Oznamy z 20.nedele po Svätej Trojici – 3.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (10.novembra 2019) – bude to 21.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) V pondelok (4.novembra 2019) sa so začiatkom o 18,00 hodine uskutoční v Cirkevnom zbore Žaškov už štvrté spoločné seniorátne stretnutie mužov Liptovsko-oravského seniorátu. Tentoraz bude hlavnou témou stretnutia ZLOSŤ. (Odchod na stretnutie je o 16,30 hodine spred fary.)

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Po letných prázdninách sme aj v tomto školskom roku začali s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 6.novembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(5) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v zborovej miestnosti nasledovne: ženské hlasy v stredu o 18,00 hodine a mužské hlasy v utorok o 18,00 hodine.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 8.novembra 2019 o 18,30 hodine.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 8.novembra 2019 o 17,30 hodine.

(8) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 9.novembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(12) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(13) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(14) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(15) Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV dištriktuálnu oferu v roku 2019 pre Cirkevný zbor Gelnica na opravu havarijného stavu strechy chrámu Božieho. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vyzýva a povzbudzuje všetky Cirkevné zbory Východného dištriktu, aby svojimi zbierkami na službách Božích prejavili svoju štedrosť a bratsko-sesterskú spolupatričnosť s veriacimi bratmi a sestrami v Cirkevnom zbore Gelnica. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca október 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulú nedeľu (27.októbra 2019) sme v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Jaroslavom Strniskom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 75.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím otcom, bratom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: syn Ján s priateľkou 70,-€.
  • V týchto dňoch (26.októbra 2019) uplynulo 10 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulou Emíliou Oravcovou rodenou Uličnou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomína dcéra s rodinou a zároveň si spomínajú aj na zosnulého otca a brata. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.
  • V týchto dňoch (3.novembra 2019) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Milanom Palajom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomínajú dcéra a syn so svojimi rodinami a na opravu strechy chrámu Božieho venovali 100,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 33: „Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. … Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. … Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár