Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 6.máj 2018

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 10.mája 2018 o 18,00 hodine v chráme Božom.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.mája 2018) – bude to Nedeľa po Vstúpení. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže je to 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek, na SB vystúpia deti z DB so svojim programom. Ofera po SB bude venovaná pre prácu DB, preto oferu na budúci týždeň dávam do vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(4) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu vo štvrtok so začiatkom o 18,00 hodine na službách Božích. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Ó, Duchom Svätým naplň nás.

(5) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník v piatok nebude.

(7) Dorast sa stretne v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(8) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

 • Minulú nedeľu (29.apríla 2018) sme v tomto našom chráme Božom mali slávnosť konfirmácie a pri tejto príležitosti boli prinesené aj nasledovné milodary:
 • Pri konfirmácii Jakuba Bačíka venovali rodičia a starí rodičia 20,-€ na cirkevné ciele a 10,-€ na detskú besiedku a krstní rodičia 10,-€ na cirkevné ciele.
 • Pri konfirmácii Mateja Bartoša venovali na cirkevné ciele rodičia a jeho súrodenci 50,-€; starí rodičia Bartošoví 20,-€; stará mama Lengyelová 20,-€.
 • Pri konfirmácii Beátky Helebrandtovej venovala rodina Helebrandtová na cirkevné ciele 50,-€.
 • Pri konfirmácii Samuela a Alžbety Oravcových venovali starí rodičia Oravcoví a Gajdošoví 50,-€ na detskú besiedku a 50,-€ na cirkevné ciele; krstní rodičia 20,-€ na cirkevné ciele; a rodičia aj pri konfirmácii krstného syna Adama Šuňavca 50,-€ pre spevokol.
 • Pri konfirmácii Terezky Oravcovej venovali na detskú besiedku rodičia 50,-€; starí rodičia Oravcoví 50,-€; starí rodičia Rúčkoví 50,-€; a krstní rodičia Stachoví 20,-€.
 • Pri konfirmácii Svetlany Porubänovej venovali na cirkevné ciele rodičia 20,-€; a starí rodičia 30,-€.
 • Pri konfirmácii Adama Šuňavca venovali rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele 60,-€; a na detskú besiedku 20,-€.
 • Pri konfirmácii Martiny Taragelovej venovali rodičia, krstní rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele 30,-€.
 • Pri konfirmácii Jakuba Vrbičana venovala jeho rodina na cirkevné ciele 50,-€ a na detskú besiedku 50,-€.

 

 • V týchto dňoch (13.apríla 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Oľgou Valentovou rodenou Škulcovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 74.roku jej pozemského života. Na svoju manželku, mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: manžel Milan a dcéry Anna a Eva s rodinou spolu 50,-€; rodina Papajová z Dovalova 10,-€; rodina Palacková 10,-€.
 • Pri 9.výročí úmrtia mamy a 40.výročí úmrtia otca si na svojich rodičov spomínajú dcéry Margita a Mária a na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.
 • V týchto dňoch (8.mája 2018) uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Želmírou Durišovou rodenou Strniskovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 68.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú: syn Štefan s rodinou, dcéra Alena s rodinou a vnučka Michaela s rodinou a na cirkevné ciele venovali spolu 30,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 71: „K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi útočištným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.“

 • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 80-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť, ochranu, pomoc a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 50,-€.

Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 38: „Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár