Voľby v Cirkevnom zbore – 18.február 2018

Výsledky volieb presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru

18.februára 2018, v 1.pôstnu nedeľu, sa na výročnom a volebnom konvente nášho Cirkevného zboru konali voľby presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru. Z oslovených kandidátov, ktorí podpísali „Čestné prehlásenie“ a tak prejavili súhlas s kandidovaním vo voľbách, bol zostavený hlasovací lístok. Niektoré funkcie však ostali na hlasovacom lístku prázdne, lebo sa nám nepodarilo nájsť kandidátov, ktorí by boli ochotní zastávať uprázdnenú funkciu v Cirkevnom zbore. Na konvente bolo prítomných 40 členov Cirkevného zboru s hlasovacím právom a prítomní konventuáli svojím hlasovaním rozhodli o obsadení jednotlivých funkcií v Cirkevnom zbore nasledovne:

(Kandidáti sú zoradení podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti počtu hlasov, podľa abecedy.)

Výsledky volieb presbyterov:

Bačík Milan, ml.                        38 hlasov;
Barteková Mária, Ing.              38 hlasov;
Bartošová Želmíra                   38 hlasov;
Fronková Miriam                     38 hlasov;
Grešová Emília                         38 hlasov;
Vrbičan Pavel, Ing.                   38 hlasov;
Gašparovičová Mária, Ing.     37 hlasov;
Grešo Rastislav                        37 hlasov;
Tarageľová Iveta                      37 hlasov;
Halušková Zuzana                   36 hlasov;
Oravcová Elena                        34 hlasov;
Bačík Miroslav                          33 hlasov;
Sládeková Jana                         32 hlasov;
Vrbičanová Dana                     32 hlasov;

Nadpolovičnú väčšinu hlasov nezískal brat Miroslav Porubän a preto nebol zvolený za presbytera Cirkevného zboru.

 

Výsledky volieb funkcionárov:

Pokladník:                                                Barteková Mária, Ing.                 34 hlasov;
Dirigent spevokolu:                               Oravcová Jaroslava, PaedDr.     36 hlasov;
Zvonár:                                                     Grešová Emília                             36 hlasov;
Vedúca detskej besiedky:                     Tarageľová Iveta                          35 hlasov;
Predseda Hospodárskeho výboru:     Bartošová Želmíra                      35 hlasov;
Členovia Hospodárskeho výboru:       Vrbičan Pavel, Ing.                      37 hlasov;
                                                                     Grešová Emília                            35 hlasov.

 

Zo zvolených presbyterov boli navrhnutí riadni a náhradní delegáti na seniorátny konvent.

Výsledky volieb delegátov na seniorátny konvent:

Riadni delegáti:           Bartošová Želmíra                  40 hlasov;
                                       Gašparovičová Mária, Ing.     40 hlasov;
Náhradní delegáti:     Grešová Emília                        40 hlasov;
                                        Vrbičan Pavel, Ing.                 40 hlasov;
                                        Vrbičanová Dana                   40 hlasov.

 

Neobsadené ostali nasledovné funkcie:

Zástupca zborového dozorcu;
Kurátor;
Kantor;
Zapisovateľ;
Dvaja členovia Hospodárskeho výboru.

 

Všetkým zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa Božej múdrosti a síl do služby v Cirkevnom zbore.

Pridaj komentár