novembra 2019) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Vrbičanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 87.roku jeho pozemského života. Rodina si zároveň spomína aj na mamu, starú mamu Máriu Vrbičanovú rodenú Chomovú pri 19.výročí jej úmrtia, ktoré uplynulo v septembri. Na svojich rodičov, starých rodičov a blízkych príbuzných si s láskou a úctou spomínajú dcéry, vnuci a pravnuci so svojimi rodinami a na opravu strechy chrámu Božieho 100,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 22: „V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. … Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár