Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 26.august 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.septembra 2018) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Vyučovanie konfirmácie pre počas letných prázdnin nebude.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 23.septembra 2018. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Dorast sa stretne v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(6) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 21.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční tohto roku až po letných prázdninách, teda 16.septembra 2018 v športovej hale Poprad Aréna v Poprade s hlavnou témou „Deň zmierenia“. Dopoludňajšie služby Božie budú s prislúžením sviatosti Večere Pánovej a so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. V popoludňajšom duchovno-hudobnom programe odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu. Na Dištriktuálny deň je možné sa prihlásiť na farskom úrade, alebo na pripravenom tlačive v chráme Božom. Podľa počtu prihlásených budeme následne zariaďovať dopravu na Dištriktuálny deň. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom a tiež na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2018

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Na farský úrad sme dostali výsledky volieb generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku. Kandidáti na generálneho biskupa získali nasledovný počet hlasov z celkového počtu 18.704 hlasov: Sidonia Horňanová 2.302 hlasov, čo je 12,31%; Katarína Hudáková 3.513 hlasov, čo je 18,78%; Ivan Eľko 6.820 hlasov, čo je 36,46% a Marián Kaňuch 5.183 hlasov, čo je 27,71%. Neplatných bolo 886 hlasov, čo je 4,74%. Kandidát na generálneho dozorcu Ján Brozman získal z celkového počtu 18.667 hlasov 11.493 hlasov, čo je 61,57%. Generálnym dozorcom sa podľa výsledkov volieb stal brat Ing. Ján Brozman, doterajší dištriktuálny dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Na funkciu generálneho biskupa sa bude konať druhé kolo volieb. Ďalšie informácie o výsledkoch volieb generálneho predsedníctva nájdete na nasledovnom odkaze: Výsledky volieb generálneho predsedníctva

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (25.augusta 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našim zosnulým spolubratom Jánom Rumanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 78.roku jeho pozemského života. Na svojho brata a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomínajú: sestra Lýdia s rodinou, sestra Anna s rodinou a brat Dušan. Spomínajúca rodina venovala na Cirkevné ciele spolu 50,-€.
  • V týchto dňoch (1.septembra 2018) uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jaroslavom Vrbičanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 53.roku jeho pozemského života. Zároveň uplynulo 15 rokov, čo sa rozlúčili s Adamom Vrbičanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jeho pozemského života a tiež uplynulo pol roka, čo sa rozlúčili s Jaroslavom Vrbičanom ml., ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti náhle v nedožitom 28.roku jeho pozemského života. Na svojich zosnulých si s úctou a láskou spomína manželka, nevesta a mama s celou svojou rodinou a na Cirkevné ciele venovala 40,-€ a na Detskú besiedku 40,-€.
  • V týchto dňoch (24.augusta 2018) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Rúčkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 73.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného a tiež na svoju mamu si s úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Viera so svojimi rodinami a na Cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 102: „Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj svoju tvár pred mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! … Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár