Oznamy z 5.pôstnej nedele (Smrtná) – 18.marec 2018

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2018 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Dnes popoludní o 17,00 hodine pozývame manželské páry, snúbencov ale aj všetkých ostatných do zborovej miestnosti na krátku prednášku o manželstve a potom po prednáške bude repríza premietania filmu „Sľub večnej lásky“, ktorý sme premietali v sobotu 17.februára 2018 v rámci Národného týždňa manželstva.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.marca 2018) – bude to 6.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií. Po skončení Pašiových služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

!!! Upozorňujeme všetkých členov Cirkevného zboru, že na budúcu nedeľu sa nám mení čas zo Stredoeurópskeho času (SEČ) na Letný Stredoeurópsky čas (LSEČ). Znamená to, že v noci zo soboty (24.marca 2018) na nedeľu (25.marca 2018) sa hodiny posunú z 02,00 hodiny na 03,00 hodinu. Nedeľné služby Božie teda budú už podľa nového – Letného Stredoeurópskeho času (LSEČ)!

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať tento týždeň v utorok a vo štvrtok pôstne večierne so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(4) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu v utorok so začiatkom na pôstnej večierni o 17,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Ó hlava ubolená; 2.Ja viem, že žije.

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník bude dvakrát do týždňa – v pondelok o 18,00 hodine a v piatok o 19,00 hodine.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(10) Zo seniorátneho presbyterstva prišlo do Cirkevných zborov uznesenie, kde Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu žiada všetky Cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu, aby z vieroučných dôvodov neumožnili bratovi Petrovi Soukupovi z Liptovského Hrádku vyvíjať vnútromisijnú činnosť na území svojich Cirkevných zborov. Zároveň Seniorátne presbyterstvo žiada vedenie Spoločenstva evanjelickej mládeže, aby bratovi Petrovi Soukupovi bolo odňaté poverenie viesť evanjelický dorast a mládež, keďže sa nezúčastňuje bohoslužobného života v Cirkevnom zbore, v ktorom pôsobí a vytvára samostatné spoločenstvo, ktoré sa stretáva v iných priestoroch mimo ECAV, čo je prejavom nesprávneho sektárskeho učenia, ktoré je v rozpore s učením ECAV. Z tohto dôvodu aj my vyzývame rodičov konfirmandov a dorastencov, aby dôsledne zvážili, na aké stretnutia dorastu a mládeže púšťajú svoje deti.

(11) Dnešná – 5.pôstna nedeľa nám signalizuje, že pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili Popolcovou stredou, sa nezadržateľne kráti. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(12) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Dnes (18.marca 2018) uplynul rok, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou sestrou. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju sestru venovala spolu na cirkevné ciele 20,-€.
  • V týchto dňoch (14.marca 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Júliou Nudzíkovou rodenou Cholvadtovou, ktorú si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, sestru a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti s rodinami 80,-€; rodina Pozorová 20,-€; krstná dcéra Elena Riese s manželom 30,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 90: “Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; bo rýchlo prejde, a my odletíme. … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár