Oznamy z 3.pôstnej nedele – 4.marec 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11.marca 2018) – bude to 4.pôstna nedeľa. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať v utorok a vo štvrtok pôstne večierne so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom. Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu nasledovne: v utorok so začiatkom na pôstnej večierni o 17,00 hodine ženské hlasy a vo štvrtok so začiatkom na pôstnej večierni o 17,00 hodine mužské hlasy. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Ó hlava ubolená; 2.Golgata; 3.Ja viem, že žije.

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 2.ročník bude dvakrát do týždňa – v pondelok o 18,00 hodine a v piatok o 19,00 hodine.

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Na Farský úrad dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2018. Tranovského kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(9) Zo seniorátneho presbyterstva prišlo do Cirkevných zborov uznesenie, kde Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu žiada všetky Cirkevné zbory Liptovsko-oravského seniorátu, aby z vieroučných dôvodov neumožnili bratovi Petrovi Soukupovi z Liptovského Hrádku vyvíjať vnútromisijnú činnosť na území svojich Cirkevných zborov. Zároveň Seniorátne presbyterstvo žiada vedenie Spoločenstva evanjelickej mládeže, aby bratovi Petrovi Soukupovi bolo odňaté poverenie viesť evanjelický dorast a mládež, keďže sa nezúčastňuje bohoslužobného života v Cirkevnom zbore, v ktorom pôsobí a vytvára samostatné spoločenstvo, ktoré sa stretáva v iných priestoroch mimo ECAV, čo je prejavom nesprávneho sektárskeho učenia, ktoré je v rozpore s učením ECAV. Z tohto dôvodu aj my vyzývame rodičov konfirmandov a dorastencov, aby dôsledne zvážili, na aké stretnutia dorastu a mládeže púšťajú svoje deti.

(10) Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V stredu 28.februára 2018 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším tragicky zosnulým spolubratom Ing. Jaroslavom Vrbičanom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 28.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím synom, bratom, snúbencom, krstným synom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: celá smútiaca pozostalá rodina 100,-€; krstní rodičia a ostatná rodina z Pribyliny 120,-€; rodina Bolvanská z Pribyliny 30,-€; Viera Lengyelová s rodinou 20,-€; suseda Ružena Vrbičanová s rodinou 10,-€; suseda Ivety Tarageľová s rodinou 20,-€ na Detskú besiedku; Peter Tarageľ s rodinou 10,-€; spolužiaci a kamaráti z Liptovskej Kokavy spolu 30,-€ na Detskú besiedku.

Smútiacej pozostalej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 33: “Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Z miesta, kde tróni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme, … Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. … Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“

 

  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v uplynulých dňoch dožila svojho okrúhleho životného jubilea 90-tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Zároveň si spomína na svojho manžela pri 23.výročí jeho úmrtia. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 100,–€.

Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová Písma svätého, ktoré čítame v Žalme 23: “Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár