Oznamy z 20.nedele po Svätej Trojici – 14.október 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (21.októbra 2018) – bude to 21.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam. Ako sme minulý týždeň informovali, Slávnosť Poďakovania za úrody zeme, sme museli z organizačných dôvodov presunúť o týždeň neskôr, teda na 21.októbra 2018, čo bude 21.nedeľa po Svätej Trojici.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Po letných prázdninách v tomto školskom roku sme začali aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 17.októbra 2018 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka (Mk 9,1-13).

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v chráme Božom spoločný pre ženské a mužské hlasy zajtra – teda v pondelok 15.októbra 2018 o 18,00 hodine. Je potrebné si doniesť pieseň: Chvála – Bože večný… .

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 19.októbra 2018 o 17,30 hodine v zborovej miestnosti.

(6) Liptovsko-oravský seniorát pozýva dorastencov a mládež na seniorátne stretnutie dorastu a mládeže, ktoré bude konať v sobotu 20.októbra 2018 v Jasenovej so začiatkom o 9,00 hodine.

(7) Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš nás pozýva na Rázusove dni. Tohto roku sa Rázusove dni uskutočnia na budúcu nedeľu, teda 21.októbra 2018. V rámci popoludňajšieho programu budú predstavené nové knižné publikácie, ktoré boli vydané spolkom Milana Rázusa. Popoludňajší program začína o 14,30 hodine v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Liptovskom Mikuláši.

(8) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulú nedeľu (7.10.2018) sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Samuela Palaja. Pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali rodičia, krstní rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele 40,– €.
  • Pánu Bohu známa rodina ďakuje Pánu Bohu za pomoc, posilu a vedenie v životnom kríži pri starostlivosti o otca, starého otca, prastarého otca. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu za pomoc, posilu i vedenie v tomto životnom kríži venovala na opravu strechy chrámu Božieho 100,-€.
  • Z Božej milosti a lásky sa dnes stretli stretli spolužiaci a jubilanti so svojim triednym učiteľom, ktorí sa tohto roku dožívajú svojich 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakujú za Božiu milosť, lásku, starostlivosť, zdravie a požehnanie v radostiach i starostiach svojho pozemského života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdávajú do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na cirkevné ciele 40,-€ a na opravu strechy chrámu Božieho 40,-€.

Našim jubilantom, ktorí sa rozhodli, že svoje stretnutie započnú v chráme Božom na službách Božích, nech znejú slová, ktoré nachádzame napísané v Žalme 91: „Kto v skrýši  Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár