Oznamy zo 6.pôstnej nedele (Kvetná) – 25.marec 2018

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2018 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Keďže dnešnou 6.pôstnou nedeľou (Kvetná nedeľa) vstupujeme do Veľkého týždňa, služby Božie budeme mať nielen na budúcu nedeľu, ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Zelený štvrtok (29.marca 2018) v chráme Božom večer o 18,00 hodine, na ktorých bude prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Služby Božie budú aj na Veľký Piatok (30.marca 2018) v chráme Božom so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií, preto si ich nezabudnite so sebou doniesť na služby Božie. Po skončení Veľkopiatkových pašiových služieb Božích bude potom prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(3) Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov budú, ak Pán Boh dá, v chráme Božom nasledovne: 1.slávnosť Veľkonočná (nedeľa 1.apríla 2018) – slávnostné služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborového farára); 1.slávnosť Veľkonočná – večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 2.apríla 2018) – služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku). Všetky spomínané ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(4) Biblická hodina tento týždeň nebude, a tento týždeň nebudeme mať ani pôstne večierne.

(5) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu v stredu so začiatkom o 19,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Ó hlava ubolená; 2.Ja viem, že žije.

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník tento týždeň nebude kvôli Veľkonočným prázdninám. Vyučovanie pre 2.ročník bude v pondelok o 18,00 hodine.

(8) Aj tohto roku sa organizuje seniorátny tábor pre konfirmandov – KoLOS 2018. Tohto roku je to v termíne  4.-8.mája 2018 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Konfirmandom bol rozposlaný e-mail s prihlasovacím formulárom na tento tábor, ktorý je potrebné vyplniť a elektronicky odoslať do 31.marca 2018 – kvôli zakúpeniu lístkov na ŽSR, nakoľko v termíne konania konfirmačného tábora je kvôli predĺženému víkendu väčší nápor na cestovanie so ŽSR. Ak má záujem o tábor niekto so starších konfirmandov, je potrebné sa ohlásiť na našom Evanjelickom a.v. farskom úrade v Liptovskej Kokave, aby som záujemcom ešte preposlal prihlasovací formulár.

(9) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) Zo seniorátneho presbyterstva prišlo do Cirkevných zborov uznesenie, kde Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu žiada všetky Cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu, aby z vieroučných dôvodov neumožnili bratovi Petrovi Soukupovi z Liptovského Hrádku vyvíjať vnútromisijnú činnosť na území svojich Cirkevných zborov. Zároveň Seniorátne presbyterstvo žiada vedenie Spoločenstva evanjelickej mládeže, aby bratovi Petrovi Soukupovi bolo odňaté poverenie viesť evanjelický dorast a mládež, keďže sa nezúčastňuje bohoslužobného života v Cirkevnom zbore, v ktorom pôsobí a vytvára samostatné spoločenstvo, ktoré sa stretáva v iných priestoroch mimo ECAV, čo je prejavom nesprávneho sektárskeho učenia, ktoré je v rozpore s učením ECAV. Z tohto dôvodu aj my vyzývame rodičov konfirmandov a dorastencov, aby dôsledne zvážili, na aké stretnutia dorastu a mládeže púšťajú svoje deti.

(12) Dnešná – 6.pôstna nedeľa nám signalizuje, že sa blížime k záveru pôstneho obdobia, lebo vstupujeme do Veľkého týždňa. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Vo štvrtok (22.marca 2018) sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Martinom Belušom, ktoré si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti v nedožitom 76.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím otcom, starým otcom, bratom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: smútiaca pozostalá rodina spolu 130,-€; súrodenci s rodinami 50,-€; rodina Daniela Nudzíka 20,-€; rodina Nudzíková z Liptovského Hrádku 10,-€.
  • V týchto dňoch (28.marca 2018) uplynie 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Danicou Slivkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti v nedožitom 59.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, sestru a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomína dcéra s priateľom a brat s rodinou. pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele 30,-€; a na Detskú besiedku 30,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 130: “Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! … Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. … Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.“

  • Pri prijatí sviatosti Večere Pánovej v domácnosti venovala rodina Rúčková na cirkevné ciele 20,-€.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár