Oznamy z 2.pôstnej nedele – 25.február 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (04.marca 2018) – bude to 3.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Dnes (nedeľa 25.februára 2018) začíname s premietaním videozáznamu zo záznamu evanjelizačný program „PreTeba 2017“, ktorý bol v roku 2017 vysielaný z Kinosály v Liptovskom Hrádku. Celý evanjelizačný program pozostáva z 5-tich večerov. Pozývame nielen tých, ktorí sa evanjelizačných večerov zúčastniť nemohli, ale pozývame aj tých, ktorí sa v apríli 2017 týchto večerov v Liptovskom Hrádku zúčastnili. Premietať budeme vždy o 18,00 hodine v chráme Božom. (V prípade menšieho záujmu budeme premietať v zborovej miestnosti.)

(3) Tento týždeň pôstne večierne (v utorok a vo štvrtok) nebudú kvôli premietaniu záznamu evanjelizačného programu „PreTeba 2017“. Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine. Prosím rodičov konfirmandov 2.ročníka, aby v piatok o 20,00 hodine prišli na informačnú poradu do zborovej miestnosti.

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(10) Zo seniorátneho presbyterstva prišlo do Cirkevných zborov uznesenie, kde Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu žiada všetky Cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu, aby z vieroučných dôvodov neumožnili bratovi Petrovi Soukupovi z Liptovského Hrádku vyvíjať vnútromisijnú činnosť na území svojich Cirkevných zborov. Zároveň Seniorátne presbyterstvo žiada vedenie Spoločenstva evanjelickej mládeže, aby bratovi Petrovi Soukupovi bolo odňaté poverenie viesť evanjelický dorast a mládež, keďže sa nezúčastňuje bohoslužobného života v Cirkevnom zbore, v ktorom pôsobí a vytvára samostatné spoločenstvo, ktoré sa stretáva v iných priestoroch mimo ECAV, čo je prejavom nesprávneho sektárskeho učenia, ktoré je v rozpore s učením ECAV. Z tohto dôvodu aj my vyzývame rodičov konfirmandov a dorastencov, aby dôsledne zvážili, na aké stretnutia dorastu a mládeže púšťajú svoje deti.

(11) Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(12) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V pondelok 19.februára 2018 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou najstaršou zosnulou spolusestrou Zuzanou Majerčíkovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 99.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou, sestrou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti s rodinami 300,-€; sestra Jolana Uličná 20,-€; rodina Lupáková 20,-€; rodina Tibora Porubäna 20,-€; rodina Jána Porubäna 20,-€; rodina Fronková 20,-€; rodina Beharková 20,-€;rodina Zaťková 20,-€; susedia spolu 40,-€.
  • V týchto dňoch (23.februára 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším tragicky zosnulým spolubratom Milanom Tarageľom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 82.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, starého otca, brata a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka Anna Tagareľová s rodinou 100,-€; švagriná Mária Šuňavcová 50,-€; Emília Lehotská a Eva Valientková spolu 20,-€.
  • Zajtra (26.februára 2018) uplynie rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Milanom Ambrózom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 67.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho syna, manžela, otca, starého otca, brata a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka, deti s rodinami, otec a súrodenci s rodinami spolu 50,-€; ostatná rodina spolu 20,-€; kmotrovci s rodinou 20,-€; sesternica Želmíra Bartošová s rodinou 10,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 18: “Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! Hospodin je moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam; môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť.“

  • 17.februára 2018 bolo v našom Cirkevnom zbore kresťanským spôsobom uzavreté manželstvo Pavla Genzora a Kataríny rodenej Böhmerovej. Zároveň sme v tomto našom chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Tomáša Genzora. Pri sobáši a pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali rodičia, súrodenci, starí rodičia a krstní rodičia nasledovné milodary: na cirkevné ciele 20,-€; pre spevokol 20,-€; na detskú besiedku 20,-€.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár