Oznamy zo 4.nedele Adventnej – 23.december 2018

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2018 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz: 

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (30.decembra 2018) – bude to Nedeľa po Vianociach. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Služby Božie na Štedrý večer a na Vianoce budú nasledovne: Štedrý večer (zajtra, t.j. pondelok – 24.december 2018) o 17,00 hodine; 1.slávnosť Vianočná (utorok – 25.december 2018) o 9,00 hodine a Večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Vianočná (streda – 26.december 2018) o 9,00 hodine aj s prislúžením sviatosti Večere Pánovej. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v chráme Božom dnes, teda v nedeľu o 17,00 hodine spoločný pre všetky hlasy.

(5) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(6) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(7) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(8) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(9) Na Farský úrad sme dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2019. Tranovského kalendár je v cene 4 €/ks a Evanjelický stolový kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) Na farský úrad sme z Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave dostali Oznámenie k voľbe generálneho dozorcu ECAV. Generálnym dozorcom sa na základe rozhodnutia Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu právoplatne stal brat Ing. Ján Brozman, doterajší dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Voľba nadobudla právoplatnosť dňa 8.decembra 2018.

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Advent je čas, kedy sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Vianočné sviatky, ale Advent nám takisto pripomína druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde vo svojej moci a slávy, aby súdil celý svet. Advent je teda aj časom, kedy sa máme v pokání skloniť pred nebeským Pánom a od Neho samotného prijímať predrahú Božiu milosť v odpustení našich hriechov skrze spoveď a prijatie Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu v tomto tichom Adventnom čase aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni Adventu, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Tohtoročné adventné obdobie máme veľmi krátke a zostávajú nám už len dva týždne. (Za porozumenie ďakujem.)

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (24.decembra 2018) uplynie rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Elenou Porubänovou rodenou Bartošovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 75.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú: syn Ján s rodinou, syn Tibor s rodinou, teta Jolana Uličná a Milan Šuňavec s rodinou. Rodina si zároveň spomína aj na otca, starého otca Jána Porubäna pri 20.výročí úmrtia, ktoré uplynulo v auguste. Pri tejto príležitosti spomínajúci venovali nasledovné milodary: syn Ján s rodinou a teta Jolana Uličná spolu 50,-€ na cirkevné ciele; syn Tibor s manželkou Gabrielou a dcérami Júliou a Gabrielou 50,-€ na opravu strechy chrámu Božieho a Milan Šuňavec s rodinou 10,-€ na opravu strechy chrámu Božieho.
  • V týchto dňoch (22.decembra 2018) uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Rúčkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 72.roku jeho pozemského života. Na svojho manžela si s láskou a úctou spomína manželka s deťmi a ostatnou rodinou a na opravu strechy chrámu Božieho venovali 100,-€; svatka Mária Šuňavcová 20,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 102: „Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. … Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.“

 

  • Náš spolubrat Vlastimil Tarageľ sa v týchto dňoch (20.decembra 2018) dožil svojho okrúhleho životného jubilea 80–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venoval spolu so svojou rodinou na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Nášho spolubrata nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 92: „Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach … Lebo si ma potešil, Hospodine, svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár