Oznamy z 19.nedele po Svätej Trojici – 27.október 2019

(1) Na službách Božích sa stretneme nielen na budúcu nedeľu ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, vo štvrtok 31.októbra 2019 na Pamiatku reformácie v chráme Božom večer o 17,00 hodine.

(2) Služby Božie budú, ak Pán Boh dá, aj v sobotu 2.novembra 2019 na Pamiatku zosnulých v chráme Božom večer o 17,00 hodine. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.novembra 2019) – bude to 20.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Biblická hodina tento týždeň nebude.

(6) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v zborovej miestnosti v utorok 29.októbra 2019 nasledovne: ženské hlasy o 18,00 hodine a mužské hlasy o 18,30 hodine.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník tento týždeň nebude.

(8) Stretnutie dorastu, pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže tento týždeň nebude.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(12) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(13) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(14) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(15) Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV dištriktuálnu oferu v roku 2019 pre Cirkevný zbor Gelnica na opravu havarijného stavu strechy chrámu Božieho. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vyzýva a povzbudzuje všetky Cirkevné zbory Východného dištriktu, aby svojimi zbierkami na službách Božích prejavili svoju štedrosť a bratsko-sesterskú spolupatričnosť s veriacimi bratmi a sestrami v Cirkevnom zbore Gelnica. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca október 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(16) Touto cestou ďakujeme všetkým bratom a sestrám za pohrabanie lístia a pokosenie časti farského dvora a okolia kostola.

(17) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (20.október 2019) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s Miroslavom Šoporom, ktorého si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti v nedožitom 62.roku jeho pozemského života. S úctou a láskou si na svojho syna, manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného spomínajú: mama Margita Šoporová a na opravu strechy chrámu Božieho venovala 100,-€; syn Miroslav s rodinou a syn Richard s mamou venovali na opravu strechy chrámu Božieho spolu 50,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 39: „Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný! … Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom ako všetci moji otcovia. Odvráť odo mňa pohľad, nech pookrejem skôr, ako odídem, a nebude ma viac.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár