Oznamy z 22.nedele po Svätej Trojici – 28.október 2018

(1) Liptovsko-oravský seniorát nás pozýva na inštaláciu novozvoleného seniora Liptovsko-oravského seniorátu, ktorá sa uskutoční dnes (28.októbra 2018) v chráme Božom v Hybiach so začiatkom o 15,00 hodine.

(2) Na službách Božích sa stretneme nielen na budúcu nedeľu ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v stredu 31.októbra 2018 na Pamiatku reformácie v chráme Božom večer o 17,00 hodine.

(3) Služby Božie budú, ak Pán Boh dá, aj v piatok 2.novembra 2018 na Pamiatku zosnulých v chráme Božom večer o 17,00 hodine. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.

(4) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (4.novembra 2018) – bude to 23.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(5) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(6) Po letných prázdninách v tomto školskom roku sme začali aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu o týždeň, teda 7.novembra 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka (Mk 9,14-29). O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(7) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v zborovej miestnosti v pondelok 29.októbra 2018 o 18,00 hodine. Je potrebné si doniesť pieseň: Zachovaj nás v svojom slove… .

(8) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o týždeň, teda 9.novembra 2018 o 17,30 hodine.

(9) Dorast sa stretne v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(10) V sobotu 10.novembra 2018 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(11) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(12) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(13) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(14) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V utorok (23.októbra 2018) sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Miroslavom Šoporom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 62.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím synom, manželom, otcom, starým otcom, bratom a blízkym príbuzným venovala na Cirkevné ciele nasledovné milodary: mama Margita Šoporová a sestra Viera Chrastová s rodinou 50,-€; synovia Richard a Miroslav s mamou 50,-€; rodina Hečlová 20,-€; rodina Tarageľová z Popradu 10,-€; rodina Lysá 10,-€; rodina Vrbičanová 60,-€; rodina Hollá zo Studienky 10,-€; Anna Tarageľová s rodinou 20,-€; Dušan Cholvad 20,-€; suseda Elena Bolčišová s manželom 10,-€; kamarát Miroslav Palaj s priateľkou Stanislavou 10,-€.
  • V týchto dňoch (2.októbra 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Elenou Ambrózovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju manželku, mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na Cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel a dcéry s rodinami 50,-€; Oľga Porubänová s rodinou 30,-€; Oľga Oravcová s rodinou 30,-€; Mária Barteková s rodinou 20,-€; rodina Bartošová z L.Hrádku 20,-€; Milan Ambróz s rodinou 50,-€; Eva Šuňavcová s rodinou 50,-€.
  • V týchto dňoch (24.októbra 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Boženou Bolčišovou rodenou Ambrózovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 90.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, svokru, starú mamu a blízku príbuznú venovala na Cirkevné ciele nasledovné milodary: nevesta Kvetoslava Bolčišová a Danka s rodinou 100,-€; syn Zdeno Bolčiš s manželkou 50,-€; Mária Šuňavcová s rodinou 20,-€; Anna Tarageľová s rodinou 20,-€; Eugen Grešo s rodinou 30,-€; Eva Valientková s rodinou 10,-€.
  • V týchto dňoch (28.októbra 2018) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Paulou Čabajovou rodenou Šuňavcovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 79.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si spomínajú syn Ján a dcéra Mária so svojimi rodinami. Zároveň si s úctou a láskou spomínajú aj na svojho otca. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele 30,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 39: „Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný! … Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom ako všetci moji otcovia. Odvráť odo mňa pohľad, nech pookrejem skôr, ako odídem, a nebude ma viac.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár