Oznamy z 2.nedele Adventnej – 9.december 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (16.decembra 2018) – bude to 3.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale namiesto Biblickej hodiny budeme mať v utorok a vo štvrtok o 17,30 hodine adventné večierne, na ktorých budeme premietať evanjelizačný program „ProChrist 2018“.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v zborovej miestnosti nasledovne: v pondelok o 18,00 hodine spoločný pre všetky hlasy; ženské hlasy v pondelok po spoločnom nácviku a mužské hlasy vo štvrtok o 19,00 hodine (po premietaní evanjelizačného programu).

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 14.decembra 2018 o 17,30 hodine.

(6) Dorast sa stretne v piatok, teda 14.decembra 2018 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(7) V sobotu 15.decembra 2018 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(8) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Advent je čas, kedy sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Vianočné sviatky, ale Advent nám takisto pripomína druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde vo svojej moci a slávy, aby súdil celý svet. Advent je teda aj časom, kedy sa máme v pokání skloniť pred nebeským Pánom a od Neho samotného prijímať predrahú Božiu milosť v odpustení našich hriechov skrze spoveď a prijatie Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu v tomto tichom Adventnom čase aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni Adventu, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Tohtoročné adventné obdobie máme veľmi krátke a zostávajú nám už len dva týždne. (Za porozumenie ďakujem.)

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (3.decembra 2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Zuzanou Strniskovou rodenou Pichnarčíkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 75.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju manželku, mamu, starú mamu a blízku príbuznú spomína manžel Štefan a dcéra Eva s rodinou. Pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele spolu 50,– €.
  • Vo februári (4.februára 2018) uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Irenou Bartekovou rodenou Kleinovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 68.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu, starú mamu, sestru a blízku príbuznú spomínajú deti so svojimi rodinami a súrodenci so svojimi rodinami. Zároveň si spomínajú aj na svojho otca, starého otca Ferdinanda Barteka pri 23.výročí jeho úmrtia, ktoré uplynulo v apríli. Spomínajúca rodina pri tejto príležitosti venovala na cirkevné ciele spolu 100,-€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 71: „K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár